Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červen 2011

Vydáno: 1. 7. 2011
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2011&month=6 

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2011/358/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/719/ES, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE (oznámeno pod číslem K(2011) 4194)
OJ L 161, 21.06.2011, s.29
Prováděcí rozhodnutí 2011/360/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Maďarsku a na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2011) 4213)
OJ L 162, 22.06.2011, s.15
Prováděcí rozhodnutí 2011/377/EU, kterým se mění část A přílohy XI směrnice 2003/85/ES, pokud jde o seznam národních laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky (oznámeno pod číslem K(2011) 4385)
OJ L 168, 28.06.2011, s.16
Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 111/11/KOL ze dne 11. dubna 2011, kterým se mění seznam obsažený v bodě 39 části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v němž jsou uvedena stanoviště hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválená pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí, a kterým se zrušuje rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 8/11/KOL
OJ L 170, 30.06.2011, s.39
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP 8/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 171, 30.06.2011, s.3
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP 9/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 171, 30.06.2011, s.5
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP 28/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 171, 30.06.2011, s.27
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP 29/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 171, 30.06.2011, s.28
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP 30/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 171, 30.06.2011, s.30

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 540/2011/EU ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení 1107/2009/ES, pokud jde o seznam schválených účinných látek
OJ L 153, 11.06.2011, s.1
Prováděcí nařízení 541/2011/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, kterým se provádí nařízení 1107/2009/ES, pokud jde o seznam schválených účinných látek
OJ L 153, 11.06.2011, s.187
Prováděcí nařízení 542/2011/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, kterým se provádí nařízení 1107/2009/ES, pokud jde o seznam schválených účinných látek, s cílem zohlednit směrnici 2011/58/EU, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení účinné látky karbendazim
OJ L 153, 11.06.2011, s.189
Prováděcí rozhodnutí 2011/328/EU o nezařazení flurprimidolu do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 3733)
OJ L 153, 11.06.2011, s.192
Prováděcí rozhodnutí 2011/329/EU o nezařazení dikloranu do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 3731)
OJ L 153, 11.06.2011, s.194
Nařízení 544/2011/EU, kterým se provádí nařízení 1107/2009/ES, pokud jde o požadavky na údaje o účinných látkách
OJ L 155, 11.06.2011, s.1
Nařízení 545/2011/EU, kterým se provádí nařízení 1107/2009/ES, pokud jde o požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin
OJ L 155, 11.06.2011, s.67
Nařízení 546/2011/EU, kterým se provádí nařízení 1107/2009/ES, pokud jde o jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin
OJ L 155, 11.06.2011, s.127
Nařízení 547/2011/EU, kterým se provádí nařízení 1107/2009/ES, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin
OJ L 155, 11.06.2011, s.176

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Nařízení 559/2011/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro kaptan, karbendazim, cyromazin, ethefon, fenamifos, thiofanát-methyl, triasulfuron a tritikonazol v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 152, 11.06.2011, s.1
Prováděcí nařízení 617/2011/EU, kterým se mění nařízení 900/2008/ES, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění dovozního režimu pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů
OJ L 166, 25.06.2011, s.6

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 532/2011/EU o povolení robenidinu hydrochloridu jako doplňkové látky pro chovné králíky a výkrm králíků (držitel povolení Alpharma Belgium BVBA) a o změně nařízení 2430/1999/ES a 1800/2004/ES
OJ L 146, 01.06.2011, s.7
Nařízení 574/2011/EU, kterým se mění příloha I směrnice 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity dusitanů, melaminu, Ambrosia spp. a o křížovou kontaminaci určitými kokcidiostatiky a histomonostatiky, a kterým se konsolidují přílohy I a II uvedené směrnice
OJ L 159, 17.06.2011, s.7
Nařízení 575/2011/EU o Katalogu pro krmné suroviny
OJ L 159, 17.06.2011, s.25
Rozhodnutí 2011/365/EU, kterým se mění rozhodnutí 2006/197/ES, pokud jde o obnovení povolení uvedení stávajících krmiv vyrobených z geneticky modifikované kukuřice linie 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 4159)
OJ L 163, 23.06.2011, s.52
Nařízení 619/2011/EU, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv z hlediska přítomnosti geneticky modifikovaného materiálu, u nějž probíhá postup povolování nebo u nějž uplynula platnost povolení
OJ L 166, 25.06.2011, s.9

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 590/2011/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 161, 21.06.2011, s.9

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí Komise 2011/354/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 4177)
OJ L 160, 18.06.2011, s.90
Rozhodnutí 2011/366/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 4164)
OJ L 163, 23.06.2011, s.55

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 581/2011/EU ze dne 8. června 2011, kterým se mění nařízení 55/2008/ES o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku
OJ L 165, 24.06.2011, s.5
Nařízení 630/2011/EU, kterým se mění nařízení 7/2010/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 170, 30.06.2011, s.1
Nařízení 631/2011/EU, kterým se mění nařízení 1255/96/ES o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
OJ L 170, 30.06.2011, s.4

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 576/2011/EU, kterým se mění nařízení 543/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso
OJ L 159, 17.06.2011, s.66

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 579/2011/EU ze dne 8. června 2011, kterým se mění nařízení 850/98/ES o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a nařízení 1288/2009/ES, kterým se stanoví přechodná technická opatření od 1. ledna 2010 do 30. června 2011
OJ L 165, 24.06.2011, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2011/377/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/603/ES, 2008/691/ES a 2008/751/ES, pokud jde o prodloužení dočasných odchylek od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení 1528/2007/ES s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, Seychel a Madagaskaru, pokud jde o tuňáka a hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem K(2011) 4322)
OJ L 168, 28.06.2011, s.12

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 561/2011/EU, kterým se ukončuje prodej stanovený nařízením 447/2010/EU o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení
OJ L 152, 11.06.2011, s.23

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 543/2011/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
OJ L 157, 15.06.2011, s.1
Prováděcí nařízení 585/2011/EU, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 160, 18.06.2011, s.71

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 560/2011/EU, kterým se uzavírají prodeje podle nařízení 1017/2010/EU o zahájení prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na vnitřním trhu
OJ L 152, 11.06.2011, s.22
Prováděcí nařízení 632/2011/EU, kterým se na rok 2011 stanoví odchylka od nařízení 1067/2008/ES o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí
OJ L 170, 30.06.2011, s.18
Prováděcí nařízení 633/2011/EU o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2011/12
OJ L 170, 30.06.2011, s.19

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 589/2011/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  302/2011/EU o otevření výjimečné dovozní celní kvóty pro určité množství cukru pro hospodářský rok 2010/11
OJ L 161, 21.06.2011, s.7
Prováděcí nařízení 618/2011/EU, kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci celní kvóty 09.4380
OJ L 166, 25.06.2011, s.8
Prováděcí nařízení 634/2011/EU, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na dovoz cukru kódu KN 1701 se sníženou celní sazbou na hospodářský rok 2010/11
OJ L 170, 30.06.2011, s.21

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 538/2011/EU o změně nařízení 607/2009/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
OJ L 147, 02.06.2011, s.6

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES, 1. až 30. 6. 2011