Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2013

Vydáno: 1. 8. 2013
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2013&month=7

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Rozhodnutí 2013/397/ES  ze dne 26. května 2009, kterým se jménem Evropského společenství schvalují některé změny přílohy V Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o hygienických opatřeních na ochranu lidského zdraví a zdraví zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2013/347/EU, kterým se schvalují Chorvatskem předložené pohotovostní plány pro tlumení některých nákaz zvířat (oznámeno pod číslem C(2013) 3992)
OJ L 183, 02.07.2013, s.13
Nařízení 717/2013/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o údaje o dobrých životních podmínkách zvířat v určitých vzorech veterinárních osvědčení
OJ L 201, 26.07.2013, s.31
Prováděcí rozhodnutí 2013/403/EU, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2013 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/761/EU, pokud jde o finanční příspěvek Unie na některé programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem C(2013) 4663)
OJ L 202, 27.07.2013, s.30

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 668/2013/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4-DB, dimethomorf, indoxakarb a pyraklostrobin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 192, 13.07.2013, s.39
Směrnice 2013/41/EU, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky 1R-trans-fenothrin do přílohy I uvedené směrnice
OJ L 193, 16.07.2013, s.18
Nařízení 736/2013/EU, kterým se mění nařízení 528/2012/EU, pokud jde o trvání pracovního programu přezkumu stávajících biocidních účinných látek
OJ L 204, 31.07.2013, s.25
Směrnice 2013/44/EU, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení drcených kukuřičných klasů jako účinné látky do příloh I a IA uvedené směrnice
OJ L 204, 31.07.2013, s.49

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 691/2013/EU, kterým se mění nařízení 152/2009/ES, pokud jde o metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení
OJ L 197, 20.07.2013, s.1
Prováděcí nařízení 702/2013/EU o přechodných opatřeních k uplatňování nařízení 882/2004/ES, pokud jde o akreditaci úředních laboratoří provádějících úřední testy na trichinely, a o změně nařízení 1162/2009/ES
OJ L 199, 24.07.2013, s.3

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 723/2013/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání výtažků z rozmarýnu (E 392) v některých nízkotučných masných výrobcích a rybích produktech
OJ L 202, 27.07.2013, s.8
Nařízení 724/2013/EU, kterým se mění nařízení 231/2012/EU, pokud jde o specifikace některých polyalkoholů
OJ L 202, 27.07.2013, s.11
Nařízení 738/2013/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání některých přídatných látek v analozích výrobků z jiker na bázi mořských řas
OJ L 204, 31.07.2013, s.32
Nařízení 739/2013/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití rostlinných sterolů bohatých na stigmasterol jako stabilizátoru v alkoholických koktejlech ke zmražení, a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o specifikace pro potravinářské přídatné látky obsahující rostlinné steroly bohaté na stigmasterol
OJ L 204, 31.07.2013, s.35

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 636/2013/EU o povolení chelátu zinku a methioninu (1:2) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 183, 02.07.2013, s.3
Prováděcí nařízení 642/2013/EU o povolení niacinu a niacinamidu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 186, 05.07.2013, s.4
Prováděcí nařízení 643/2013/EU o povolení patentní modři V jako doplňkové látky pro zvířata neurčená k produkci potravin a o změně nařízení 358/2005/ES
OJ L 186, 05.07.2013, s.7
Prováděcí nařízení 651/2013/EU o povolení klinoptilolitu sedimentárního původu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení 1810/2005/ES
OJ L 189, 10.07.2013, s.1
Prováděcí nařízení 667/2013/EU o povolení diklazurilu jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Eli Lilly and Company Ltd.) a o zrušení nařízení 162/2003/ES
OJ L 192, 13.07.2013, s.35
Prováděcí nařízení 725/2013/EU o povolení chloridu amonného jako doplňkové látky pro přežvýkavce, kočky a psy (držitel povolení BASF SE)
OJ L 202, 27.07.2013, s.17

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 718/2013/EU, kterým se mění nařízení 608/2004/ES o označování potravin a složek potravin s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů
OJ L 201, 26.07.2013, s.49

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 737/2013/EU o změně nařízení 501/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 3/2008/ES o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
OJ L 204, 31.07.2013, s.26
Prováděcí nařízení 741/2013/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Kolumbie
OJ L 204, 31.07.2013, s.43

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí rozhodnutí 2013/346/EU, kterým se schvaluje Chorvatskem předložený plán schvalování zařízení pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Unie podle směrnice 2009/158/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 3988)
OJ L 183, 02.07.2013, s.12

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 672/2013/EU, kterým se mění nařízení 468/2010/EU, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
OJ L 193, 16.07.2013, s.6

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření
Prováděcí nařízení 716/2013/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 110/2008/ES o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
OJ L 201, 26.07.2013, s.21

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 31. 7. 2013