Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2019

Vydáno: 15. 4. 2019
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/03/direct-access.html?ojYear=2019

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2019/404/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 1833) 
OJ L 72, 14/03/2019, s. 50
Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci 90/18/KOL ze dne 11. října 2018, kterým se mění seznam obsažený v bodě 39 části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v němž jsou uvedena stanoviště hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválená pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí, a kterým se zrušuje rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 111/15/KOL [2019/406]
OJ L 72, 14/03/2019, s. 137
Prováděcí nařízení 2019/423/EU, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků Novadan
OJ L 74, 18/03/2019, s. 2
Prováděcí rozhodnutí 2019/470/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/779/ES o některých ochranných veterinárních opatřeních proti vezikulární chorobě prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2019) 2045) 
OJ L 80, 22/03/2019, s. 49
Prováděcí rozhodnutí 2019/489/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 2338) 
OJ L 84, 26/03/2019, s. 6
Prováděcí rozhodnutí 2019/490/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 2347) 
OJ L 84, 26/03/2019, s. 37
Prováděcí rozhodnutí 2019/525/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 2208) 
OJ L 86, 28/03/2019, s. 72

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2019/344/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky ethoprofos a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 62, 01/03/2019, s. 7
Prováděcí nařízení 2019/403/EU, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Deosan Activate BPF based on Iodine“
OJ L 72,14/03/2019, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2019/449/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/715/EU, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2019) 2024)
OJ L 77, 20/03/2019, s. 76
Prováděcí nařízení 2019/481/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka flutianil a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 82, 25/03/2019, s. 19
Prováděcí směrnice 2019/523/EU, kterou se mění přílohy I až V směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
OJ L 86, 28/03/2019, s. 41
Prováděcí nařízení 2019/533/EU o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2020, 2021 a 2022 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů
OJ L 88, 29/03, s. 28

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 2019/478/EU ze dne 14. ledna 2019, kterým se mění nařízení 2017/625/EU, pokud jde o kategorie zásilek, u kterých musí být provedeny úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly
OJ L 82, 25/03/2019, s. 4
Prováděcí nařízení 2019/530/EU, kterým se určují referenční laboratoře Evropské unie pro škodlivé organismy rostlin, pokud jde o hmyz a roztoče, háďátka, bakterie, houby a řasovky a viry, viroidy a fytoplazmy
OJ L 88, 29/03/2019, s. 19

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2019/454/EU o povolení přípravků alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 nebo Aspergillus oryzae ATCC SD-5374 a přípravku endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 jako doplňkových látek k silážování pro všechny druhy zvířat
OJ L 79, 21/03/2019, s. 4

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 2019/464/EU o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením 412/2013/EU na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
OJ L 80, 22/03/2019, s. 18

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2019/343/EU, kterým se stanoví odchylky od čl. 1 odst. 3 nařízení 1924/2006/ES o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin pro používání určitých druhových popisů
OJ L 62, 01/03/2019, s. 1

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Rozhodnutí 2019/418/EU, kterým se mění rozhodnutí 2017/1214/EU, 2017/1215/EU, 2017/1216/EU, 2017/1217/EU, 2017/1218/EU a 2017/1219/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 1851) 
OJ L 73, 15/03/2019, s. 188
Prováděcí nařízení 2019/446/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 77, 20/03/2019, s. 67

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí nařízení 2019/387/EU, kterým se povoluje rozšíření použití oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) jako nové potraviny a změna názvu a zvláštních požadavků na označování oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 70, 12/03/2019, s. 17
Prováděcí nařízení 2019/388/EU, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny 2′-fukosyllaktosy vyráběné z kmene Escherichia coli K-12 podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 70, 12/03/2019, s. 21
Prováděcí nařízení 2019/456/EU, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny olej ze semen koriandru Coriandrum sativum podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 79, 21/03/2019, s. 13
Prováděcí nařízení 2019/506/EU, kterým se povoluje uvedení D-ribosy na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 85, 27/03/2019, s. 11

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2019/386/EU, kterým se stanoví pravidla rozdělení celních kvót pro některé zemědělské produkty uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a dovozní licence vydané a dovozní práva přidělená podle těchto celních kvót
OJ L 70, 12/03/2019, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2019/417/EU ze dne 8. listopadu 2018, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků a jeho systému oznamování (oznámeno pod číslem C(2018) 7334)
OJ L 73, 15/03/2019, s. 121
Rozhodnutí 2019/448/EU o předložení návrhu jménem Evropské unie na zařazení methoxychloru do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách
OJ L 77, 20/03/2019, s. 74
Nařízení 2019/474/EU, kterým se mění nařízení 952/2013/EU, kterým se stanoví celní kodex Unie
OJ L 83, 25/03/2019, s. 38
Nařízení 2019/515/EU o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení 764/2008/ES
OJ L 91, 29/03/2019, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2019/398/EU, kterým se mění nařízení 616/2007/ES, pokud jde o některé dodatečné celní kvóty v odvětví drůbežího masa, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení na kvótový rok 2018/2019
OJ L 71, 13/03/2019, s. 18
Oznámení o vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou v souvislosti s řízením DS492 – Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa
OJ L 82, 25/03/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/531/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 88, 29/03/2019, s. 23

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2019/385/EU o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)
OJ L 70, 12/03/2019, s. 1
Nařízení 2019/473/EU o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu
OJ L 83, 25/03/2019, s. 18

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2019/366/EU, kterým se mění příloha I nařízení 605/2010/EU, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie
OJ L 65, 06/03/2019, s. 1

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 2019/428/EU ze dne 12. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 75, 19/03/2019, s. 1

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Úřední věstník EU,  1. – 29. 3. 2019