Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2016

Vydáno: 29. 8. 2016
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: http://eur-lex.europa.eu/oj/2016/07/direct-access.html?ojYear=2016&locale=cs

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2016/1238/EU ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování
OJ L 206, 30/07/2016, s. 15
Prováděcí nařízení 2016/1239/EU ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí
OJ L 206, 30/07/2016, s. 44
Prováděcí nařízení 2016/1240/EU ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování
OJ L 206, 30/07/2016, s. 71

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2016/1100/EU, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Kostariky, Litvy, Namibie, Německa a Španělska (oznámeno pod číslem C(2016) 4134)
OJ L 182, 07/07/2016, s. 47
Prováděcí rozhodnutí 2016/1101/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status spolkových zemí Porýní-Falc, Sársko a území „Regierungsbezirke“ Arnsberg, Düsseldorf a Münster v Německu jako území úředně prostých infekční bovinní rinotracheitidy (oznámeno pod číslem C(2016) 4135) 
OJ L 182, 07/07/2016, s. 51
Prováděcí rozhodnutí 2016/1102/EU, kterým se schvalují vnitrostátní programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy podle nařízení 1308/2013/EU (oznámeno pod číslem C(2016) 4133)
OJ L 182, 07/07/2016, s. 55
Prováděcí rozhodnutí 2016/1196/EU, kterým se mění přílohy rozhodnutí 2007/275/ES o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic 91/496/EHS a 97/78/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 4494) 
OJ L 197, 22/07/2016, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2016/1236/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko (oznámeno pod číslem C(2016) 4983) 
OJ L 202, 28/07/2016, s. 45

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2016/1068/EU, kterým se schvaluje 6-(cyklopropylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diamin (cyromazin) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18
OJ L 178, 02/07/2016, s. 13
Prováděcí nařízení 2016/1083/EU, kterým se schvalují reakční produkty alkyl(N-C10-16)propan-1,3-diyldiaminů s chloroctovou kyselinou jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typů 2, 3 a 4
OJ L 180, 06/07/2016, s. 4
Prováděcí nařízení 2016/1084/EU, kterým se schvaluje bifenyl-2-ol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3
OJ L 180, 06/07/2016, s. 9
Prováděcí nařízení 2016/1085/EU, kterým se schvaluje Bacillus amyloliquefaciens kmen ISB06 jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3
OJ L 180, 06/07/2016, s. 12 
Prováděcí nařízení 2016/1086/EU, kterým se schvaluje 2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril (DBDCB) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 6
OJ L 180, 06/07/2016, s. 15 
Prováděcí nařízení 2016/1087/EU, kterým se schvaluje tolylfluanid jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7
OJ L 180, 06/07/2016, s. 18 
Prováděcí nařízení 2016/1088/EU, kterým se schvalují měděné vločky (potažené alifatickou kyselinou) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 21
OJ L 180, 06/07/2016, s. 21 
Prováděcí nařízení 2016/1089/EU, kterým se schvaluje oxid měďný jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 21
OJ L 180, 06/07/2016, s. 25 
Prováděcí nařízení 2016/1090/EU, kterým se schvaluje thiokyanatan měďný jako stávající účinná látka v biocidních přípravcích typu 21
OJ L 180, 06/07/2016, s. 29
Prováděcí nařízení 2016/1093/EU, kterým se schvaluje didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8
OJ L 182, 07/07/2016, s. 1  
Prováděcí nařízení 2016/1094/EU, kterým se schvaluje granulovaná měď jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8
OJ L 182, 07/07/2016, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2016/1174/EU o podmínkách povolení biocidního přípravku obsahujícího difenakum předložených Španělskem v souladu s článkem 36 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2016) 4380)
OJ L 193, 19/07/2016, s. 110
Prováděcí rozhodnutí 2016/1175/EU o podmínkách povolení biocidního přípravku obsahujícího spinosad předložených Spojeným královstvím v souladu s článkem 36 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2016) 4385) 
OJ L 193, 19/07/2016, s. 113

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení 2016/1159/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a společností Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited
OJ L 192, 16/07/2016, s. 23
Prováděcí nařízení 2016/1160/EU o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 1225/2009/ES
OJ L 192, 16/07/2016, s. 49
Nařízení 2016/1244/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o některé aromatické látky ze skupiny obsahující alfa beta nenasycenou vazbu
OJ L 204, 29/07/2016, s. 7
Prováděcí nařízení 2016/1247/EU o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu aspartamu pocházejícího z Čínské lidové republiky
OJ L 204, 29/07/2016, s. 92

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2016/1095/EU o povolení octanu zinečnatého, dihydrátu, chloridu zinečnatého, bezvodého, oxidu zinečnatého, síranu zinečnatého, heptahydrátu, síranu zinečnatého, monohydrátu, chelátu zinku a aminokyselin, hydrátu, chelátu zinku a bílkovinných hydrolyzátů, chelátové formy zinku, hydrátu (v pevné formě) a chelátové formy zinku, hydrátu (v kapalné formě) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení 1334/2003/ES, 479/2006/ES, 335/2010/EU a prováděcího nařízení 991/2012/EU a 636/2013/EU
OJ L 182, 07/07/2016, s. 7
Prováděcí nařízení 2016/1220/EU týkající se povolení L-threoninu z Escherichia coli jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 201, 27/07/2016, s. 11

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení 2016/1110/EU o monitorování přítomnosti niklu v krmivech
OJ L 183, 08/07/2016, s. 68
Doporučení 2016/1111/EU o monitorování niklu v potravinách
OJ L 183, 08/07/2016, s. 70

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2016/1189/EU, kterým se povoluje uvedení mléka ošetřeného UV zářením na trh jako nové potraviny podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 4565)
OJ L 196, 21/07/2016, s. 50
Prováděcí rozhodnutí 2016/1190/EU, kterým se povoluje uvedení trans-resveratrolu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 4567)
OJ L 196, 21/07/2016, s. 53
Prováděcí rozhodnutí 2016/1215/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 4576) 
OJ L 199, 26/07/2016, s. 16
Prováděcí rozhodnutí 2016/1216/EU, o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 4580) 
OJ L 199, 26/07/2016, s. 22
Prováděcí rozhodnutí 2016/1217/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 4582) 
OJ L 199, 26/07/2016, s. 28

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Podvýboru EU-Moldavská republika pro sanitární a fytosanitární otázky č. 1/2016 ze dne 1. června 2016, kterým se mění příloha XXIV-B dohody o přidružení [2016/1074]
OJ L 178, 02/07/2016, s. 28
Nařízení 2016/1076/EU o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)
OJ L 185, 08/07/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/1141/EU, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení 1143/2014/EU
OJ L 189, 14/07/2016, s. 4

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2016/1248/EU, kterým se mění příloha II nařízení 206/2010/EU, pokud jde o položku týkající se Botswany na seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa na území Unie
OJ L 204, 29/07/2016, s. 112

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2016/1243/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 204, 29/07/2016, s. 4

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2016/1096/EU, kterým se mění nařízení 1251/2008/ES, pokud jde o požadavky pro uvádění na trh zásilek některých druhů ryb určených pro členské státy nebo jejich části, kde existují vnitrostátní opatření týkající se alfaviru lososovitých (SAV) schválená rozhodnutím 2010/221/EU
OJ L 182, 07/07/2016, s. 28
Prováděcí rozhodnutí 2016/1138/EU, kterým se mění formáty hlášení vycházející z normy centra UN/CEFACT pro výměnu informací o rybolovu (oznámeno pod číslem C(2016) 4226)
OJ L 188, 13/07/2016, s. 26
Nařízení 2016/1184/EU, kterým se mění nařízení 2015/2265/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2016–2018
OJ L 196, 21/07/2016, s. 1

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2016/1126/EU ze dne 4. dubna 2016 o státní podpoře SA. 35484 (2013/C) (ex SA. 35484 (2012/NN)) týkající se všeobecných zdravotních kontrol podle zákona o mléku a tucích (oznámeno pod číslem C(2016) 1878) 
OJ L 187, 12/07/2016, s. 16

21. JEDLÉ OLEJE
Rozhodnutí 2016/1080/EU, o postoji, který má být zaujat jménem Unie, pokud jde o některá rozhodnutí, jež mají být přijata v rámci Mezinárodní rady pro olivy (IOC)
OJ L 179, 05/07/2016, s. 33
Nařízení 2016/1226/EU ze dne 4. května 2016, kterým se mění příloha IX nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o nepovinné vyhrazené údaje pro olivový olej
OJ L 202, 28/07/2016, s. 5
Prováděcí nařízení 2016/1227/EU, kterým se mění nařízení 2568/91/EHS o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
OJ L 202, 28/07/2016, s. 7

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 2016/1166/EU ze dne 17. května 2016, kterým se mění příloha X nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o podmínky nákupu cukrové řepy v odvětví cukru od 1. října 2017
OJ L 193, 19/07/2016, s. 17

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 2016/1067/EU, kterým se mění příloha III nařízení 110/2008/ES o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
OJ L 178, 02/07/2016, s. 1

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 2016/1149/EU ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení 555/2008/ES
OJ L 190, 15/07/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/1150/EU ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína
OJ L 190, 15/07/2016, s. 23

Úřední věstník EU, 1. – 31. 7. 2016