Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červen 2020

Vydáno: 5. 8. 2020
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/06/direct-access.html?ojYear=2020

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2020/756/EU ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení 1307/2013/EU
OJ L 179, 09/06/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/862/EU, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení 1306/2013/EU v kalendářním roce 2020
OJ L 197, 22/06/2020, s. 3
Nařízení 2020/872/EU, kterým se mění nařízení 1305/2013/EU, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19
OJ L 204, 26/06/2020, s. 1

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 2020/686/EU ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Text s významem pro EHP)
OJ L 174, 03/06/2020, s. 1
Nařízení 2020/687/EU ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Text s významem pro EHP)
OJ L 174, 03/06/2020, s. 64
Nařízení 2020/688/EU ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Text s významem pro EHP)
OJ L 174, 03/06/2020, s. 140
Nařízení 2020/689/EU ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Text s významem pro EHP)
OJ L 174, 03/06/2020, s. 211
Prováděcí nařízení 2020/690/EU ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 2016/429/EU, pokud jde o nákazy uvedené na seznamu, na které se vztahují programy dozoru v rámci Unie, zeměpisnou působnost těchto programů a nákazy uvedené na seznamu, pro které lze stanovit jednotky se statusem území prostého nákazy (Text s významem pro EHP)
OJ L 174, 03/06/2020, s. 341
Nařízení 2020/692/EU ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Text s významem pro EHP)
OJ L 174, 03/06/2020, s. 379
Nařízení 2020/757/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o sledovatelnost některých vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů
OJ L 179, 09/06/2020, s. 5
Nařízení 2020/772/EU, kterým se mění přílohy I, VII a VIII nařízení 999/2001/ES, pokud jde o opatření k eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií u koz a ohrožených plemen
OJ L 184, 12/06/2020, s. 43
Nařízení 2020/797/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o požadavky na vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup
OJ L 194, 18/06/2020, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2020/798/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 4134) 
OJ L 194, 18/06/2020, s. 6
Prováděcí rozhodnutí 2020/860/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 4177) 
OJ L 195, 19/06/2020, s. 94
Prováděcí rozhodnutí 2020/883/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 4375) 
OJ L 203, 26/06/2020, s. 71

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2020/749/EU, kterým se mění příloha III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorečnany v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 178, 08/06/2020, s. 7
Nařízení 2020/770/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro myklobutanil, napropamid a sintofen v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 184, 12/06/2020, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2020/773/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 4023) 
OJ L 184, 12/06/2020, s. 51
Nařízení 2020/785/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro chromafenozid, fluometuron, pencykuron, sedaxan, tau-fluvalinát a triazoxid v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 190, 16/06/2020, s. 1
Nařízení 2020/856/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyantraniliprol, kyazofamid, cyprodinil, fenpyroximát, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamokarb, pyraklostrobin, pyriofenon, pyriproxyfen a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 195, 19/06/2020, s. 9
Prováděcí nařízení 2020/869/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid, dimethomorf, ethefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanát, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol a s-metolachlor
OJ L 201, 25/06/2020, s. 7
Prováděcí nařízení 2020/885/EU o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie
OJ L 205, 29/06/2020, s. 9
Prováděcí nařízení 2020/887/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/66/EU, pokud jde o kontroly rostlin k pěstování prováděné po dovozu
OJ L 205, 29/06/2020, s. 16
Prováděcí nařízení 2020/892/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky betacyfluthrin a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 206, 30/06/2020, s. 5

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2020/763/EU, kterým se mění příloha nařízení 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o specifikace fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii))
OJ L 182, 10/06/2020, s. 8
Nařízení 2020/771/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o použití annatta, bixinu, norbixinu (E 160b)
OJ L 184, 12/06/2020, s. 25

6. KRMIVA
Nařízení 2020/762/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o mikrobiologické normy pro syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, požadavky na schválená zařízení, technické parametry použitelné na alternativní metodu proces zplyňování podle Brookese a hydrolýzu tavených/škvařených tuků a vývoz zpracovaného hnoje, určité krve, krevních výrobků a meziproduktů
OJ L 182, 10/06/2020, s. 3

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 2020/738/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/1286/EU o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících z Indie
OJ L 175, 04/06/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/881/EU, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením 2019/1198/EU na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
OJ L 203, 26/06/2020, s. 65
Prováděcí nařízení 2020/882/EU, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením 2019/1198/EU na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
OJ L 203, 26/06/2020, s. 68

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2020/786/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 190, 16/06/2020, s. 20
Rozhodnutí Výboru pro spolupráci EU–San Marino č. 1/2020 ze dne 28. května 2020 o použitelných ustanoveních o ekologické produkci a označování ekologických produktů a opatřeních pro dovoz ekologických produktů přijatých v rámci Dohody o spolupráci a celní unii mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Republikou San Marino na straně druhé [2020/889]
OJ L 205, 29/06/2020, s. 20

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2020/760/EU ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót podléhajících licencím, a nařízení 1306/2013/EU, pokud jde o složení jistoty v rámci správy celních kvót
OJ L 185, 12/06/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/761/EU ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením 1306/2013/EU, 1308/2013/EU a 510/2014/EU, pokud jde o režim správy celních kvót s licencemi
OJ L 185, 12/06/2020, s. 24
Rozhodnutí 2020/753/EU ze dne 30. března 2020 o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou
OJ L 186, 12/06/2020, s. 1
Nařízení 2020/784/EU ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení 2019/1021/EU, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA
OJ L 188I, 15/06/2020, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2020/859/EU, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2020) 3609)
OJ L 195, 19/06/2020, s. 59
Nařízení 2020/877/EU ze dne 3. dubna 2020 kterým se mění a opravuje nařízení 2015/2446/EU, kterým se doplňuje nařízení 952/2013/EU, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, a kterým se mění nařízení 2016/341/EU, kterým se doplňuje nařízení 952/2013/EU, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu
OJ L 203, 26/06/2020, s. 1
Nařízení 2020/878/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
OJ L 203, 26/06/2020, s. 28
Nařízení 2020/874/EU, kterým se mění nařízení 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 204, 26/06/2020, s. 18
Nařízení 2020/875/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 204, 26/06/2020, s. 34

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2020/880/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 203, 26/06/2020, s. 63

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2020/691/EU ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o pravidla týkající se zařízení akvakultury a dopravců vodních živočichů (Text s významem pro EHP)
OJ L 174, 03/06/2020, s. 345
Rozhodnutí 2020/742/EU o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019
OJ L 177, 05/06/2020, s. 56
Rozhodnutí 2020/765/EU ze dne 29. května 2020 o uzavření jménem Evropské unie protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku
OJ L 187, 12/06/2020, s. 1

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 2020/743/EU ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení 2017/891/EU, pokud jde o výpočet hodnoty produkce uváděné na trh organizacemi producentů v odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 176, 05/06/2020, s. 1
Nařízení 2020/884/EU ze dne 4. května 2020, kterým se s ohledem na rok 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 stanoví odchylky od nařízení 2017/891/EU, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a nařízení 2016/1149/EU, pokud jde o odvětví vína
OJ L 205, 29/06/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/893/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/2447/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení 952/2013/EU, kterým se stanoví celní kodex Unie
OJ L 206, 30/06/2020, s. 8

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2020/864/EU, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 23. června 2020
OJ L 197I, 23/06/2020, s. 1

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Úřední věstník EU, 2. – 30. 6. 2020