Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červen 2013

Vydáno: 4. 7. 2013
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2013&month=6  

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 565/2013/EU, kterým se mění nařízení 1731/2006/ES,  273/2008/ES,  566/2008/ES, 867/2008/ES,  606/2009/ES  a prováděcí nařízení 543/2011/EU  a 1333/2011/EU, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů, a kterým se zrušuje nařízení 491/2007/ES
OJ L 167, 19.06.2013, s.26

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Směrnice 2013/20/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky
OJ L 158, 10.06.2013, s.234
Směrnice 2013/26/EU ze dne 8. února 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některé směrnice v oblasti bezpečnosti potravin a veterinární a rostlinolékařské politiky
OJ L 158, 10.06.2013, s.376

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 556/2013/EU, kterým se mění nařízení 798/2008/ES,  206/2010/EU,   605/2010/EU a 28/2012/EU, pokud jde o tranzit některých produktů živočišného původu z Bosny a Hercegoviny
OJ L 164, 18.06.2013, s.13
Prováděcí rozhodnutí 2013/290/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinární jednotky v TRACES v důsledku přistoupení Chorvatska (oznámeno pod číslem C(2013) 3474)
OJ L 164, 18.06.2013, s.22
Prováděcí rozhodnutí 2013/291/EU, kterým se stanoví přechodná opatření pro některé produkty živočišného původu, na něž se vztahuje nařízení  853/2004/ES,  dovezené ze třetích zemí do Chorvatska přede dnem 1. července 2013(oznámeno pod číslem C(2013) 3475)
OJ L 164, 18.06.2013, s.25
Prováděcí rozhodnutí 2013/292/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o tranzit některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě z Bosny a Hercegoviny (oznámeno pod číslem C(2013) 3484)
OJ L 164, 18.06.2013, s.27
Prováděcí rozhodnutí 2013/309/EU,  kterým se mění přílohy II, III a IV rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o některé požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz embryí skotu do Unie (oznámeno pod číslem C(2013) 3704)
OJ L 172, 25.06.2013, s.32
Rozhodnutí Kontrolního Úřadu ESVO 131/13/KOL ze dne 18. března 2013, kterým se mění seznam obsažený v bodě 39 části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v němž jsou uvedena stanoviště hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválená pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí, a kterým se zrušuje rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 339/12/KOL
OJ L 175, 27.06.2013, s.76
Nařízení 630/2013/EU, kterým se mění přílohy nařízení  999/2001/ES  o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 179, 29.06.2013, s.60
Prováděcí nařízení 631/2013/EU, kterým se zrušuje nařízení 546/2006/ES  a prováděcí nařízení 233/2012/EU
OJ L 179, 29.06.2013, s.84
Prováděcí rozhodnutí 2013/340/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Chorvatsku (oznámeno pod číslem C(2013) 3932)
OJ L 179, 29.06.2013, s.96

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 500/2013/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, Adoxophyes orana granulovirus kmen BV-0001, azoxystrobin, klothianidin, fenpyrazamin, heptamaloxyloglukan, metrafenon, Paecilomyces lilacinus kmen 251, propikonazol, quizalofop-P, spiromesifen, tebukonazol, thiametoxam a virus žluté mozaiky cukety – slabý kmen v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 151, 04.06.2013, s.1
Prováděcí nařízení 532/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky oxid uhličitý
OJ L 159, 11.06.2013, s.6
Prováděcí nařízení 533/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, chlorthalonil, chlortoluron, cypermethrin, daminozid, forchlorfenuron, indoxakarb, thiofanát-methyl a tribenuron
OJ L 159, 11.06.2013, s.9
Prováděcí nařízení  546/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka eugenol a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 163, 15.06.2013, s.17
Prováděcí nařízení 564/2013/EU o poplatcích a platbách splatných Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení 528/2012/EU  o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
OJ L 167, 19.06.2013, s.17
Prováděcí nařízení 568/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka thymol a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 167, 19.06.2013, s.33
Prováděcí nařízení 570/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka geraniol a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 168, 20.06.2013, s.18
Nařízení 613/2013/EU, kterým se mění nařízení 1451/2007/ES, pokud jde o další účinné látky v biocidních přípravcích, které mají být zkoumány v rámci programu přezkoumání
OJ L 173, 26.06.2013, s.34

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 618/2013/EU, kterým se mění příloha I nařízení  669/2009/ES, kterým se provádí nařízení  882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 175, 27.06.2013, s.34

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 509/2013/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání několika přídatných látek v některých alkoholických nápojích
OJ L 150, 04.06.2013, s.13
Nařízení 510/2013/EU, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití oxidů a hydroxidů železa (E 172), hydroxypropylmethylcelulózy (E 464) a polysorbátů (E 432–436) k značení některých druhů ovoce
OJ L 150, 04.06.2013, s.17
Nařízení  545/2013/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o aromatickou látku 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen
OJ L 163, 15.06.2013, s.15
Prováděcí nařízení 624/2013/EU, kterým se mění příloha I nařízení 32/2000/ES, pokud jde o novou celní kvótu Unie závaznou v rámci GATT pro potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté, přidělenou Spojeným státům americkým
OJ L 177, 28.06.2013, s.21

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 544/2013/EU o povolení přípravku z Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 a Enterococcus faecium DSM 21913 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Biomin GmbH)
OJ L 163, 15.06.2013, s.13
Prováděcí nařízení 601/2013/EU  o povolení látek octan kobaltnatý, tetrahydrát, uhličitan kobaltnatý, bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý, monohydrát, síran kobaltnatý, heptahydrát a potahovaný granulovaný bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý, monohydrát jako doplňkových látek
OJ L 172, 25.06.2013, s.14

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 536/2013/EU, kterým se mění nařízení 432/2012/EU, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 160, 12.06.2013, s.4

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 609/2013/EU o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice 92/52/EHS, směrnic 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice 2009/39/ES a nařízení 41/2009/ES  a 953/2009/ES
OJ L 181, 29.06.2013, s.35

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 567/2013/EU, kterým se opravuje nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 167, 19.06.2013, s.30
Rozhodnutí 2013/295/EU, kterým se mění rozhodnutí 2006/799/ES,  2007/64/ES,  2009/300/ES, 2009/543/ES,  2009/544/ES,  2009/563/ES,  2009/564/ES,  2009/567/ES,  2009/568/ES,  2009/578/ES, 2009/598/ES,  2009/607/ES,  2009/894/ES,  2009/967/ES,  2010/18/ES a 2011/331/EU s cílem prodloužit platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2013) 3550)
OJ L 167, 19.06.2013, s.57
Prováděcí nařízení 586/2013/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, a kterým se stanoví odchylka od nařízení 1235/2008/ES, pokud jde o datum předkládání výroční zprávy
OJ L 169, 21.06.2013, s.51

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí nařízení 503/2013/EU  ze dne 3. dubna 2013 o žádostech o povolení geneticky modifikovaných potravin a krmiv v souladu s nařízením 1829/2003/ES  a o změně nařízení 641/2004/ES  a 1981/2006/ES
OJ L 157, 08.06.2013, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2013/287/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/884/EU o mimořádných opatřeních týkajících se nepovolené geneticky modifikované rýže v produktech z rýže pocházejících z Číny
OJ L 162, 14.06.2013, s.10
Prováděcí rozhodnutí 2013/327/EU  o povolení uvedení potravin, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 nebo z ní sestávají, nebo potravin a krmiv z těchto geneticky modifikovaných organismů vyrobených, na trh podle nařízení  1829/2003/ES  (oznámeno pod číslem C(2013) 3873)
OJ L 175, 27.06.2013, s.57

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení  517/2013/EU  ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, dopravní politiky, energetiky, daní, statistiky, transevropských sítí, soudnictví a základních práv, svobody, bezpečnosti a práva, životního prostředí, celní unie, vnějších vztahů, zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky a orgánů
OJ L 158, 10.06.2013
Nařízení  519/2013/EU ze dne 21. února 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva usazování a volného pohybu služeb, práva společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, rybolovu, dopravy, energetiky, daní, statistiky, sociální politiky a zaměstnanosti, životního prostředí, cla, vnějších vztahů a zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky
OJ L 158, 10.06.2013, s.74
Prováděcí nařízení 538/2013/EU, kterým se stanoví přechodná opatření pro některé dovozní a vývozní licence a osvědčení o stanovení náhrady předem pro obchod se zemědělskými produkty mezi Unií ve složení ke dni 30. června 2013 a Chorvatskem
OJ L 161, 13.06.2013, s.1
Nařízení 528/2013/EU, kterým se mění nařízení 450/2008/ES, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex), pokud jde o datum jeho použitelnosti
OJ L 165, 18.06.2013, s.62
Nařízení 626/2013/EU, kterým se mění nařízení 1344/2011/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty, produkty rybolovu a průmyslové výrobky
OJ L 179, 29.06.2013, s.22
Nařízení 627/2013/EU, kterým se mění nařízení 7/2010/EU  o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 179, 29.06.2013, s.43

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 593/2013/EU o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
OJ L 170, 22.06.2013, s.32

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2013/302/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení 853/2004/ES  týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2013) 3740)
OJ L 169, 21.06.2013, s.73

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení  531/2013/EU  ze dne 10. června 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska mění nařízení 341/2007/ES, pokud jde o režim dovozních licencí pro česnek
OJ L 159, 11.06.2013, s.5
Prováděcí nařízení 592/2013/EU  o technickém formátu pro předávání evropských statistik trvalých kultur podle nařízení 1337/2011/EU
OJ L 170, 22.06.2013, s.23
Prováděcí nařízení 594/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny, a kterým se uvedené prováděcí nařízení opravuje
OJ L 170, 22.06.2013, s.43

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 505/2013/EU, kterým se stanoví další výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2012/13
OJ L 147, 01.06.2013, s.3
Prováděcí nařízení 629/2013/EU, kterým se stanoví další výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2012/13
OJ L 179, 29.06.2013, s.55

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení  600/2013/EU, kterým se mění nařízení  555/2008/ES, pokud jde o provádění izotopových rozborů vinařských výrobků v Chorvatsku během přechodného období
OJ L 172, 25.06.2013, s.13

Úřední věstník EU,  1. – 30. 6. 2013