Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červen 2019

Vydáno: 6. 8. 2019
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/06/direct-access.html?ojYear=2019&locale=cs

 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 8/19/KOL ze dne 6. února 2019, kterým se mění seznam obsažený v bodě 39 části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v němž jsou uvedena stanoviště hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválená pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí („seznam stanovišť hraniční kontroly na Islandu a v Norsku“), a kterým se zrušuje rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 090/18/KOL [2019/931]
OJ L 148, 06/06/2019, s. 30
Prováděcí rozhodnutí 2019/950/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 4357) 
OJ L 152, 11/06/2019, s. 97
Prováděcí rozhodnutí 2019/974/EU, kterým se schvalují vnitrostátní programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy podle nařízení 1308/2013/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 4177)
OJ L 157, 14/06/2019, s. 28
Prováděcí rozhodnutí 2019/975/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 4495) 
OJ L 157, 14/06/2019, s. 31
Prováděcí rozhodnutí 2019/1031/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 4883) 
OJ L 167, 24/06/2019, s. 34
Prováděcí nařízení 2019/1084/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o harmonizaci seznamu schválených nebo registrovaných zařízení, podniků a provozovatelů a o sledovatelnost některých vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů
OJ L 171, 26/06/2019, s. 100
Nařízení 2019/1091/EU, kterým se mění příloha IV nařízení 999/2001/ES, pokud jde o požadavky na vývoz produktů obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z přežvýkavců a nepřežvýkavců
OJ L 173, 27/06/2019, s. 42
Rozhodnutí 151/2017/EHP ze dne 22. září 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1039] 
OJ L 174, 27/06/2019 s. 3
Rozhodnutí 152/2017/EHP ze dne 22. září 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1040] 
OJ L 174, 27/06/2019 s. 4 
Rozhodnutí 153/2017/EHP ze dne 22. září 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1041] 
OJ L 174, 27/06/2019 s. 6 
Rozhodnutí 154/2017/EHP ze dne 22. září 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1042]  
OJ L 174, 27/06/2019 s. 7 
Rozhodnutí 155/2017/EHP ze dne 22. září 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1043]  
OJ L 174, 27/06/2019 s. 9 
Rozhodnutí 156/2017/EHP ze dne 22. září 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1044]
OJ L 174, 27/06/2019 s. 10
Rozhodnutí 180/2017/EHP ze dne 22. září 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/1068]
OJ L 174, 27/06/2019, s. 49 
Rozhodnutí 181/2017/EHP ze dne 22. září 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/1069]
OJ L 174, 27/06/2019, s. 50 
Rozhodnutí 182/2017/EHP ze dne 22. září 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/1070]
OJ L 174, 27/06/2019, s. 52
Prováděcí rozhodnutí 2019/1110/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 4976) 
OJ L 175, 28/06/2019, s. 52

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2019/973/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro bispyribak, denatonium benzoát, fenoxykarb, flurochloridon, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, propachizafop a tebufenozid v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 157, 14/06/2019, s. 3
Nařízení 2019/977/EU, kterým se mění přílohy II a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, Beauveria bassiana kmen PPRI 5339, Clonostachys rosea kmen J1446, fenpyrazamin, mefentriflukonazol a penkonazol v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 159, 17/06/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/989/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorprofam a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 160, 18/06/2019, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2019/994/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení etofenproxu pro použití v biocidních přípravcích typu 8
OJ L 160, 18/06/2019, s. 26
Nařízení 2019/1015/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, kaptan, kyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 165, 21/06/2019, s. 23
Prováděcí rozhodnutí 2019/1030/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení indoxakarbu pro použití v biocidních přípravcích typu 18
OJ L 167, 24/06/2019, s. 32
Nařízení 2019/1009/EU, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení 1069/2009/ES a 1107/2009/ES a zrušuje nařízení 2003/2003/ES
OJ L 170, 25/06/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/1085/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky 1-methylcyklopropen a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU a příloha prováděcího nařízení 2015/408/EU
OJ L 171, 26/06/2019, s. 110
Prováděcí nařízení 2019/1090/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky dimethoát a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 173, 27/06/2019, s. 39
Prováděcí nařízení 2019/1100/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky desmedifam a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 175, 28/06/2019, s. 17
Prováděcí nařízení 2019/1101/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky tolklofos-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 175, 28/06/2019, s. 20
Nařízení 2019/1102/EU, kterým se mění nařízení 2003/2003/ES o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV
OJ L 175, 28/06/2019, s. 25 
  
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 2019/1012/EU ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU stanovením odchylek od pravidel pro určení kontrolních míst a od minimálních požadavků na stanoviště hraniční kontroly
OJ L 165, 21/06/2019, s. 4
Prováděcí nařízení 2019/1013/EU ze dne 16. dubna 2019 o oznamování zásilek určitých kategorií zvířat a zboží, které vstupují do Unie, s předstihem
OJ L 165, 21/06/2019, s. 8
Prováděcí nařízení 2019/1014/EU, kterým se stanoví podrobná pravidla pro minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly, včetně kontrolních středisek, a na formát, kategorie a zkratky, které se mají používat v seznamech stanovišť hraniční kontroly a kontrolních středisek
OJ L 165, 21/06/2019, s. 10
Nařízení 2019/1081/EU ze dne 8. března 2019, kterým se stanoví pravidla pro zvláštní požadavky na školení pracovníků k provádění určitých fyzických kontrol na stanovištích hraniční kontroly
OJ L 171, 26/06/2019, s. 1

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2019/898/EU o povolení přípravku eugenolu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Lidervet SL)
OJ L 144, 03/06/2019, s. 29
Prováděcí nařízení 2019/899/EU o obnovení povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako doplňkové látky pro výkrm jehňat, kozy určené k produkci mléka, ovce určené k produkci mléka, buvolí krávy určené k produkci mléka, koně a výkrm prasat a o zrušení nařízení 1447/2006/ES, 188/2007/ES, 232/2009/ES, 186/2007/ES a 209/2008/ES (držitel povolení S.I. Lesaffre)
OJ L 144, 03/06/2019, s. 32 
Prováděcí nařízení 2019/900/EU o povolení 8-merkapto-p-menthan-3-onu a p-menth-1-en-8-thiolu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ L 144, 03/06/2019, s. 36 
Prováděcí nařízení 2019/901/EU o povolení riboflavinu z Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavinu z Bacillus subtilis (DSM 17339 a/nebo DSM 23984) a sodné soli riboflavin-5′-fosfátu z Bacillus subtilis (DSM 17339 a/nebo DSM 23984) (zdroje vitaminu B2) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 144, 03/06/2019, s. 41
Prováděcí nařízení 2019/913/EU o obnovení povolení uhličitanu lanthanitého oktahydrátu jako doplňkové látky pro kočky a o zrušení nařízení 163/2008/ES (držitel povolení Bayer HealthCare AG)
OJ L 146, 05/06/2019, s. 57
Prováděcí nařízení 2019/914/EU o povolení přípravku Bacillus licheniformis DSM 28710 jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt a výkrm a snášku menšinových druhů drůbeže (držitel povolení HuvePharma NV)
OJ L 146, 05/06/2019, s. 60
Prováděcí nařízení 2019/929/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a odstavená selata (držitel povolení Berg + Schmidt GmbH Co. KG)
OJ L 148, 06/06/2019, s. 25
Nařízení 2019/962/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1831/2003/ES, pokud jde o vytvoření dvou nových funkčních skupin doplňkových látek
OJ L 156, 15/06/2019, s. 1 

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 2019/915/EU o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 146, 05/06/2019, s. 63
Směrnice 2019/904/EU o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
OJ L 155, 12/06/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/1099/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 412/2013/EU o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
OJ L 175, 28/06/2019, s. 14

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2019/957/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8 tridekafluoroktyl) silantriol a TDFA
OJ L 154, 12/06/2019, s. 37
Nařízení 2019/998/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 163, 20/06/2019, s. 13
Nařízení 2019/999/EU, kterým se mění nařízení 1387/2013/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 163, 20/06/2019, s. 27
Směrnice 2019/983/EU, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
OJ L 164, 20/06/2019, s. 23
Nařízení 2019/1020/EU o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení 765/2008/ES a 305/2011/EU
OJ L 169, 25/06/2019, s. 1
Nařízení 2019/1021/EU o perzistentních organických znečišťujících látkách
OJ L 169, 25/06/2019, s. 45

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí rozhodnutí 2019/1095/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o zařazení položek pro Bosnu a Hercegovinu a Rusko na seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 4285) 
OJ L 173, 27/06/2019, s. 93

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2019/1098/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 175, 28/06/2019, s. 11

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2019/909/EU ze dne 18. února 2019, kterým se stanoví seznam povinných výzkumných šetření a prahové hodnoty pro účely víceletého programu Unie pro shromažďování a správu údajů v odvětví rybolovu a akvakultury
OJ L 145, 04/06/2019, s. 21
Rozhodnutí 2019/910/EU ze dne 13. března 2019, kterým se zavádí víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání biologických, environmentálních, technických a sociálně ekonomických údajů v odvětví rybolovu a akvakultury
OJ L 145, 04/06/2019,s. 21 

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 2019/978/EU o změně přílohy nařízení 579/2014/EU, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení 852/2004/ES, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků
OJ L 159, 17/06/2019, s. 26
Rozhodnutí 2019/1017/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy, pokud jde o podmínky přistoupení vlády Gruzie k Mezinárodní dohodě o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015
OJ L 165, 21/06/2019, s. 66
Rozhodnutí 2019/1028/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy v souvislosti s obchodními normami pro olivové oleje a olivové oleje z pokrutin
OJ L 167, 24/06/2019, s. 24

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí směrnice 2019/990/EU, kterou se mění seznam rodů a druhů uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2002/55/ES, v příloze II směrnice 2008/72/ES a v příloze směrnice 93/61/EHS
OJ L 160, 18/06/2019, s. 14
Prováděcí rozhodnutí 2019/1005/EU, kterým se stanoví, že dočasné pozastavení preferenční celní sazby není vhodné pro dovoz banánů pocházejících z Nikaraguy
OJ L 163, 20/06/2019, s. 101

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 2019/934/EU ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o vinařské oblasti, kde lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické postupy a omezení týkající se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu pro vedlejší výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění složek OIV
OJ L 149, 07/06/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/935/EU ze dne 16. dubna 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o analytické metody k určení fyzikálních, chemických a organoleptických vlastností výrobků z révy vinné a oznamování rozhodnutí členských států týkajících se zvýšení přirozeného obsahu alkoholu
OJ L 149, 07/06/2019, s. 53

 

Úřední věstník EU, 3. – 28. 6. 2019