Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2022

Vydáno: 12. 4. 2022
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)
 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2022/467/EU, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích
OJ L 96, 24/03/2022, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2022/493/EU o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2022 do 31. července 2023 a o změně prováděcího rozhodnutí2021/462/EU (oznámeno pod číslem C(2022) 1580)
OJ L 100, 28/03/2022, s. 55 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2022/349/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem (2022)1342)  
OJ L 64, 02/03/2021, s. 60
Prováděcí rozhodnutí 2022/367/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2022) 1200)  
OJ L 69, 04/03/2022, s. 107
Nařízení 2022/384/EU, kterým se mění příloha XIV nařízení 142/2011/EU, pokud jde o úpravu seznamů třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie 
OJ L 78, 08/03/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/417/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 1516)  
OJ L 85, 14/03/2022, s. 42
Prováděcí nařízení 2022/424/EU, kterým se mění a opravují přílohy I, IV, XV, XVI, XVII a XXI prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup koňovitých, masných výrobků, mléka, mleziva, výrobků z mleziva, mléčných výrobků, střívek a vodních živočichů do Unie 
OJ L 87, 15/03/2022, s. 14
Prováděcí nařízení 2022/440/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 90, 18/03/2022, s. 67
Prováděcí rozhodnutí 2022/454/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslenm C(2022) 1729)  
OJ L 92, 21/03/2022, s. 12
Prováděcí rozhodnutí 2022/460/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2021/788/EU, kterým se stanoví pravidla pro sledování a hlášení případů infekce virem SARS-CoV-2 u některých druhů zvířat (oznámeno pod číslem C(2022) 1270)  
OJ L 93, 22/03/2022, s. 191
Prováděcí nařízení 2022/491/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 100, 28/03/2022, s. 16
Prováděcí nařízení 2022/497/EU, kterým se mění a opravují přílohy I a II prováděcího nařízení 2021/403/EU, pokud jde o některá vzorová veterinární osvědčení, veterinární/úřední osvědčení a prohlášení pro přemísťování zásilek určitých druhů a kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů mezi členskými státy a pro jejich vstup do Unie 
OJ L 101, 29/03/2022, s. 6

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2022/378/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, malathion, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen MA342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram 
OJ L 72, 07/03/2022, s. 2
Prováděcí nařízení 2022/383/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko Metarhizium brunneum kmen Ma 43 (dříve Metarhizium anisopliae var. anisopliae kmen BIPESCO 5/F52) a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 76, 07/03/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/437/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky oxid uhličitý a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 89, 17/03/2022, s. 3
Prováděcí nařízení 2022/456/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka chitosan a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 93, 22/03/2022, s. 138
Nařízení 2022/474/EU ze dne 17. ledna 2022, kterým se mění příloha II nařízení 2018/848/EU, pokud jde o zvláštní požadavky na produkci a používání semenáčků a jiného rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce, semenáčků a jiného rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a ekologických semenáčků a jiného ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin 
OJ L 98, 25/03/2022, s. 1
Nařízení 2022/476/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro kyselinu octovou, azoxystrobin, benzovindiflupyr, cyantraniliprol, cyflufenamid, emamektin, flutolanil, polysulfid vápenatý, maltodextrin a prochinazid v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 98, 25/03/2022, s. 9
Prováděcí nařízení 2022/489/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek flubendiamid, kyselina L-askorbová, spinetoram a spirotetramat 
OJ L 100, 28/03/2022, s. 7
Prováděcí nařízení 2022/490/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU, pokud jde o některé rostliny Juglans regia L., Nerium oleander L. a Robinia pseudoacacia L. k pěstování pocházející z Turecka, a kterým se mění prováděcí nařízení 2020/1213/EU, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie
OJ L 100, 28/03/2022, s. 10
Prováděcí nařízení 2022/496/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 101, 29/03/2022, s. 1

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2022/347/EU o povolení esenciálního oleje z pomerančovníku hořkého jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat 
OJ L 64, 02/03/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/385/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2021/421/EU o povolení tinktury z Artemisia vulgaris L. (tinktury z pelyňku černobýlu) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, prováděcí nařízení (EU) 2021/485 o povolení zázvorového esenciálního oleje ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, zázvorového oleoresinu ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, selata, výkrm prasat, prasnice, dojnice, telata (mléčné krmné směsi), výkrm skotu, ovce, kozy, koně, králíky, ryby a zvířata v zájmovém chovu a zázvorové tinktury ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro koně a psy a prováděcí nařízení (EU) 2021/551 o povolení kurkumového výtažku, kurkumového oleje a kurkumového oleoresinu z oddenku Curcuma longa L. jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a kurkumové tinktury z oddenku Curcuma longa L. jako doplňkové látky pro koně a psy 
OJ L 78, 08/03/2022, s. 21
Prováděcí nařízení 2022/415/EU, o povolení kyseliny jablečné, kyseliny citronové z Aspergillus niger DSM 25794 nebo CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo CICC 40347/CGMCC 5343, kyseliny sorbové a sorbanu draselného, kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného a octanu vápenatého, kyseliny propionové, propionanu sodného, propionanu vápenatého a propionanu amonného, kyseliny mravenčí, mravenčanu sodného, mravenčanu vápenatého a mravenčanu amonného a kyseliny mléčné z Bacillus coagulans (LMG S-26145 nebo DSM 23965) nebo Bacillus smithii (LMG S-27890) nebo Bacillus subtilis (LMG S-27889) a mléčnanu vápenatého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ L 85, 14/03/2022, s. 6 

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení 2022/495/EU týkající se monitorování přítomnosti furanu a alkylfuranů v potravinách
OJ L 100, 28/03/2022, s. 60

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí rozhodnutí 2022/484/EU, kterým se stanoví odchylky od nařízení 1307/2013/EU a od nařízení 639/2014/EU, pokud jde o provádění některých podmínek týkajících se ekologické platby pro rok podání žádosti 2022 (oznámeno pod číslem C(2022) 1875)
OJ L 98, 25/03/2022, s. 105

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2022/400/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/128/EU, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZZF
OJ L 83, 10/03/2022, s. 1
Směrnice 2022/431/EU, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
OJ L 88, 16/03/2022, s. 1
Nařízení 2022/477/EU, kterým se mění přílohy VI až X nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) 
OJ L 98, 25/03/2022, s. 38
Rozhodnutí 2022/481/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Generální radě Světové obchodní organizace k přijetí rozhodnutí o přezkumu Ujednání o pravidlech správy celních kvót pro zemědělské produkty
OJ L 98, 25/03/2022, s. 76

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2022/470/EU o poskytnutí podpory soukromého skladování vepřového masa a o stanovení výše podpory předem
OJ L 96, 24/03/2022, s. 39

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2022/364/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 69, 04/03/2022, s. 45
Prováděcí nařízení 2022/416/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 85, 14/03/2022, s. 28
Prováděcí nařízení 2022/441/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 90, 18/03/2022, s. 105
Prováděcí nařízení 2022/475/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 98, 25/03/2022, s. 6
Prováděcí nařízení 2022/479/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 98, 25/03/2022, s. 57

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2022/363/EU ze dne 24. ledna 2022, kterým se mění a opravuje příloha IX prováděcího nařízení 2021/405/EU, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých produktů rybolovu do Unie 
OJ L 69, 4/03/2022, s. 40
Prováděcí rozhodnutí 2022/407/EU o ukončení částečného prozatímního přezkumu vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecké republiky
OJ L 83, 10/03/2022, s. 60
Prováděcí nařízení 2022/478/EU, kterým se zachovávají ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka 
OJ L 98, 25/03/2022, s. 54

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2022/386/EU, kterým se od 8. března 2022 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
OJ L 78, 08/03/2022, s. 36

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Zdroj: Úřední věstník EU,  1. – 29. 3. 2022