Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2011

Vydáno: 10. 8. 2011
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2011&month=7 

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Nařízení 749/2011/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, kterým se provádí nařízení 1069/2009/ES o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice
OJ L 198, 30.07.2011, s.3

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 648/2011/EU, kterým se mění nařízení 1266/2007/ES, pokud jde o dobu použitelnosti přechodných opatření týkajících se podmínek pro výjimky ze zákazu přesunů stanoveného směrnicí 2000/75/ES, které se vztahují na některá zvířata
OJ L 176, 05.07.2011, s.18
Prováděcí rozhodnutí 2011/394/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem K(2011) 4594)
OJ L 176, 05.07.2011, s.45
Prováděcí rozhodnutí 2011/395/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/241/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se některých produktů živočišného původu z Madagaskaru s výjimkou produktů rybolovu (oznámeno pod číslem K(2011) 4642)
OJ L 176, 05.07.2011, s.50
Prováděcí rozhodnutí 2011/416/EU, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2011 a kterým se mění rozhodnutí 2010/712/EU, pokud jde o finanční příspěvek Unie na určité programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem K(2011) 4993)
OJ L 185, 15.07.2011, s.77
Prováděcí rozhodnutí 2011/454/EU o některých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Litvě (oznámeno pod číslem K(2011) 5137)
OJ L 193, 23.07.2011, s.50

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí směrnice 2011/68/EU, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny
OJ L 175, 02.07.2011, s.17
Prováděcí nařízení 702/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka prohexadion a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 190, 21.07.2011, s.28
Prováděcí nařízení 703/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka azoxystrobin a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 190, 21.07.2011, s.33
Prováděcí nařízení 704/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka azimsulfuron a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 190, 21.07.2011, s.38
Prováděcí nařízení 705/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka imazalil a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 190, 21.07.2011, s.43
Prováděcí nařízení 706/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka profoxydim a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 190, 21.07.2011, s.50
Rozhodnutí 2011/449/EU ze dne 28. června 2011 o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném řídícím výboru pro hygienické a rostlinolékařské záležitosti zřízeném Dohodou, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, ke změně dodatku V.A přílohy IV uvedené dohody
OJ L 193, 23.07.2011, s.5
Prováděcí nařízení 736/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fluroxypyr a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 195, 27.07.2011, s.37

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Prováděcí nařízení 739/2011/EU, kterým se mění příloha I nařízení 854/2004/ES, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
OJ L 196, 28.07.2011, s.3

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 707/2011/EU, kterým se stanoví konečná výše podpory na sušená krmiva pro hospodářský rok 2010/11
OJ L 190, 21.07.2011, s.54
Prováděcí nařízení  740/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bispyribak a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 196, 28.07.2011, s.6

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí nařízení 657/2011/EU, kterým se mění nařízení 297/2011/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
OJ L 180, 08.07.2011, s.39

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 665/2011/EU o schválení a neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin týkajících se snížení rizika onemocnění
OJ L 182, 12.07.2011, s.5
Nařízení 666/2011/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí 
OJ L 182, 12.07.2011, s.8
Prováděcí nařízení 744/2011/EU o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Karlovarské oplatky (CHZO))
OJ L 197, 29.07.2011, s.3
Prováděcí nařízení 745/2011/EU o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Karlovarské trojhránky (CHZO))
OJ L 197, 29.07.2011, s.5

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2011/409/EU o postoji Evropské unie v rámci Smíšeného výboru EU-Švýcarsko v souvislosti s jednacím řádem, který je třeba přijmout podle čl. 19 odst. 4 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží a o celně bezpečnostních opatřeních
OJ L 182, 12.07.2011, s.28
Prováděcí nařízení 669/2011/EU, kterým se mění nařízení 376/2008/ES, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
OJ L 183, 13.07.2011, s.4

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 653/2011/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1439/95/ES, příloha III nařízení 748/2008/ES a příloha II nařízení 810/2008/ES, pokud jde o subjekt oprávněný vydávat doklady a osvědčení v Argentině
OJ L 179, 07.07.2011, s.1

18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2011/405/EU ze dne 9. června 2011 o podpisu a prozatímním provádění Protokolu schváleného Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami, jménem Evropské unie
OJ L 181, 09.07.2011, s.1
Nařízení 660/2011/EU ze dne 9. června 2011 o přidělení rybolovných práv v rámci Protokolu schváleného Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami
OJ L 181, 09.07.2011, s.20
Rozhodnutí 2011/408/EU, kterým se stanoví zjednodušená pravidla a postupy pro hygienické kontroly produktů rybolovu, živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů, vedlejších produktů z nich a produktů získaných z těchto vedlejších produktů pocházejících z Grónska
OJ L 182, 12.07.2011, s.24
Nařízení 683/2011/EU ze dne 17. června 2011, kterým se mění nařízení  57/2011/EU, pokud jde o rybolovná práva pro některé populace ryb
OJ L 187, 16.07.2011, s.1
Rozhodnutí 2011/420/EU o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov
OJ L 188, 19.07.2011, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2011/431/EU o finančním příspěvku Unie na programy kontroly a sledování rybolovu členských států a dohledu nad ním na rok 2011 (oznámeno pod číslem K(2011) 4852)
OJ L 188, 19.07.2011, s.50
Prováděcí nařízení 700/2011/EU, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení 847/96/ES k rybolovným kvótám na rok 2011 přičítá určité množství převedené v roce 2010
OJ L 190, 21.07.2011, s.2
Prováděcí nařízení 701/2011/EU o opravě nařízení 1004/2010/EU o provedení odpočtů od některých rybolovných kvót na rok 2010 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozím roce
OJ L 190, 21.07.2011, s.26
Rozhodnutí 2011/443/EU o schválení dohody o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu jménem Evropské unie
OJ L 191, 22.07.2011, s.1
Nařízení 693/2011/EU ze dne 6. července 2011, kterým se mění nařízení 861/2006/ES, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva
OJ L 192, 22.07.2011, s.33
Rozhodnutí 2011/474/EU o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu
OJ L 196, 28.07.2011, s.1

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 688/2011/EU, kterým se na rok 2011 odchylně od nařízení 501/2008/ES stanoví dodatečný harmonogram předkládání a výběru informačních a propagačních programů pro čerstvé ovoce a zeleninu na vnitřním trhu a ve třetích zemích
OJ L 188, 19.07.2011, s.6
Prováděcí nařízení 726/2011/EU, kterým se mění nařízení 543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na jablka
OJ L 194, 26.07.2011, s.25

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 643/2011/EU, kterým se mění nařízení 642/2010/EU, pokud jde o dovozní cla na čirok a žito
OJ L 175, 02.07.2011, s.1
Nařízení 647/2011/EU opravující slovinské znění nařízení 258/2010/EU, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny a zrušuje rozhodnutí 2008/352/ES
OJ L 176, 05.07.2011, s.17
Prováděcí rozhodnutí 2011/402/EU o mimořádných opatřeních vztahujících se na semena pískavice a na určitá semena a zrna dovezená z Egypta (oznámeno pod číslem K(2011) 5000)
OJ L 179, 07.07.2011, s.10

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 672/2011/EU, kterým se mění nařízení 968/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 320/2006/ES, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
OJ L 184, 14.07.2011, s.1

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Prováděcí nařízení 644/2011/EU, kterým se zahajuje nabídkové řízení na alkohol vinného původu č. 1/2011 EU za účelem nového průmyslového užití
OJ L 175, 02.07.2011, s.3

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 670/2011/EU o změně nařízení 607/2009/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
OJ L 183, 13.07.2011, s.6

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY
Směrnice 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků
OJ L 176, 05.07.2011, s.24
Prováděcí rozhodnutí 2011/480/EU o seznamu statistických údajů týkajících se struktury a sazeb spotřební daně na tabákové výrobky, které předkládají členské státy v souladu se směrnicemi  92/79/EHS a 92/80/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 5291)
OJ L 197, 29.07.2011, s.17

Úřední věstník ES, 1. až 31. 7. 2011