Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2016

Vydáno: 14. 4. 2016
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2016/03/direct-access.html?ojYear=2016

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2016/305/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „gentamicin“
OJ L 58, 04/03/2016, s. 35
Prováděcí nařízení 2016/312/EU, kterým se opravuje nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „tylvalosin“
OJ L 60, 05/03/2016, s. 3
Doporučení Komise 2016/336/EU o uplatňování směrnice 2008/120/ES, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat, pokud jde o opatření ke snížení potřeby krácení ocasů
OJ L 62, 09/03/2016, s. 20
Nařízení 2016/355/EU, kterým se mění příloha III nařízení 853/2004/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na želatinu, kolagen a vysoce rafinované produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě
OJ L 67, 12/03/2016, s. 22
Prováděcí rozhodnutí 2016/448/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/467/ES v souvislosti se statusem Malty jako úředně prosté tuberkulózy a brucelózy, pokud jde o stáda skotu (oznámeno pod číslem C(2016) 1697)
OJ L 78, 24/03/2016, s. 78
Prováděcí rozhodnutí 2016/464/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko a Polsko (oznámeno pod číslem C(2016) 1701) (Text s významem pro EHP)
OJ L 80, 31/03/2016, s. 36
Nařízení 2016/429/EU o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“)
OJ L 2016, 31/03/2016, s. 1

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí směrnice 2016/317/EU, kterou se mění směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokud jde o úřední návěsku balení osiva
OJ L 60, 05/03/2016, s. 72
Prováděcí rozhodnutí 2016/320/EU, kterým se mění rozhodnutí 2004/842/ES o prováděcích pravidlech, podle nichž mohou členské státy povolit uvádění na trh osiva těch odrůd, pro které byly předloženy žádosti o zapsání do katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin nebo druhů zeleniny členského státu (oznámeno pod číslem C(2016) 1221) 
OJ L 60, 05/03/2016, s. 88
Prováděcí nařízení 2016/370/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka pinoxaden, mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU a umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro uvedenou účinnou látku
OJ L 70, 16/03/2016, s. 7
Prováděcí nařízení 2016/389/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky acibenzolar-S-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 73, 18/03/2016, s. 77
Nařízení 2016/439/EU, kterým se mění příloha IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o Cydia pomonella granulovirus (CpGV), karbid vápenatý, jodid draselný, hydrogenuhličitan sodný, reskalur, Beauveria bassiana kmen ATCC 74040 a Beauveria bassiana kmen GHA
OJ L 78, 24/03/2016, s. 31
Nařízení 2016/440/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro atrazin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 78, 24/203/2016, s. 34
Nařízení 2016/452/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro kaptan, propikonazol a spiroxamin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 79, 30/03/2016, s. 10

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2016/443/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, pokud jde o seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu podléhajících zesíleným úředním kontrolám při dovozu
OJ L 78, 24/03/2016, s. 51

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení Komise 2016/324/EU, kterým se mění a opravuje příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití některých potravinářských přídatných látek povolených ve všech kategoriích potravin
OJ L 61, 08/03/2016, s. 1
Nařízení 2016/441/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání steviol-glykosidů (E 960) jako sladidla v hořčici
OJ L 78, 24/03/2016, s. 47

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2016/329/EU o povolení 6-fytázy jako doplňkové látky pro všechny druhy ptáků, odstavená selata, výkrm prasat, prasnice a menšinové druhy prasat (držitel povolení Lohmann Animal Nutrition GmbH)
OJ L 62, 09/03/2016, s. 5
Prováděcí nařízení 2016/348/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 98/2012/EU, pokud jde o minimální obsah přípravku 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Komagataella pastoris (DSM 23036) jako doplňkové látky pro výkrm prasat (držitel povolení Huvepharma EOOD)
OJ L 63, 10/03/2016, s. 56

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 2016/337/EU, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Karlovarský suchar (CHZO))
OJ L 63, 10/03/2016, s. 1
Nařízení 2016/371/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 70, 16/03/2016, s. 12
Nařízení 2016/372/EU o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění
OJ L 70, 16/03/2016, s. 16

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2016/459/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)
OJ L 80, 31/03/2016, s. 14

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2016/321/EU, kterým se upravuje zeměpisná působnost povolení k pěstování geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (oznámeno pod číslem C(2016) 1231)
OJ L 60, 05/03/2016, s. 90
Prováděcí rozhodnutí 2016/375/EU, kterým se povoluje uvedení lakto-N-neotetraosy na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 1419)
OJ L 70, 16/03/2016, s. 22
Prováděcí rozhodnutí 2016/376/EU, kterým se povoluje uvedení 2′-O-fukosyllaktosy na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 1423)
OJ L 70, 16/03/2016, s. 27
Prováděcí rozhodnutí 2016/398/EU, kterým se povoluje uvedení chleba ošetřeného UV na trh jako nové potraviny podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 1527)
OJ L 73, 18/03/2016, s. 107

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2016/345/EU, kterým se stanoví četnost podávání zpráv o stavu kontejneru, formát údajů a způsob předávání
OJ L 63, 10/03/2016, s. 38
Prováděcí nařízení 2016/346/EU, kterým se určují položky, jež se mají zahrnout do celního informačního systému
OJ L 63, 10/03/2016, s. 40
Prováděcí nařízení 2016/323/EU, kterým se stanoví podrobná pravidla spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně podle nařízení 389/2012/EU
OJ L 66, 11/03/2016, s. 1
Nařízení 2016/341/EU ze dne 17. prosince 2015 kterým se doplňuje nařízení 952/2013/EU, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení 2015/2446/EU
OJ L 68, 15/03/2016, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2016/377/EU o rovnocennosti regulačního rámce Spojených států amerických pro ústřední protistrany, které jsou povoleny Komisí pro obchodování s komoditními futures (Commodity Futures Trading Commission) a podléhají jejímu dohledu, požadavkům nařízení 648/2012/EU
OJ L 70, 16/03/2016, s. 32
Prováděcí nařízení 2016/378/EU, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o časové rozvržení, formát a vzor pro podávání oznámení příslušným orgánům podle nařízení 596/2014/EU
OJ L 72, 17/03/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/379/EU, kterým se mění nařízení 684/2009/ES, pokud jde o údaje, které se mají předkládat v rámci elektronického postupu pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně
OJ L 72, 17/03/2016, s. 13

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2016/432/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 76, 23/03/2016, s. 26
Prováděcí nařízení 2016/433/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H7N8
OJ L 76, 23/03/2016, s. 29

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2016/442/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 170/2013/EU, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Chorvatska
OJ L 78, 24/03/2016, s. 49

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU, 1. – 31. 3. 2016