Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2014

Vydáno: 8. 8. 2014
Autor: Mgr. Jana Beránková

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2014/direct-access.html?ojYear=2014

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2014/441/EU, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Estonska za členský stát úředně prostý enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2014) 4547) 
OJ L 200, 09.07.2014, s.19
Prováděcí rozhodnutí 2014/448/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/178/EU, pokud jde o africký mor prasat v Lotyšsku (oznámeno pod číslem C(2014) 4925) 
OJ L 201, 10.07.2014, s.31
Prováděcí nařízení 750/2014/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s epizootickou diarrhoeou prasat, pokud jde o veterinární požadavky pro dovoz prasat do Unie
OJ L 203, 11.07.2014, s.91
Rozhodnutí 1/2014/EHP  ze dne 14. února 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 211, 17.07.2014, s.1
Rozhodnutí 2/2014/EHP  ze dne 14. února 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 211, 17.07.2014, s.3
Rozhodnutí 3/2014/EHP  ze dne 14. února 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 211, 17.07.2014, s.5
Rozhodnutí 4/2014/EHP  ze dne 14. února 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 211, 17.07.2014, s.7
Rozhodnutí 6/2014/EHP  ze dne 14. února 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 211, 17.07.2014, s.9

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2014/422/EU, kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z Jihoafrické republiky (oznámeno pod číslem C(2014) 4191)
OJ L 196, 03.07.2014, s.21
Rozhodnutí 2014/443/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Podvýboru pro sanitární a fytosanitární opatření zřízeného Obchodní dohodou mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, pokud jde o přijetí jeho jednacího řádu
OJ L 201, 10.07.2014, s.18
Nařízení 737/2014/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-fenylfenol, chlormekvat, cyflufenamid, cyfluthrin, dikambu, fluopikolid, flutriafol, fosetyl, indoxakarb, isoprothiolan, mandipropamid, metaldehyd, metkonazol, fosmet, pikloram, propyzamid, pyriproxyfen, saflufenacil, spinosad a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 202, 10.07.2014, s.1
Nařízení 752/2014/EU, kterým se nahrazuje příloha I nařízení 396/2005/ES
OJ L 208, 15.07.2014, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2014/497/EU o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Well et Raju) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 5082)
OJ L 219, 25.07.2014, s.56

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 754/2014/EU o zamítnutí povolení Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) a Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) jako doplňkových látek
OJ L 205, 12.07.2014, s.10

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 803/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 412/2013/EU  o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
OJ L 219, 25.07.2014, s.33

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2014/429/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Dohodou zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé k přijetí rozhodnutí Rady přidružení o zařazení příslušných zeměpisných označení chráněných na území smluvních stran do přílohy XVIII
OJ L 197, 04.07.2014, s.66
Prováděcí nařízení 828/2014/EU o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách spotřebitelům
OJ L 228, 31.07.2014, s.5

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 829/2014/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 228, 31.07.2014, s.9

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2014/423/EU, kterým se povoluje uvedení citikolinu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES  (oznámeno pod číslem C(2014) 4252)
OJ L 196, 03.07.2014, s.24
Prováděcí rozhodnutí 2014/424/EU, kterým se povoluje uvedení bílkoviny řepky na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 4256)
OJ L 196, 03.07.2014, s.27
Prováděcí rozhodnutí 2014/463/EU, kterým se povoluje uvedení oleje z mikrořas Schizochytrium sp. na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES  a zrušují rozhodnutí 2003/427/ES a 2009/778/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 4670)
OJ L 209, 16.07.2014, s.55

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 722/2014/EU, kterým se mění nařízení 1387/2013/EU  o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 192, 01.07.2014, s.9
Nařízení 702/2014/EU, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem
OJ L 193, 01.07.2014, s.1
Prováděcí nařízení 796/2014/EU o změně nařízení 501/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení  3/2008/ES  o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
OJ L 218, 24.07.2014, s.1
Nařízení 807/2014/EU  ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení 1305/2013/EU o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení
OJ L 227, 31.07.2014, s.1
Prováděcí nařízení 808/2014/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1305/2013/EU  o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
OJ L 227, 31.07.2014, s.18
Oznámení o prozatímním provádění prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé
OJ L 228, 31.07.2014, s.2

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 798/2014/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 219, 25.07.2014, s.1

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 725/2014/EU, kterým se mění nařízení 499/96/ES, pokud jde o nové celní kvóty Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Islandu
OJ L 192, 01.07.2014, s.40
Prováděcí nařízení 726/2014/EU, kterým se mění nařízení 992/95/ES, pokud jde o novou celní kvótu Unie pro upraveného sledě obecného pocházejícího z Norska
OJ L 192, 01.07.2014, s.41
Prováděcí rozhodnutí 2014/461/EU o dočasné odchylce od rozhodnutí 2013/755/EU ohledně pravidel původu upravených a konzervovaných garnátů a krevet z Grónska
OJ L 207, 15.07.2014, s.20
Prováděcí nařízení 763/2014/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 508/2014/EU o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o technické vlastnosti informačních a propagačních opatření a pokyny pro vytvoření znaku Unie
OJ L 209, 16.07.2014, s.1
Prováděcí nařízení 771/2014/EU, kterým se stanoví pravidla podle nařízení 508/2014/EU  o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy, strukturu plánů vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených provozovateli v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů, vzor pro předávání finančních údajů, obsah zpráv o předběžném hodnocení a minimální požadavky na plán hodnocení, předkládané v rámci Evropského námořního a rybářského fondu
OJ L 209, 16.07.2014, s.20
Prováděcí nařízení 772/2014/EU, kterým se stanoví pravidla pro míru veřejné podpory, jež se uplatní na celkové způsobilé výdaje na některé operace financované z Evropského námořního a rybářského fondu
OJ L 209, 16.07.2014, s.47
Prováděcí rozhodnutí 2014/464/EU, kterým se určují priority Unie pro politiku vynucování a kontroly v rámci Evropského námořního a rybářského fondu
OJ L 209, 16.07.2014, s.59
Prováděcí rozhodnutí 2014/472/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zařazení Moldavské republiky do seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz některých produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2014) 4953)
OJ L 212, 18.07.2014, s.19

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2014/510/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/88/EU, kterým se dočasně pozastavuje dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Bangladéše, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2014) 5327)
OJ L 228, 31.07.2014, s.33

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 776/2014/EU, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2014/2015
OJ L 210, 17.07.2014, s.11

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU, 1. – 31. 7. 2014