Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červen 2015

Vydáno: 28. 7. 2015
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2015/06/direct-access.html?ojYear=2015

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2015/851/EU ze dne 27. března 2015, kterým se mění přílohy II, III a VI nařízení 1307/2013/EU, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky
OJ L 135, 02.06.2015, s.8

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2015/908/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Kanady na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 148, 13.06.2015, s.11
Prováděcí rozhodnutí 2015/911/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde položku týkající se Kanady na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem C(2015) 3790)
OJ L 148, 13.06.2015, s.25
Prováděcí nařízení 2015/917/EU, kterým se mění příloha I nařízení 206/2010/EU, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení, pokud jde o Bangladéš
OJ L 149, 16.06.2015, s.11
Prováděcí rozhodnutí 2015/919/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2015) 3892) 
OJ L 149, 16.06.2015, s.15
Prováděcí rozhodnutí 2015/1009/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 92/260/EHS a 93/195/EHS, pokud jde o položky pro Izrael, Libyi a Sýrii, příloha II rozhodnutí 93/196/EHS, pokud jde o položku pro Izrael, příloha I rozhodnutí 93/197/EHS, pokud jde o položky pro Izrael a Sýrii, a příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky pro Brazílii, Izrael, Libyi a Sýrii (oznámeno pod číslem C(2015) 4183)
OJ L 161, 26.06.2015, s.22

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2015/845/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorantraniliprol, cyantraniliprol, dikambu, difenokonazol, fenpyroximát, fludioxonil, glufosinát amonný, imazapic, imazapyr, indoxakarb, isoxaflutol, mandipropamid, penthiopyrad, propikonazol, pyrimethanil, spirotetramat a trinexapak v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 138, 04.06.2015, s.1
Nařízení 2015/846/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, ametoktradin, amisulbrom, bupirimát, klofentezin, ethefon, ethirimol, fluopikolid, imazapic, propamokarb, pyraklostrobin a tau-fluvalinát v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 140, 05.06.2015, s.1
Nařízení 2015/868/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4,5-T, barban, binapakryl, bromofos-ethyl, kamfechlor (toxafen), chlorbufam, chloroxuron, chlozolinát, DNOC, dialát, dinoseb, dinoterb, dioxathion, ethylenoxid, fentinacetát, fentinhydroxid, flucykloxuron, flucythrinát, formothion, mekarbam, methakrifos, monolinuron, fenothrin, profam, pyrazofos, kvinalfos, resmethrin, teknazen a vinklozolin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 145, 10.06.2015, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2015/893/EU o opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora glabripennis (Motschulsky) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 3772)
OJ L 146, 11.06.2015, s.16
Nařízení 2015/896/EU, kterým se mění příloha IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro Trichoderma polysporum kmen IMI 206039, Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmeny IMI 206040 a T11, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma asperellum (kmen T34), Trichoderma atroviride kmen I-1237, geraniol, thymol, sacharózu, síran železitý, síran železnatý a listovou kyselinu v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 147, 12.06.2015, s.3
Prováděcí nařízení 2015/984/EU, kterým se schvaluje pyrithion mědi jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21
OJ L 159, 25.06.2015, s.43
Prováděcí nařízení 2015/985/EU, kterým se schvaluje klothianidin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18
OJ L 159, 25.06.2015, s.46
Prováděcí rozhodnutí 2015/1028/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/88/EU, kterým se dočasně pozastavuje dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Bangladéše, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2015) 4187)
OJ L 163, 30.06.2015, s.53

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2015/1012/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 162, 27.06.2015, s.26

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2015/861/EU o povolení jodidu draselného, jodičnanu vápenatého, bezvodého a jodičnanu vápenatého, bezvodého granulovaného, potahovaného jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 137, 04.06.2015, s.1
Prováděcí nařízení 2015/897/EU o povolení thiamin hydrochloridu a thiamin mononitrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 147, 12.06.2015, s.8
Prováděcí nařízení 2015/1020/EU o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro nosnice a nosnice menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Kemin Europa N.V.)
OJ L 163, 30.06.2015, s.22

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Prováděcí nařízení 2015/949/EU, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné některými třetími zeměmi u některých potravin, pokud jde o přítomnost některých mykotoxinů
OJ L 156, 20.06.2015, s.2
Doporučení 2015/976/EU o monitorování přítomnosti tropanových alkaloidů v potravinách
OJ L 157, 23.06.2015, s.97
Nařízení 2015/1005/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity olova v některých potravinách
OJ L 161, 26.06.2015, s.9
Nařízení 2015/1006/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity anorganického arsenu v potravinách
OJ L 161, 26.06.2015, s.14 

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2015/931/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 151, 18.06.2015, s.1

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2015/870/EU, kterým se mění nařízení 865/2006/ES o prováděcích pravidlech k nařízení 338/97/ES, pokud jde o obchod s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
OJ L 142, 06.06.2015, s.3
Nařízení 2015/981/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 159, 25.06.2015, s.1
Nařízení 2015/982/EU, kterým se mění nařízení 1387/2013/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 159, 25.06.2015, s.5

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2015/1004/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 161, 26.06.2015, s.7

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2015/943/EU o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí z Nigérie, a o změně přílohy I nařízení 669/2009/ES
OJ L 154, 19.06.2015, s.8

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 30. června 2015