Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2018

Vydáno: 13. 4. 2018
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: http://eur-lex.europa.eu/oj/2018/03/direct-access.html ojYear=2018&locale=cs 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2018/307/EU, kterým se rozšiřují zvláštní záruky týkající se salmonely stanovené v nařízení 853/2004/ES na maso získané z brojlerů (Gallus gallus) určené pro Dánsko
OJ L 60, 02/03/2018, s. 5
Prováděcí rozhodnutí 2018/313/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2018) 1149) 
OJ L 60, 02/03/2018, s. 40
Prováděcí rozhodnutí 2018/314/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 1401) 
OJ L 60, 02/03/2018, s. 44
Prováděcí rozhodnutí 2018/320/EU o některých ochranných veterinárních opatřeních pro obchod s mloky uvnitř Unie a dovoz těchto zvířat do Unie v souvislosti s plísní Batrachochytrium salamandrivorans (oznámeno pod číslem C(2018) 1208) 
OJ L 62, 05/03/2018, s. 18
Prováděcí nařízení 2018/329/EU, kterým se určuje referenční středisko Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat
OJ L 63, 06/03/2018, s. 13
Prováděcí rozhodnutí 2018/342/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 1509) 
OJ L 65, 08/03/2018, s. 43 
Rozhodnutí 134/2016/EHP ze dne 8. července 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/356]
OJ L 73, 15/03/2018, s. 1 
Rozhodnutí 135/2016/EHP ze dne 8. července 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/357]
OJ L 73, 15/03/2018, s. 3 
Rozhodnutí 136/2016/EHP ze dne 8. července 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/358]
OJ L 73, 15/03/2018, s. 4 
Rozhodnutí 137/2016/EHP ze dne 8. července 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/359]
OJ L 73, 15/03/2018, s. 6
Prováděcí rozhodnutí 2018/418/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 1700) 
OJ L 75, 19/03/2018, s. 27
Prováděcí nařízení 2018/470/EU o podrobných pravidlech pro maximální limit reziduí, jenž má být vzat v úvahu pro kontrolní účely u potravin získaných ze zvířat ošetřených v EU podle článku 11 směrnice 2001/82/ES
OJ L 79, 22/03/2018, s. 16
Prováděcí rozhodnutí 2018/478/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 1592) 
OJ L 79, 22/03/2018, s. 38 
Rozhodnutí 164/2016/EHP ze dne 23. září 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/422]
OJ L 80, 22/03/2018, s. 1 
Rozhodnutí 165/2016/EHP ze dne 23. září 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/423]
OJ L 80, 22/03/2018, s. 3 
Rozhodnutí 166/2016/EHP ze dne 23. září 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/424]
OJ L 80, 22/03/2018, s. 4 
Rozhodnutí 167/2016/EHP ze dne 23. září 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/425]
OJ L 80, 22/03/2018, s. 6 
Rozhodnutí 168/2016/EHP ze dne 23. září 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/426]
OJ L 80, 22/03/2018, s. 8 
Rozhodnutí 169/2016/EHP ze dne 23. září 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/427]
OJ L 80, 22/03/2018, s. 9
Prováděcí rozhodnutí 2018/489/EU, kterým se mění rozhodnutí 2017/675/EU o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Alžírska a Tuniska do Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 1604) 
OJ L 81, 23/03/2018, s. 20
Prováděcí rozhodnutí 2018/510/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 1942) 
OJ L 83, 27/03/2018, s. 16
Prováděcí rozhodnutí 2018/518/EU, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže po jejich dočasném vývozu do Indonésie, kterým se mění příloha I rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o položku pro Indonésii, a kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku pro Indonésii na seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 1725) 
OJ L 84, 28/03/2018, s. 27

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2018/303/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka výtažek z Reynoutria sachalinensis (Text s významem pro EHP. )
OJ L 59, 01/03/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/309/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky propineb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 60, 02/03/2018, s. 16
Prováděcí směrnice 2018/484/EU, kterou se mění směrnice 93/49/EHS, pokud jde o požadavky, které musí splňovat rozmnožovací materiál některých rodů nebo druhů Palmae ohledně organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
OJ L 81, 23/03/2018, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2018/490/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/365/ES o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem C(2018) 1607)
OJ L 81, 23/03/2018, s. 22

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 2018/415/EU, kterým se stanoví dodatečné pravomoci a úkoly referenční laboratoře Evropské unie pro mor koní a kterým se mění příloha II směrnice 92/35/EHS, příloha II směrnice 2000/75/ES a příloha VII nařízení 882/2004/ES
OJ L 75, 19/03/2018, s. 18
Nařízení 2018/455/EU, kterým se stanoví dodatečné povinnosti a úkoly referenční laboratoře Evropské unie pro nákazy ryb a korýšů a mění příloha VII nařízení 882/2004/ES
OJ L 77, 20/03/2018, s. 4
Doporučení 2018/464/EU o monitorování kovů a jodu v mořských řasách, halofytech a produktech na bázi mořských řas
OJ L 78, 21/03/2018, s. 16

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2018/327/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) jako doplňkové látky pro kapry (držitel povolení Huvepharma NV)
OJ L 63, 06/03/2018, s. 7
Prováděcí nařízení 2018/328/EU o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 29784 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (držitel povolení ADISSEO France SAS)
OJ L 63, 06/03/2018, s. 10
Prováděcí nařízení 2018/338/EU o povolení přípravku 6-fytázy z Aspergillus niger (DSM 25770) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm prasat, prasnice, výkrm menšinových druhů prasat nebo menšinové druhy prasat k reprodukci, výkrm krůt, odchov krůt, všechny ostatní druhy ptactva (s výjimkou nosnic) a odstavená selata (držitel povolení BASF SE)
OJ L 65, 08/03/2018, s. 17
Prováděcí nařízení 2018/346/EU o povolení přípravku Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 67, 09/03/2018, s. 18
Prováděcí nařízení 2018/347/EU o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako doplňkové látky pro selata a prasnice a o změně nařízení 1847/2003/ES a 2036/2005/ES (držitel povolení společnost Danstar Ferment AG, zastoupená společností Lallemand SAS)
OJ L 67, 09/03/2018, s. 21
Prováděcí nařízení 2018/353/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2017/1145/EU o stažení některých doplňkových látek povolených podle směrnic 70/524/EHS a 82/471/EHS z trhu a o zrušení zastaralých ustanovení, kterými se tyto doplňkové látky povolují
OJ L 68, 12/03/2018, s. 3

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2018/416/EU o zmocnění k zahájení jednání o revidované Lisabonské dohodě o označeních původu a zeměpisných označeních
OJ L 75, 19/03/2018, s. 23
Prováděcí nařízení 2018/506/EU o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Pražská šunka“ (ZTS))
OJ L 83, 27/03/2018, s. 1

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Prováděcí nařízení 2018/507/EU, kterým se mění příloha I nařízení 2658/87/EHS o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 83, 27/03/2018, s. 11

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Směrnice 2018/350/EU, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o hodnocení rizika geneticky modifikovaných organismů pro životní prostředí
OJ L 67, 09/03/2018, s. 30
Prováděcí nařízení 2018/456/EU o procedurálních krocích konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin v souladu s nařízením 2015/2283/EU o nových potravinách
OJ L 77, 20/03/2018, s. 6
Prováděcí nařízení 2018/460/EU, kterým se povoluje uvedení florotaninů z Ecklonia cava na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 78, 21/03/2018, s. 2
Prováděcí nařízení 2018/461/EU, kterým se povoluje rozšíření použití extraktu bohatého na taxifolin jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 78, 21/03/2018, s. 7
Prováděcí nařízení 2018/462/EU, kterým se povoluje rozšíření použití L-ergothioneinu jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU 
OJ L 78, 21/03/2018, s. 11
Prováděcí nařízení 2018/469/EU, kterým se povoluje uvedení výtažku ze tří rostlinných kořenů (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. a Angelica gigas Nakai) na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 79, 22/03/2018, s. 11 

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2018/481/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 81, 23/03/2018, s. 6

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2018/390/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1419/2013/EU o uznávání organizací producentů a meziodvětvových organizací, o rozšíření působnosti pravidel organizací producentů a meziodvětvových organizací a o zveřejňování spouštěcích cen, jak je stanoveno v nařízení 1379/2013/EU o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury
OJ L 69, 13/03/2018, s. 44

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2018/339/EU, kterým se mění nařízení 2535/2001/ES a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o dovozní licence na mléčné výrobky pocházející z Islandu
OJ L 65, 08/03/2018, s. 21

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 2018/396/EU, kterým se mění příloha I nařízení 2658/87/EHS o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 71, 14/03/2018, s. 36

Úřední věstník EU,  1. – 28. 3. 2018