Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červen 2022

Vydáno: 15. 7. 2022
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

  

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2022/861/EU, kterým se na období od 1. srpna 2022 do 31. července 2023 stanoví mimořádná pravidla pro druhé žádosti členských států o podporu Unie na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol a kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení 2017/39/EU, pokud jde o přerozdělení podpory Unie
OJ L 151, 02/06/2022, s. 42
Prováděcí rozhodnutí 2022/908/EU, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2022) 3543)
OJ L 157, 10/06/2022, s. 15
Nařízení 2022/1033/EU, kterým se mění nařízení 1305/2013/EU, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí výjimečné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na dopad invaze Ruska na Ukrajinu
OJ L 173, 30/06/2022, s. 34 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2022/852/EU ze dne 20. května 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 150, 01/06/2022, s. 23
Prováděcí nařízení 2022/854/EU, kterým se mění příloha III prováděcího nařízení 2020/2235/EU, pokud jde o vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů živočišného původu do Unie 
OJ L 150, 01/06/2022, s. 69
Nařízení 2022/887/EU ze dne 28. března 2022, kterým se mění nařízení 2019/625/EU, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury a harmonizovaného systému a podmínky dovozu určitých směsných produktů, mění nařízení 2019/2122/EU, pokud jde o určité zboží a ptáky v zájmovém chovu osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a mění nařízení 2021/630/EU, pokud jde o požadavky na směsné produkty osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly 
OJ L 154, 07/06/2022, s. 23
Prováděcí nařízení 2022/889/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2022/746/EU
OJ L 154, 07/06/2022, s. 37
Prováděcí rozhodnutí 2022/898/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 3788)  
OJ L 156, 09/06/2022, s. 3
Prováděcí nařízení 2022/917/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 159, 14/06/2022, s. 3
Prováděcí rozhodnutí 2022/937/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/563/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u volně žijícího ptactva ve Společenství 
OJ L 162, 17/06/2022, s. 37
Prováděcí nařízení 2022/946/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 164, 20/06/2022, s. 23
Prováděcí rozhodnutí 2022/963/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 4286)  
OJ L 165, 21/06/2022, s. 47
Prováděcí rozhodnutí 2022/1021/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 4581)  
OJ L 170, 28/06/2022, s. 85
Rozhodnutí 1/2022/EHP ze dne 4. února 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1049]
OJ L 175, 30/06/2022, s. 1
Rozhodnutí 2/2022/EHP ze dne 4. února 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1050]
OJ L 175, 30/06/2022, s. 3
Rozhodnutí 3/2022/EHP ze dne 4. února 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1051]
OJ L 175, 30/06/2022, s. 5
Rozhodnutí 4/2022/EHP ze dne 4. února 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1052]
OJ L 175, 30/06/2022, s. 7
Rozhodnutí 5/2022/EHP ze dne 4. února 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1053]
OJ L 175, 30/06/2022, s. 9
Rozhodnutí 40/2022/EHP ze dne 4. února 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1088]
OJ L 175, 30/06/2022, s. 67

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2022/853/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU a prováděcí nařízení 2019/2072/EU, pokud jde o plody Momordica charantia L. pocházející z Hondurasu, Mexika, Šrí Lanky a Thajska
OJ L 150, 01/06/2022, s. 62
Prováděcí rozhodnutí 2022/866/EU o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek pro udělení povolení biocidního přípravku Primer PIP v souladu s nařízením 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2022) 3318)  
OJ L 151, 02/06/2022, s. 68
Prováděcí rozhodnutí 2022/874/EU o podmínkách povolení biocidního přípravku obsahujícího N-(trichlormethylsulfanyl)ftalimid (folpet) předložených Nizozemskem v souladu s čl. 36 odst. 1 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2022) 3465)  
OJ L 152, 03/06/2022, s. 187
Prováděcí nařízení 2022/959/EU, kterým se mění příloha VII prováděcího nařízení 2019/2072/EU, pokud jde o požadavky na dovoz některých plodů Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch a Punica granatum L. do Unie
OJ L 165, 21/06/2022, s. 30
Prováděcí nařízení 2022/964/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „SOPUROXID“ 
OJ L 166, 22/06/2022, s. 1
Nařízení 2022/973/EU ze dne 14. března 2022, kterým se doplňuje nařízení 2019/1009/EU stanovením kritérií agronomické účinnosti a bezpečnosti pro používání vedlejších produktů v hnojivých výrobcích EU 
OJ L 167, 24/06/2022, s. 29
Prováděcí rozhodnutí 2022/986/EU o neschválení N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diaminu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 8 
OJ L 167, 24/06/2022, s. 111
Prováděcí rozhodnutí 2022/1005/EU o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek povolení kategorie biocidních přípravků Alphachloralose Grain předložených Francií a Švédskem v souladu s nařízením 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2022)4193)  
OJ L 168, 27/06/2022, s. 86
Prováděcí rozhodnutí 2022/1006/EU o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek povolení kategorie biocidních přípravků Alphachloralose Pasta předložených Francií a Švédskem v souladu s nařízením 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2022)4226)  
OJ L 168, 27/06/2022, s. 90

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2022/913/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/1793/EU o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení 2017/625/EU a 178/2002/ES
OJ L 158, 13/06/2022, s 1
Nařízení 2022/931/EU ze dne 23. března 2022, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU stanovením pravidel pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách 
OJ L 162, 17/06/2022, s. 7
Prováděcí nařízení 2022/932/EU o jednotných praktických opatřeních pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách, o zvláštním doplňkovém obsahu víceletých vnitrostátních plánů kontrol a zvláštních dodatečných opatřeních pro jejich přípravu 
OJ L 162, 17/06/2022, s. 13
Prováděcí nařízení 2022/944/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2017/746/EU, pokud jde o úkoly referenčních laboratoří Evropské unie v oblasti diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a kritéria pro tyto laboratoře 
OJ L 164, 20/06/2022, s. 7
Prováděcí nařízení 2022/945/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2017/746/EU, pokud jde o poplatky, které mohou vybírat referenční laboratoře EU v oblasti diagnostických zdravotnických prostředků in vitro  
OJ L 164, 20/06/2022, s. 20

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2022/1023/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o použití ovesného lecitinu v kakaových a čokoládových výrobcích ve smyslu směrnice 2000/36/ES 
OJ L 172, 29/06/2022, s. 5
Nařízení 2022/1037/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/EU a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o použití glykolipidů jako konzervantů v nápojích 
OJ L 173, 30/06/2022, s. 52
Nařízení 2022/1038/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití polyvinylpyrrolidonu (E1201) v potravinách pro zvláštní lékařské účely ve formě tablet a potahovaných tablet 
OJ L 173, 30/06/2022, s. 56

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2022/893/EU, kterým se mění příloha VI nařízení 152/2009/ES, pokud jde o metody zkoušení pro detekci složek suchozemských bezobratlých pro úřední kontrolu krmiv 
OJ L 155, 08/06/2022, s. 24

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2022/860/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1925/2006/ES, pokud jde o monakoliny z červené fermentované rýže 
OJ L 151, 02/06/2022, s. 37
Nařízení 2022/891/EU ze dne 1. dubna 2022, kterým se mění nařízení 664/2014/EU, kterým se doplňuje nařízení 1151/2012/EU, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla
OJ L 155, 08/06/2022, s. 3
Prováděcí nařízení 2022/892/EU ze dne 1. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení 668/2014/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1151/2012/EU o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin
OJ L 155, 08/06/2022, s. 8

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2022/961/EU, kterým se povoluje uvedení tetrahydrokurkuminoidů na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 
OJ L 165, 21/06/2022, s. 41
Prováděcí nařízení 2022/965/EU, kterým se povoluje uvedení jader jedlé odrůdy Jatropha curcas L. na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU 
OJ L 166, 22/06/2022, s. 118
Prováděcí nařízení 2022/966/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU, pokud jde o podmínky použití, zvláštní požadavky na označování a specifikace nové potraviny olej z Calanus finmarchicus  
OJ L 166, 22/06/2022, s. 125

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2022/859/EU, kterým se mění příloha I nařízení 2658/87/EHS o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 151, 02/06/2022, s. 34
Rozhodnutí 2022/863/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EU a zemí společného tranzitního režimu ustaveném Úmluvou o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 ke změnám uvedené úmluvy
OJ L 151, 02/06/2022, s. 62
Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU-Černá hora č. 1/2022 ze dne 9. února 2022, kterým se Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé mění nahrazením protokolu 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2022/904]
OJ L 156, 09/06/2022, s. 72
Nařízení 2022/972/EU, kterým se mění nařízení 2021/2283/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 167, 24/06/2022, s. 10
Rozhodnutí 2022/982/EU o předložení návrhu jménem Evropské unie na změny příloh I a II Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) na 19. zasedání konference smluvních stran CITES a na zařazení jednoho druhu do přílohy III CITES
OJ L 167, 24/06/2022, s. 95
Rozhodnutí 2022/997/EU ze dne 7. dubna 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na desátém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jde o návrh změny přílohy A uvedené úmluvy
OJ L 168, 27/06/2022, s. 63
Nařízení 2022/1008/EU, kterým se mění nařízení 2021/2278/EU, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení 952/2013/EU pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 170, 28/06/2022, s. 1
Rozhodnutí 2022/1024/EU ze dne 7. dubna 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na konferenci smluvních stran Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, pokud jde o změny přílohy III uvedené úmluvy
OJ L 172, 29/06/2022, s. 9
Prováděcí nařízení 2022/1039/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 978/2012/EU, pokud jde o pozastavení určitých celních preferencí, které byly poskytnuty některým zemím zvýhodněným v rámci systému GSP, na rok 2023
OJ L 173, 30/06/2022, s. 58

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Oznámení o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací v souvislosti s jednáními podle článku XXVIII dohody GATT 1994 o změně švýcarských koncesí WTO, pokud jde o ochucené maso
OJ L 150, 01/06/2022, s. 20

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2022/914/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 158, 13/06/2022, s. 27
Prováděcí nařízení 2022/928/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 161, 16/06/2022, s. 67
Prováděcí nařízení 2022/976/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 167, 24/06/2022, s. 38
Prováděcí nařízení 2022/979/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 167, 24/06/2022, s. 88
Prováděcí nařízení 2022/1040/EU, kterým se mění přílohy VI a XV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup některých ptáků chovaných v zajetí a jejich zárodečných produktů a masných výrobků z drůbeže do Unie 
OJ L 173, 30/06/2022, s. 61

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2022/925/EU, kterým se mění příloha prováděcího nařízení 2018/1882/EU, pokud jde o nákazy vodních živočichů uvedené na seznamu a o seznam druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu 
OJ L 160, 15/06/2022, s. 30

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí směrnice 2022/905/EU, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny 
OJ L 157, 10/06/2022, s. 1

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí 2022/871/EU, kterým se mění rozhodnutí 2003/17/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Bolívii u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Bolívii 
OJ L 152, 03/06/2022, s. 109

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2022/980/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 75/2013/EU, pokud jde o dodatečná dovozní cla v odvětví cukru
OJ L 167, 24/06/2022, s. 91

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Zdroj: Úřední věstník EU,  1. – 30. 6. 2022