Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2021

Vydáno: 22. 4. 2021
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami


Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2021/03/direct-access.html?ojYear=2021
 
0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí rozhodnutí 2021/462/EU o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2021 do 31. července 2022 a o změně prováděcího rozhodnutí 2020/467/EU (oznámeno pod číslem C(2021) 1571)
OJ L 92, 17/03/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/540/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 809/2014/EU, pokud jde o některé oznamovací povinnosti, kontroly na místě týkající se žádostí o podporu na hospodářská zvířata a žádostí o platbu v rámci opatření podpory na zvířata a o podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu
OJ L 108, 29/03/2021, s. 15

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení 2021/382/EU, kterým se mění přílohy nařízení 852/2004/ES o hygieně potravin, pokud jde o řízení potravinových alergenů, přerozdělování potravin a kulturu bezpečnosti potravin
OJ L 74, 04/03/2021, s. 3

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 173/2018 ze dne 21. září 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP[2021/287]
OJ L 75, 04/03/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/385/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o status oblastí úředně prostých brucelózy (B. melitensis), přílohy I a II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status oblastí úředně prostých tuberkulózy a brucelózy, a přílohy I a II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o status oblastí prostých Aujeszkyho choroby a schválení eradikačních programů pro určité oblasti (oznámeno pod číslem C (2021) 1064)  
OJ L 76, 04/03/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/396/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1547)  
OJ L 78, 05/03/2021, s. 1
Rozhodnutí 2021/429/EU ze dne 20. ledna 2021 o prodloužení funkčního období vyšetřovacího výboru pro vyšetřování údajného porušení práva Unie a nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování v souvislosti s ochranou zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni
OJ L 86, 12/03/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/450/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1711)  
OJ L 88, 15/03/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/460/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku pro Ukrajinu na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat některé drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 91, 17/03/2021, s. 7
Prováděcí rozhodnutí 2021/489/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1979)  
OJ L 101, 23/03/2021, s. 2
Prováděcí nařízení 2021/519/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/1375/EU, pokud jde o testování na přítomnost trichinel u lichokopytníků a odchylku od testování na přítomnost trichinel u domácích prasat pro Velkou Británii
OJ L 104, 25/03/2021, s. 36
Prováděcí nařízení 2021/520/EU, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 2016/429/EU, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat
OJ L 104, 25/03/2021, s. 39
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 208/2018 ze dne 26. října 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/491]
OJ L 105, 25/03/2021, s. 1

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2021/364/EU, kterým se schvaluje aktivní chlor vyrobený z chloridu sodného elektrolýzou jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1
OJ L 70, 01/03/2021, s. 6
Prováděcí nařízení 2021/365/EU, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1
OJ L 70, 01/03/2021, s. 9
Prováděcí nařízení 2021/368/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“
OJ L 71, 02/03/2021, s. 4
Nařízení 2021/383/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1107/2009/ES uvedením seznamu formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin
OJ L 74, 04/03/2021, s. 7
Nařízení 2021/407/EU ze dne 3. listopadu 2020, kterým se mění nařízení 528/2012/EU za účelem zařazení kyseliny citronové jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení
OJ L 81, 09/03/2021, s. 15
Prováděcí nařízení 2021/413/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko krevní moučka a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 81, 09/03/2021, s. 32
Prováděcí nařízení 2021/419/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU, pokud jde o některé rostliny Jasminum polyanthum Franchet k pěstování pocházející z Izraele a úpravu kódů kombinované nomenklatury pro rostliny Ullucus tuberosus, a kterým se mění prováděcí nařízení 2020/1213/EU, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie
OJ L 83, 10/03/2021, s. 6
Prováděcí nařízení 2021/427/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 24-epibrassinolid jako látka představující nízké riziko a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 84, 11/03/2021, s. 21
Prováděcí nařízení 2021/428/EU, kterým se přijímají standardní datové formáty pro předkládání žádostí o schválení nebo změnu podmínek schválení účinných látek podle nařízení 1107/2009/ES
OJ L 84, 11/03/2021, s. 25
Prováděcí nařízení 2021/459/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky fenpyrazamin
OJ L 91, 17/03/2021, s. 4
Prováděcí nařízení 2021/464/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje extrakt z kajenského pepře, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum, jako základní látka
OJ L 94, 18/03/2021, s. 1
Nařízení 2021/525/EU ze dne 19. října 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení 528/2012/EU o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
OJ L 106, 26/03/2021, s. 3
Rozhodnutí 2021/537/EU, kterým se mění rozhodnutí 2003/17/ES a 2005/834/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu a rovnocennost kontrol metod udržovacího šlechtění druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království
OJ L 108, 29/03/2021, s. 4

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2021/363/EU o povolení přípravku esterázy fumonisinu z Komagataella phaffii DSM 32159 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 70, 01/03/2021, s. 3
Prováděcí nařízení 2021/367/EU o obnovení povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako doplňkové látky pro odchov telat a o změně nařízení 883/2010/EU (držitel povolení S.I. Lesaffre)
OJ L 71, 02/03/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/412/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/962/EU, pokud jde o přezkum pozastavení povolení ethoxychinu jako doplňkové látky
OJ L 81, 09/03/2021, s. 30
Prováděcí nařízení 2021/420/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2020/1097/EU o povolení extraktů s vysokým obsahem luteinu a s luteinem/zeaxanthinem z Tagetes erecta jako doplňkových látek pro drůbež na výkrm a snášku (s výjimkou krůt) a menšinové druhy drůbeže na výkrm a snášku
OJ L 83, 10/03/2021, s. 16
Prováděcí nařízení 2021/421/EU o povolení tinktury z Artemisia vulgaris L. (tinktury z pelyňku černobýlu) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 83, 10/03/2021, s. 21
Prováděcí nařízení 2021/422/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení: Lactosan GmbH & Co KG)
OJ L 83, 10/03/2021, s. 25
Prováděcí nařízení 2021/426/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 1263/2011/EU, pokud jde o povolení Lactococcus lactis (NCIMB 30160) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 84, 11/03/2021, s. 18
Prováděcí nařízení 2021/485/EU o povolení zázvorového esenciálního oleje ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, zázvorového oleoresinu ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, selata, výkrm prasat, prasnice, dojnice, telata (mléčné krmné směsi), výkrm skotu, ovce, kozy, koně, králíky, ryby a zvířata v zájmovém chovu a zázvorové tinktury ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro koně a psy
OJ L 100, 23/03/2021, s. 3
Prováděcí nařízení 2021/505/EU o zamítnutí povolení 60 % kyseliny fosforečné na křemenném nosiči jako doplňkové látky náležející do funkční skupiny konzervanty
OJ L 102, 24/03/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/506/EU o povolení methanethiolu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 102, 24/03/2021, s. 4
Prováděcí nařízení 2021/507/EU o obnovení povolení pyridoxin-hydrochloridu (vitaminu B6) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení 515/2011/EU
OJ L 102, 24/03/2021, s. 8
Prováděcí nařízení 2021/508/EU o obnovení povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro odstavená selata a o změně nařízení 170/2011/EU (držitel povolení: Prosol S.p.A.)
OJ L 102, 24/03/2021, s. 11

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 2021/469/EU, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení 2019/1198/EU
OJ L 96, 19/03/2021, s. 9

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2021/418/EU, kterým se mění směrnice 2002/46/ES, pokud jde o nikotinamid ribosid chlorid a citrát-malát hořečnatý používané při výrobě doplňků stravy a pokud jde o měrné jednotky používané pro měď
OJ L 83, 10/03/2021, s. 1
Nařízení 2021/468/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1925/2006/ES, pokud jde o botanické druhy obsahující deriváty hydroxyanthracenu
OJ L 96, 19/03/2021, s. 6

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2021/461/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, pokud jde o datum pro přijímání žádostí o uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely rovnocennosti v rámci opatření pro dovoz ekologických produktů na základě nařízení 834/2007/ES
OJ L 91, 17/03/2021, s. 14

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2021/399/EU ze dne 19. ledna 2021, kterým se mění příloha I nařízení 1305/2013/EU, pokud jde o částky podpory Unie pro rozvoj venkova v roce 2021
OJ L 79, 08/03/2021, s. 1
Nařízení 2021/444/EU, kterým se zavádí program Clo pro spolupráci v oblasti cel a zrušuje nařízení 1294/2013/EU
OJ L 87, 15/03/2021, s. 1
Nařízení 2021/522/EU, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví (program EU pro zdraví) („EU4Health“) na období 2021–2027 a zrušuje nařízení 282/2014/EU
OJ L 107, 26/03/2021, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2021/533/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 106, 26/03/2021, s. 60

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 2021/374/EU, kterým se mění nařízení 2020/884/EU, kterým se s ohledem na rok 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 stanoví odchylky od nařízení 2017/891/EU, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a nařízení 2016/1149/EU, pokud jde o odvětví vína, a kterým se mění nařízení 2016/1149/EU
OJ L 72, 03/03/2021, s. 3
Prováděcí nařízení 2021/384/EU o vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny a o zrušení nařízení 637/2009/ES
OJ L 74, 04/03/2021, s. 27

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2021/401/EU, kterým se od 8. března 2021 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
OJ L 79, 08/03/2021, s. 7
Prováděcí směrnice 2021/415/EU, kterou se mění směrnice 66/401/EHS a 66/402/EHS za účelem přizpůsobení taxonomických skupin a názvů některých druhů semen a plevelů vývoji vědeckých a technických poznatků
OJ L 81, 09/03/2021, s. 65

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 29. 3. 2021