Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2024

Vydáno: 10. 5. 2024
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.  

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/845 ze dne 12. března 2024 o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2024 do 31. července 2025 a o změně prováděcího rozhodnutí (EU) 2023/655
OJ L, 14/03/2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/946 ze dne 18. ledna 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o příděly členských států na přímé platby
OJ L, 26/03/2024

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/908 ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 s ohledem na počet a název stálých vědeckých komisí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
OJ L, 19/03/2024

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/808 ze dne 29. února 2024, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L, 01/03/2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/822 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o požadavky na platnost sérologických testů prokazujících titr protilátek proti vzteklině pro psy, kočky a fretky
OJ L, 06/03/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/852 ze dne 8. března 2024, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2023/2447 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2024) 1646)
OJ L, 11/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/870 ze dne 13. března 2024, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L, 14/03/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 361/2021 ze dne 10. prosince 2021, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/709]
OJ L, 14/03/2024
Rozhodnutí Smíšeného Výboru EHP č. 323/2021 ze dne 10. prosince 2021, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/724]
OJ L, 14/03/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 321/2021 ze dne 10. prosince 2021, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/725]
OJ L, 14/03/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 325/2021 ze dne 10. prosince 2021, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/726]
OJ L, 14/03/2024
Rozhodnutí Smíšeného Výboru EHP č. 324/2021 ze dne 10. prosince 2021, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/729]
OJ L, 14/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/859 ze dne 18. března 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky salicylan sodný podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu
OJ L, 19/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/860 ze dne 18. března 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku 17β-estradiol
OJ L, 19/03/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/881 ze dne 14. března 2024, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2023/2725 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2024) 1801)
OJ L, 19/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/875 ze dne 21. března 2024, kterým se přijímá seznam zkratek a piktogramů společných v celé Unii pro použití na obalech veterinárních léčivých přípravků pro účely čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6
OJ L, 22/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/877 ze dne 21. března 2024, kterým se mění příloha VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o schválení statusu zanedbatelného rizika klasické klusavky v Česku
OJ L, 22/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/878 ze dne 21. března 2024, kterým se přijímají jednotná pravidla pro velikost malých vnitřních balení veterinárních léčivých přípravků podle článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6
OJ L, 22/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/968 ze dne 21. Března 2024, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L, 22/03/2024
Nařízení Komise (EU) 2024/918 ze dne 25. března 2024, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o některé požadavky na členské státy týkající se podávání zpráv o vnitrostátních šlechtitelských programech s cílem provést výběr s ohledem na odolnost vůči přenosným spongiformním encefalopatiím
OJ L, 26/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/916 ze dne 26. března 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/17 o stanovení seznamu změn, které nevyžadují posouzení, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6
OJ L, 27/03/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/963 ze dne 21. března 2024, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2023/2447 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2024) 1981)
OJ L, 27/03/2024

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/731 ze dne 28. února 2024, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení indoxakarbu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 01/03/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/732 ze dne 28. února 2024, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení fosfidu hlinitého pro použití v biocidních přípravcích typu 14 a 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 01/03/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/733 ze dne 28. února 2024, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení cholekalciferolu pro použití v biocidních přípravcích typu 14 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 01/03/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/787 ze dne 28. února 2024, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení fosfidu hořečnatého pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 04/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/772 ze dne 4. března 2024 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek AEROCLEAN v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 05/03/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/816 ze dne 5. března 2024, kterým se řeší otázky týkající se druhého srovnávacího posouzení biocidních přípravků obsahujících antikoagulační rodenticidy v souladu s čl. 23 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 07/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/821 ze dne 8. března 2024, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko hydrolyzované bílkoviny a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
OJ L, 11/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/839 ze dne 8. března 2024, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko močovina a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
OJ L, 11/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/835 ze dne 12. března 2024, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky trinexapak, jako trinexapak-ethyl, a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
OJ L, 13/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/836 ze dne 12. března 2024, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 schvaluje základní látka hydroxid hořečnatý E528 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
OJ L, 13/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/879 ze dne 21. března 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Corylus avellana pocházející ze Spojeného království
OJ L, 22/03/2024
Nařízení Komise (EU) 2024/891 ze dne 22. března 2024, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L, 25/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/893 ze dne 22. března 2024, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 schvaluje tepelně ošetřená česneková šťáva jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19
OJ L, 25/03/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/888 ze dne 22. března 2024 o neschválení některých účinných látek pro použití v biocidních přípravcích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 26/03/2024

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/771 ze dne 29. února 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 152/2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv

OJ L, 15/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/885 ze dne 20. března 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/2782, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů v potravinách, pokud jde o metodu odběru vzorků pro sušené byliny, bylinné čaje (sušený výrobek), čaje (sušený výrobek) a koření v prášku
OJ L, 21/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/892 ze dne 22. března 2024, kterým se určují referenční laboratoře Evropské unie pro některé konkrétní oblasti veřejného zdraví
OJ L, 25/03/2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/950 ze dne 15. ledna 2024, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602, pokud jde o datum použitelnosti a případy, kdy jsou celní orgány povinny odečíst množství uvedená v celním prohlášení od celkového povoleného množství uvedeného ve společném zdravotním vstupním dokladu
OJ L, 26/03/2024

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/738 ze dne 1. března 2024, kterým se odvolává přijetí závazku v případě všech vyvážejících výrobců, mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/607 ze dne 14. dubna 2021 a zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/87, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky
OJ L, 04/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/793 ze dne 6. března 2024, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2023/2180, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/607 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli, na základě přezkumu pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
OJ L, 07/03/2024

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/749 ze dne 29. února 2024 o povolení lignosulfonátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L, 01/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/750 ze dne 29. února 2024 o obnovení povolení thaumatinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 869/2012
OJ L, 01/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/752 ze dne 29. února 2024 o zamítnutí povolení přípravku Phaffia rhodozyma bohaté na astaxanthin (ATCC SD-5340) jako doplňkové látky pro lososy a pstruhy
OJ L, 01/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/754 ze dne 29. února 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1762, pokud jde o podmínky povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 jako doplňkové látky pro výkrm nebo odchov všech druhů drůbeže (držitel povolení: Chr. Hansen A/S)
OJ L, 01/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/763 ze dne 29. února 2024 o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 a Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 308/2013
OJ L, 01/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/764 ze dne 29. února 2024 o povolení přípravku z Bacillus subtilis CNCM I-4606, CNCM I-5043 a CNCM I-4607 a Lactococcus lactis CNCM I-4609 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L, 01/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/762 ze dne 1. března 2024, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/415 o povolení kyseliny jablečné, kyseliny citronové z Aspergillus niger DSM 25794 nebo CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo CICC 40347/CGMCC 5343, kyseliny sorbové a sorbanu draselného, kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného a octanu vápenatého, kyseliny propionové, propionanu sodného, propionanu vápenatého a propionanu amonného, kyseliny mravenčí, mravenčanu sodného, mravenčanu vápenatého a mravenčanu amonného a kyseliny mléčné z Bacillus coagulans (LMG S-26145 nebo DSM 23965) nebo Bacillus smithii (LMG S-27890) nebo Bacillus subtilis (LMG S-27889) a mléčnanu vápenatého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L, 04/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/777 ze dne 5. března 2024 o povolení L-lysinu báze, kapalného, L-lysin-monohydrochloridu, kapalného, a L-lysin-monohydrochloridu z Escherichia coli NITE BP-02917 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L, 06/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/778 ze dne 5. března 2024 o povolení přípravku proteázy z Bacillus licheniformis DSM 33099 jako doplňkové látky pro výkrm a odchov všech druhů drůbeže (držitel povolení: DSM Nutritional Products Ltd)
OJ L, 06/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/780 ze dne 5. března 2024 o obnovení povolení přípravku endo–1,4-beta-xylanázy z Trichoderma citrinoviride DSM 34663 jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů drůbeže, snášku a odchov všech druhů drůbeže, odstavená selata, výkrm prasat a kapry, o povolení uvedeného přípravku jako doplňkové látky pro chov všech druhů drůbeže, odchov krůt, odchov menšinových druhů drůbeže, okrasné ptactvo, sající selata a výkrm menšinových druhů prasat (držitel povolení: Huvepharma NV) a o zrušení prováděcích nařízení (EU) 2015/1043, (EU) 2017/1906 a (EU) 2018/327
OJ L, 06/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/781 ze dne 5. března 2024 o obnovení povolení přípravku z alfa-galaktosidázy zeSaccharomyces cerevisiae CBS 615.94 a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger CBS 120604 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm menšinových druhů drůbeže a odchov kuřic (držitel povolení: Kerry Ingredients & Flavours Ltd.) a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 237/2012 a (EU) č. 1365/2013
OJ L, 06/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/794 ze dne 5. března 2024 o povolení přípravku endo–1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii CGMCC 7.371 jako doplňkové látky pro všechny druhy ptáků a pro selata všech druhů čeledi prasatovití (Suidae) (držitel povolení: Victory Enzymes GmbH)
OJ L, 06/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/786 ze dne 6. března 2024 o povolení přípravku z tymiánového oleje, badyánového oleje a mydlokorového prášku jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů drůbeže (držitel povolení: Delacon Biotechnik GmbH)
OJ L, 07/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/806 ze dne 7. března 2024 o povolení borovicové tinktury z Pinus sylvestris L. jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L, 08/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/824 ze dne 8. března 2024 o povolení hořcové tinktury z Gentiana lutea L. jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat
OJ L, 11/03/2024
Nařízení Komise (EU) 2024/887 ze dne 22. března 2024, kterým se mění přílohy IV, VIII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o krmiva, uvádění na trh a dovoz do Unie
OJ L, 25/03/2024

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení Komise (EU) 2024/907 ze dne 22. března 2024 o monitorování niklu v potravinách
OJ L, 26/03/2024

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí Komise (EU) 2024/699 ze dne 26. února 2024, kterým se jménem Evropské unie schvaluje změna přílohy X Dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé
OJ L, 15/03/2024

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Doporučení Komise (EU) 2024/736 ze dne 1. března 2024 o kodexu správné praxe pro zapojení občanů do zhodnocování znalostí
OJ L, 05/03/2024
Doporučení Komise (EU) 2024/774 ze dne 1. března 2024 o kodexu dobré praxe pro společnou tvorbu průmyslu a akademické obce za účelem zhodnocování znalostí
OJ L, 05/03/2024
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/823 ze dne 28. února 2024 o mimořádných obchodních opatřeních pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení či s tímto procesem spjaté (kodifikované znění)
OJ L, 06/03/2024
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/825 ze dne 28. února 2024, kterou se mění směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů v rámci zelené transformace prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a prostřednictvím poskytování lepších informací
OJ L, 06/03/2024
Rozhodnutí Komise (EU) 2024/775 ze dne 4. března 2024 o osvobození od dovozního cla a od daně z přidané hodnoty při dovozu pro zboží, které má být zdarma rozděleno nebo dáno k dispozici osobám prchajícím před vojenskou agresí Ruska proti Ukrajině a osobám v nouzi na Ukrajině (oznámeno pod číslem C(2024) 1333)
OJ L, 06/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/833 ze dne 11. března 2024, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1768/95, pokud jde o odpovědnost za škody podle čl. 94 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2100/94
OJ L, 12/03/2024
Rozhodnutí Výboru pro obchod č. 2/2024 ze dne 16. ledna 2024, kterým se mění příloha II protokolu 1 o definici pojmu původní produkty a metodách správní spolupráce [2024/838]
OJ L, 12/03/2024
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/886 ze dne 13. března 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012 a (EU) 2021/1230 a směrnice 98/26/ES a (EU) 2015/2366, pokud jde o okamžité úhrady v eurech
OJ L, 19/03/2024
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/869 ze dne 13. března 2024, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES a směrnice Rady 98/24/ES, pokud jde o limitní hodnoty olova a jeho anorganických sloučenin a diisokyanátů
OJ L, 19/03/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/861 ze dne 15. března 2024 o uznání zprávy obsahující informace o typických emisích skleníkových plynů z pěstování řepky olejky v Kanadě podle čl. 31 odst. 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001
OJ L, 19/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/904 ze dne 25. března 2024, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o prodloužení platnosti celních kvót Unie pro výrobky z juty a kokosových vláken
OJ L, 26/03/2024
Rozhodnutí Rady (EU) 2024/998 ze dne 1. března 2024 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 13. zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace
OJ L, 27/03/2024

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/834 ze dne 5. března 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L, 07/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/880 ze dne 14. března 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L, 15/03/2024

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/840 ze dne 6. března 2024, kterým se od 7. března 2024 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
OJ L, 07/03/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/842 ze dne 11. března 2024, kterým se znovu ukládají ochranná opatření týkající se dovozu rýže indica pocházející z Kambodže a Myanmaru/Barmy
OJ L, 12/03/2024

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/735 ze dne 28. února 2024, kterým se schvaluje změna tradičních výrazů v odvětví vína v souladu s čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 – (Viejo)
OJ L, 01/03/2024


Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 27. 3. 2024