Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červen 2006

Vydáno: 7. 7. 2006
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.

Veterinární opatření

Rozhodnutí 2006/384/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/135/ES, pokud jde o vymezení oblastí A a B v určitých členských státech z důvodu výskytu ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků  

OJ L 148, 02.06.2006, s.53

Rozhodnutí 2006/391/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/346/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Německu  

OJ L 150, 03.06.2006, s.24

Rozhodnutí 2006/393/ES o určení referenční laboratoře Společenství pro slintavku a kulhavku  

OJ L 152, 07.06.2006, s.31

Rozhodnutí 2006/396/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/710/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků u drůbeže v Rumunsku  

OJ L 152, 07.06.2006, s.36

Rozhodnutí 2006/405/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/710/ES, 2005/734/ES, 2005/758/ES, 2005/759/ES, 2005/760/ES, 2006/247/ES a 2006/265/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků  

OJ L 158, 10.06.2006, s.14

Rozhodnutí 2006/411/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/346/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Německu  

OJ L 163, 15.06.2006, s.12

Rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/135/ES

OJ L 164, 16.06.2006, s.51

Rozhodnutí 2006/416/ES o některých přechodných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí ve Společenství

OJ L 164, 16.06.2006, s.61

Rozhodnutí 2006/432-434/ES, kterými se stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení klasického moru prasat v Německu v roce 2001 a 2002 a v Lucembursku v r. 2002

OJ L 173, 27.06.2006, s.25, 27, 29

Rozhodnutí 2006/435/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/710/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků u drůbeže v Rumunsku

OJ L 173, 27.06.2006, s.31

Rozhodnutí 2006/436/ES, kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení influenzy ptáků v Belgii v roce 2003

OJ L 173, 27.06.2006, s.31

 

Ochrana Rostlin

Rozhodnutí 2006/390/ES o vnitrostátních předpisech oznámených Českou republikou podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES týkajících se maximálního přípustného obsahu kadmia v hnojivech  

OJ L 150, 03.06.2006, s.17

Směrnice 2006/53/ES, kterou se mění směrnice 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí fenbutatinoxidu, fenhexamidu, kyazofamidu, linuronu, triadimefonu/triadimenolu, pymetrozinu a pyraklostrobinu stanovené v uvedené směrnici 

OJ L 154, 08.06.2006, s.11

Rozhodnutí 2006/409/ES, které umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku profoxydim  

OJ L 159, 13.06.2006, s.15

Směrnice 2006/59/ES ze dne 28. června 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí u karbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenithrothion, methidathion a oxamyl 

OJ L 175, 29.06.2006, s.61

 

PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Rozhodnutí 2006/402/ES, kterým se zřizuje pracovní plán pro ekoznačku Společenství 

OJ L 162, 14.06.2006, s.78

 

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)

OJ L 157, 09.06.2006, s.24

Rozhodnutí 2006/414/ES, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly

OJ L 164, 16.06.2006, s.27

Nařízení 915/2006/ES o změně nařízení 2148/96/ES, kterým se stanoví pravidla pro vyhodnocení a kontrolu veřejných intervenčních zásob zemědělských produktů

OJ L 169, 22.06.2006, s.10

Nařízení 884/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1290/2005/ES, pokud jde o financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a o zaúčtování operací veřejného skladování platebními agenturami členských států

OJ L 171, 23.06.2006, s.35

 

MASO A MASNÉ VÝROBKY

Rozhodnutí 2006/383/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice

OJ L 148, 02.06.2006, s.50

 

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Nařízení 943/2006/ES o změně nařízení 2707/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách

OJ L 173, 27.06.2006, s.9

 

Official Journal of European Communities, od 1. 6. do 30. 6. 2006