Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červen 2021

Vydáno: 27. 7. 2021
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Úřední věstník Evropské unie – EUR-Lex (europa.eu)
 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2021/951/EU, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení 1306/2013/EU v kalendářním roce 2021
OJ L 209, 14/06/2021, s. 93

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 2021/880/EU ze dne 5. března 2021 o změně nařízení v přenesené pravomoci 2020/686/EU, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o sledovatelnost, veterinární požadavky a požadavky na veterinární osvědčení při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie 
OJ L 194, 02/06/2021, s. 1
Nařízení 2021/881/EU ze dne 23. března 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci 2020/689/EU, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy 
OJ L 194, 02/06/2021, s. 10
Nařízení 2021/899/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o přechodná opatření pro vývoz masokostní moučky jako paliva ke spalování pro energetické účely 
OJ L 197, 04/06/2021, s. 68
Prováděcí nařízení 2021/902/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 197, 04/06/2021, s. 76
Prováděcí rozhodnutí 2021/906/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 4096)  
OJ L 199I, 07/06/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/934/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení klasického moru prasat 
OJ L 204, 10/06/2021, s. 18
Prováděcí nařízení 2021/952/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 209, 14/06/2021, s. 95
Prováděcí nařízení 2021/963/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením 2016/429/EU, 2016/1012/EU a 2019/6/EU, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata 
OJ L 213, 16/06/2021, s. 3
Prováděcí rozhodnutí 2021/974/EU, kterým se schvalují pozměněné vnitrostátní programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy podle nařízení 1308/2013/EU (oznámeno pod číslem C(2021) 4021)
OJ L 215, 17/06/2021, s. 37
Prováděcí rozhodnutí 2021/989/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 4257
OJ L 218, 18/06/2021, s. 41
Prováděcí nařízení 2021/994/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 219, 21/06/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/1008/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/620/EU, pokud jde o status Chorvatska a jedné oblasti Portugalska jako území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensis a B. suis u populací skotu, mění příloha VIII uvedeného nařízení, pokud jde o status Litvy a určitých oblastí Německa, Itálie a Portugalska jako území prostého infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), a kterým se mění příloha XIII uvedeného nařízení, pokud jde o status Dánska a Finska jako území prostého infekční nekrózy krvetvorné tkáně 
OJ L 222, 22/06/2021, s. 12
Rozhodnutí 2021/1032/EU ze dne 27. dubna 2021 o prodloužení funkčního období vyšetřovacího výboru pro vyšetřování údajného porušení práva Unie a nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování v souvislosti s ochranou zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni o dodatečnou dobu
OJ L 226, 25/06/2021, s. 1

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2021/917/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvalují účinné látky představující nízké riziko virus mozaiky pepina, kmen EU, mírný izolát Abp1 a virus mozaiky pepina, kmen CH2, mírný izolát Abp2 a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 201, 08/06/2021, s. 19
Prováděcí směrnice 2021/971/EU, kterou se mění příloha I směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, příloha I směrnice 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, příloha I směrnice 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh, příloha I směrnice 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh a příloha I směrnice 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh, pokud jde o používání biochemických a molekulárních technik
OJ L 214, 17/06/2021, s. 62
Nařízení 2021/976/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro cykloxydim, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 216, 18/06/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/977/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/1844/EU s cílem provést administrativní změny v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „BPF_Iodine_VET“ 
OJ L 216, 18/06/2021, s. 26
Prováděcí nařízení 2021/978/EU, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Lyso IPA Surface Disinfection“ 
OJ L 216, 18/06/2021, s. 65
Prováděcí nařízení 2021/1044/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Pesguard® Gel“ 
OJ L 225, 25/06/2021, s. 54
Prováděcí nařízení 2021/1045/EU, kterým se schvaluje didecyldimethylamoniumchlorid jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3 a 4 
OJ L 225, 25/06/2021, s. 62

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2021/984/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/466/EU, pokud jde o dobu použitelnosti dočasných opatření 
OJ L 216, 18/06/2021, s. 202

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2021/932/EU, kterým se pozastavuje povolení lasalocidu sodného A (Avatec 15 % cc) a lasalocidu sodného A (Avatec 150 G) jako doplňkových látek pro výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Zoetis Belgium S.A.) 
OJ L 204, 10/06/2021, s. 13
Prováděcí nařízení 2021/967/EU o obnovení povolení chelátu manganu hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení 350/2010/EU
OJ L 214, 17/06/2021, s. 41
Prováděcí nařízení 2021/968/EU o obnovení povolení chelátu zinku hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení 335/2010/EU
OJ L 214, 17/06/2021, s. 45
Prováděcí nařízení 2021/969EU o povolení L-threoninu z Escherichia coli CGMCC 13325 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 214, 17/06/2021, s. 49
Prováděcí nařízení 2021/981/EU o obnovení povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger CBS 109.713 a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger DSM 18404 jako doplňkové látky pro druhy drůbeže, okrasné ptáky a odstavená selata (držitel povolení: BASF SE) a o zrušení nařízení 271/2009/ES a prováděcího nařízení 1068/2011/EU
OJ L 216, 18/06/2021, s. 135
Prováděcí nařízení 2021/982/EU o obnovení povolení přípravku 6-fytázy z Trichoderma reesei CBS 122001 jako doplňkové látky pro prasata a drůbež (držitel povolení: Roal Oy) a o zrušení nařízení 277/2010/EU, 891/2010/EU a prováděcího nařízení 886/2011/EU
OJ L 216, 18/06/2021, s. 139

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí rozhodnutí 2021/958/EU, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o lovných zařízeních uvedených na trh a o odpadních lovných zařízeních sebraných v členských státech a formát zprávy o kontrole kvality v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. d) a čl. 13 odst. 2 směrnice 2019/904/EU
OJ L 211, 15/06/2021, s. 51

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2021/1040/EU ze dne 16. dubna 2021, kterým se mění nařízení 2016/128/EU, pokud jde o požadavky na pesticidy v potravinách pro zvláštní lékařské účely vyvinutých tak, aby vyhovovaly výživovým požadavkům kojenců a malých dětí 
OJ L 225, 25/06/2021, s. 1
Nařízení 2021/1041/EU ze dne 16. dubna 2021, kterým se mění nařízení 2016/127/EU, pokud jde o požadavky na pesticidy v počáteční a pokračovací kojenecké výživě 
OJ L 225, 25/06/2021, s. 4

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 2021/1006/EU ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění nařízení 2018/848/EU, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce
OJ L 222, 22/06/2021, s. 3

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2021/882/EU, kterým se povoluje uvedení sušených larev potemníka moučného Tenebrio molitor na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 194, 02/06/2021, s. 16
Prováděcí nařízení 2021/900/EU, kterým se povoluje změna podmínek použití nové potraviny „galakto-oligosacharid“ podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 197, 04/06/2021, s. 71
Prováděcí nařízení 2021/912/EU, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny lakto-N-neotetraosy (mikrobiální zdroj) a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 199, 07/06/2021, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2021/1035/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/648/EU a 2013/650/EU, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují určitou geneticky modifikovanou kukuřici, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (oznámeno pod číslem C(2021) 4317)  
OJ L 226, 25/06/2021, s. 31
Prováděcí rozhodnutí 2021/1036/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2018/1113/EU, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které jsou vyrobeny z geneticky modifikované cukrovky H7-1, na trh (oznámeno pod číslem C(2021) 4325)  
OJ L 226, 25/06/2021, s. 34

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2021/979/EU, kterým se mění přílohy VII až XI nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) 
OJ L 216, 18/06/2021, s. 121
Prováděcí rozhodnutí 2021/1015/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2019/1956/EU, pokud jde o harmonizované normy pro chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu, laboratorní zařízení pro ohřev materiálů, automatická a poloautomatická laboratorní zařízení pro analýzu a jiné účely, elektrická zařízení se jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení, spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření, topidla pro vytápění místností, elektrické žehličky, nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče, napařovače látek, elektromechanické přístroje řídicích obvodů, přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče a určitá jiná elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí
OJ L 222, 22/06/2021, s. 40
Rozhodnutí 130/2021/EHP ze dne 15. března 2021, kterým se mění protokol 10 k Dohodě o EHP o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží [2021/1039]
OJ L 226, 25/06/2021, s. 41
Nařízení 2021/1051/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 227,28/06/2021, s. 3
Nařízení 2021/1052/EU, kterým se mění nařízení 1387/2013/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 227, 28/06/2021, s. 17

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2021/1046/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 225, 25/06/2021, s. 66

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2021/966/EU, kterým se Kapverdám uděluje dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení 2015/2446/EU, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka, přípravky a konzervy z filé makrel a přípravky a konzervy z filé tuňáka nepravého nebo tuňáka makrelovitého
OJ L 214, 17/06/2021, s. 34

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Rozhodnutí 2021/1054/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy v souvislosti s obchodními normami pro olivové oleje a olivové oleje z pokrutin a analytickou metodu stanovení obsahu stigmastadienolů v rostlinných olejích
OJ L 227, 28/06/2021, s. 37

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2021/924/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro kakao, pokud jde o prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010
OJ L 203, 09/06/2021, s. 8

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 2021/1007/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/274/EU, pokud jde o databanku analytických hodnot s údaji o izotopech a kontroly v odvětví vína
OJ L 222, 22/06/2021, s. 8

 

Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 28. 6. 2021