Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2012

Vydáno: 9. 8. 2012
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
   
 
 0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ
 
1. HYGIENA A BEZPEČNOST V  POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2012/349/EU o finančním příspěvku Unie pro Belgii, Německo, Španělsko, Francii, Itálii, Nizozemsko a Spojené království na studie týkající se schmallenberského viru
OJ L 173, 03.07.2012, s.12
Prováděcí nařízení 644/2012/EU, kterým se mění nařízení 206/2010/EU, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení, pokud jde o Rusko
OJ L 187, 17.07.2012, s.18
Prováděcí rozhodnutí 2012/411/EU, kterým se mění rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o veterinární předpisy týkající se virů skupiny Simbu a epizootického hemoragického onemocnění (oznámeno pod číslem C(2012) 4831) 

OJ L 192, 20.07.2012, s.16
Prováděcí rozhodnutí 2012/415/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o veterinární požadavky týkající se katarální horečky ovcí a virů Simbu
OJ L 194, 21.07.2012, s. 26

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 582/2012/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bifenthrin a mění příloha prováděcího nařízení Komise 540/2011/EU
OJ L 173, 03.07.2012, s.3
Prováděcí nařízení 589/2012/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fluxapyroxad a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 175, 05.07.2012, s.7
Nařízení 592/2012/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, kaptan, cyprodinil, fluopikolid, hexythiazox, isoprothiolan, metaldehyd, oxadixyl a fosmet v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 176, 06.07.2012, s.1
Prováděcí nařízení 595/2012/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fenpyrazamin a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 176, 06.07.2012, s.46
Prováděcí nařízení 597/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinných látek síran hlinito-amonný, destilační zbytky tuku, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / rybí tuk a močovina
OJ L 176, 06.07.2012, s.54
Prováděcí rozhodnutí 2012/363/EU, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky bixafen, Candida oleophila kmen O, fluopyram, halosulfuron, jodid draselný, thiokyanatan draselný a spirotetramat OJ L 176, 06.07.2012, s.70
Prováděcí nařízení 608/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinných látek denathonium-benzoát, methyl(nonyl)keton a rostlinné oleje / mátový olej
OJ L 177, 07.07.2012, s.19
Prováděcí nařízení 637/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinných látek síran železnatý, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / surový tálový olej a pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / tálový olej smola
OJ L 186, 14.07.2012, s.20
Prováděcí nařízení 686/2012/EU, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší nejpozději dne 31. prosince 2018, členským státům pro účely postupu obnovení

OJ L 200, 27.07.2012, s.5

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2012/450/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly
0J L 203, 31. 07.2012, s.68
 
5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 675/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání trikřemičitanu hořečnatého (talku) (E 553b) a karnaubského vosku (E 903) na neoloupaných barvených vařených vejcích a o používání šelaku (E 904) na neoloupaných vařených vejcích 
OJ L 196, 24.07.2012, s. 52
6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 594/2012/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity kontaminujících látek ochratoxinu A, PCB bez dioxinového efektu a melaminu v potravinách
OJ L 176, 06.07.2012, s.43
Nařízení 610/2012/EU, kterým se mění nařízení 124/2009/ES, kterým se stanoví maximální limity pro přítomnost kokcidiostatik nebo histomonostatik v potravinách, jež je důsledkem nevyhnutelné křížové kontaminace necílových krmiv těmito látkami 
OJ L 178, 10.07.2012, s.1

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 657/2012/EU, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Thüringer Rostbratwurst (CHZO))
OJ L 189, 19.07.2012, s.3
Prováděcí nařízení 678/2012/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Szőregi rózsatő (CHZO))
OJ L 198, 25.07.2012, s.4
Prováděcí nařízení 679/2012/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Squacquerone di Romagna (CHOP))
OJ L 198, 25.07.2012, s.6
Prováděcí nařízení 680/2012/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Uva di Puglia (CHZO))
OJ L 198, 25.07.2012, s.8
Prováděcí nařízení 681/2012/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kraški zašink (CHZO))
OJ L 198, 25.07.2012, s.10
Prováděcí nařízení 682/2012/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Vadehavslam (CHZO))
OJ L 198, 25.07.2012, s.12
11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY NOVÉHO TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

Prováděcí rozhodnutí 2012/416/EU, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Belgii OJ L 194, 21.07.2012, s.33

18. DRŮBEŽÍ  MASO A VEJCE
Prováděcí nařízení 652/2012/EU o opravě nařízení 543/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso

OJ L 119, 19.07.2012, s.1

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 685/2012/EU, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

OJ L 200, 27.07.2012, s.3
20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 583/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení  1333/2008/ES, pokud jde o používání polysorbátů (E 432–436) v kokosovém mléku
OJ L 173, 03.07.2012, s.8
Prováděcí nařízení 701/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

OJ L 203, 31.07.2012, s.60

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 621/2012/EU o uznání tradičního výrazu stanoveného nařízením 1234/2007/ES [Classic – TDT-US-N0016]
OJ L 180, 12.07.2012, s.1

Úřední věstník EU, 1. – 31. 7. 2012