Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2020

Vydáno: 1. 4. 2020
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami


Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/03/direct-access.html?ojYear=2020

 
0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí rozhodnutí 2020/467/EU o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2020 do 31. července 2021 a o změně prováděcího rozhodnutí C(2019) 2249 final (oznámeno pod číslem C(2020) 1795)
OJ L 98, 31/03/2020, s. 34

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2020/291/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech
OJ L 61, 02/03/2020, s. 9
Prováděcí nařízení 2020/352/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku pro Ukrajinu na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat některé drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 65, 04/03/2020, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2020/368/EU, kterým se schvaluje plán eradikace afrického moru prasat u volně žijících prasat v některých oblastech Slovenska (oznámeno pod číslem C(2020) 1157)
OJ L 67, 05/03/2020, s. 137
Rozhodnutí 273/2019/EHP ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/292]
OJ L 68, 05/03/2020, s. 1
Rozhodnutí 274/2019/EHP ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/293]
OJ L 68, 05/03/2020, s. 3
Rozhodnutí 275/2019/EHP ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/294]
OJ L 68, 05/03/2020, s. 4
Rozhodnutí 276/2019/EHP ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/295]
OJ L 68, 05/03/2020, s. 5
Rozhodnutí 277/2019/EHP ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/296]
OJ L 68, 05/03/2020, s. 6
Rozhodnutí 278/2019/EHP ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/297]
OJ L 68, 05/03/2020, s. 7
Rozhodnutí 279/2019/EHP ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/298]
OJ L 68, 05/03/2020, s. 8
Rozhodnutí 280/2019/EHP ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/299]
OJ L 68, 05/03/2020, s. 10
Rozhodnutí 281/2019/EHP ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/300]
OJ L 68, 05/03/2020, s. 12
Rozhodnutí 282/2019/EHP ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/301]
OJ L 68, 05/03/2020, s. 14
Rozhodnutí 284/2019/EHP ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/302]
OJ L 68, 05/03/2020, s. 17
Rozhodnutí 285/2019/EHP ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/303]
OJ L 68, 05/03/2020, s. 19
Rozhodnutí 286/2019/EHP ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/304]
OJ L 68, 05/03/2020, s. 20
Rozhodnutí 287/2019/EHP ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/305]
OJ L 68, 05/03/2020, s. 22
Rozhodnutí 288/2019/EHP ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/306]
OJ L 68, 05/03/2020, s. 24
Prováděcí rozhodnutí 2020/384/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 1537)
OJ L 72, 09/03/2020, s. 5
Prováděcí nařízení 2020/393/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Ruska na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s newcastleskou chorobou
OJ L 76, 12/03/2020, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2020/397/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 1678)
OJ L 77, 13/03/2020, s. 5
Prováděcí rozhodnutí 2020/406/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 1719)
OJ L 80, 17/03/2020, s. 8
Prováděcí rozhodnutí 2020/451/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 1985)
OJ L 94, 27/03/2020, s. 23
Prováděcí rozhodnutí 2020/454/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 2013)
OJ L 95, 30/03/2020, s. 8

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2020/421/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, Lecanicillium muscarium (dříve Verticilium lecanii) kmen Ve 6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kmen BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea kmeny FOC PG 410.3, VRA 1835 a VRA 1984, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmeny IMI 206040 a T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram
OJ L 84, 20/03/2020, s. 7

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2020/466/EU o dočasných opatřeních pro omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat během určitých závažných narušení kontrolních systémů členských států v důsledku onemocnění koronavirem (COVID-19)
OJ L 98, 31/03/2020, s. 30

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2020/351/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání kyseliny citronové (E 330) v kakaových a čokoládových výrobcích
OJ L 65, 04/03/2020, s. 1
Nařízení 2020/355/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) v kapalných rostlinných olejových emulzích
OJ L 67, 05/03/2020, s. 28
Nařízení 2020/356/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání polysorbátů (E 432–436) v sycených nápojích
OJ L 67, 05/03/2020, s. 31

6. KRMIVA
Nařízení 2020/354/EU, kterým se stanoví seznam určených užití krmiv určených ke zvláštním účelům výživy a zrušuje směrnice 2008/38/ES
OJ L 67, 05/03/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/376/EU o povolení norbixinu (annatto F) jako doplňkové látky pro kočky a psy
OJ L 69, 06/03/2020, s. 3
Prováděcí nařízení 2020/377/EU o povolení selenanu sodného jako doplňkové látky pro přežvýkavce
OJ L 69, 06/03/2020, s. 6
Prováděcí nařízení 2020/378/EU o povolení L-leucinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 69, 06/03/2020, s. 9

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 2020/427/EU ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění příloha II nařízení 2018/848/EU, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů
OJ L 87, 23/03/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/464/EU, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 2018/848/EU, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat
OJ L 98, 31/03/2020, s. 2

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2020/443/EU, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny výtažku z pšeničných klíčků (Triticum aestivum) bohatého na spermidin podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 92, 26/03/2020, s. 7

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2020/409/EU ze dne 17. února 2020 o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé
OJ L 85, 20/03/2020, s. 1
Rozhodnutí Výboru EPA 1/2020 ze dne 14. ledna 2020, kterým se mění některá ustanovení Protokolu 1 týkajícího se definice pojmu „původní produkty“ či „produkty pocházející z“ a metod správní spolupráce k Prozatímní rámcové dohodě o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé [2020/425]
OJ L 93, 27/03/2020, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2020/386/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie, a kterým se mění příloha II nařízení 206/2010/EU, pokud jde o seznam třetích zemí, území a jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa do Unie
OJ L 73, 10/03/2020, s. 1

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2020/449/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 94, 27/03/2020, s. 11

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí směrnice 2020/432/EU, kterou se mění směrnice 2002/55/ES, pokud jde o definici zeleniny a seznam rodů a druhů v čl. 2 odst. 1 písm. b)
OJ L 88, 24/03/2020, s. 3
Prováděcí nařízení 2020/465/EU o mimořádných opatřeních na podporu organizací producentů ovoce a zeleniny v italských regionech Emilia Romagna, Benátsko, Trentino Alto-Adige, Lombardie, Piemont a Furlánsko-Julské Benátsko s ohledem na škody způsobené na jejich produkci asijskou kněžicí mramorovanou (Halyomorpha halys)
OJ L 98, 31/03/2020, s. 26

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2020/383/EU, kterým se od 9. března 2020 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
OJ L 72, 09/03/2020, s. 3
Rozhodnutí 2020/457/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny, pokud jde o přistoupení Republiky Srbsko k Úmluvě o obchodu s obilovinami z roku 1995
OJ L 97, 30/03/2020, s. 12

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 2020/419/EU ze dne 30. ledna 2020, kterým se stanoví odchylka od nařízení 2016/1149/EU, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína
OJ L 84, 20/03/2020, s. 1

Zdroj: Úřední věstník EU, 2. – 31. 3. 2020