Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2015

Vydáno: 3. 4. 2015
Autor: Mgr. Jana Beránková

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2015/03/direct-access.html?ojYear=2015


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2015/328/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 322/2014/EU, pokud jde o vstupní doklad, který má být použit pro potraviny a krmiva živočišného původu
OJ L 58, 03.03.2015, s.50
Prováděcí nařízení 2015/329/EU, kterým se stanoví odchylka od veterinárních a hygienických předpisů Unie, pokud jde o dovoz potravin živočišného původu určených pro výstavu EXPO Milano 2015 v Miláně (Itálie) do Evropské unie
OJ L 58, 03.03.2015, s.52
Prováděcí nařízení 2015/342/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků ve státě Idaho a Kalifornie
OJ L 60, 04.03.2015, s.31
Prováděcí rozhodnutí 2015/349/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků ve státě Idaho a Kalifornie (oznámeno pod číslem C(2015) 1315)
OJ L 60, 04.03.2015. s.68
Prováděcí nařízení 2015/394/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „tulathromycin“
OJ L 66, 11.03.2015, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2015/398/EU ze dne 13. února 2015, kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zařazení Maďarska na seznam členských států nebo jejich oblastí prostých Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem C(2015) 718)
OJ L 66, 11.03.2015, s.16
Prováděcí nařízení 2015/446/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „selenan barnatý“
OJ L 74, 18.03.2015, s.18
Prováděcí nařízení 2015/448/EU, kterým se stanoví zvláštní veterinární předpisy pro dovoz některých produktů živočišného původu určených pro výstavu EXPO Milano 2015 z Japonska do Unie
OJ L 74, 18.03.2015, s.24
Prováděcí rozhodnutí 2015/522/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2015) 1711)
OJ L 82, 27.03.2015, s.111
Prováděcí nařízení 2015/526/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s dalšími ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v této zemi
OJ L 84, 28.03.2015, s.30
Prováděcí rozhodnutí 2015/536/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, v souvislosti s dalšími ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedené zemi (oznámeno pod číslem C(2015) 1990) 
OJ L 86, 31.03.2015, s.154

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2015/404/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek beflubutamid, kaptan, dimethoát, dimethomorf, ethoprofos, fipronil, folpet, formetanát, glufosinát, methiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-methyl a propamokarb
OJ L 67, 12.03.2015, s.6
Prováděcí nařízení 2015/405/EU, kterým se schvaluje alfa-cypermethrin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18
OJ L 67, 12.03.2015, s.9
Prováděcí nařízení 2015/406/EU, kterým se schvaluje Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sérotyp H14, kmen SA3 A, jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18
OJ L 67, 12.03.2015, s.12
Prováděcí nařízení 2015/407/EU, kterým se schvaluje propan-2-ol jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2 a 4
OJ L 67, 12.03.2015, s.15
Prováděcí nařízení 2015/408/EU o provádění čl. 80 odst. 7 nařízení 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o sestavení seznamu látek, které se mají nahradit
OJ L 67, 12.03.2015, s.18
Prováděcí nařízení 2015/415/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek ethefon a fenamifos
OJ L 68, 13.03.2015, s.28
Prováděcí nařízení 2015/416/EU, kterým se schvaluje dinotefuran jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18
OJ L 68, 13.03.2015, s.30
Prováděcí nařízení 2015/417/EU, kterým se schvaluje Bacillus sphaericus 2362 sérotyp H5a5b, kmen ABTS1743 jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18
OJ L 68, 13.03.2015, s.33
Prováděcí nařízení 2015/418/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky (Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-yl-acetát
OJ L 68, 13.03.2015, s.36
Prováděcí nařízení 2015/419/EU, kterým se schvaluje tolylfluanid jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21
OJ L 68, 13.03.2015, s.39
Rozhodnutí 2015/423/EU o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na sedmém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy ke změnám přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
OJ L 68, 13.03.2015, s.48
Nařízení 2015/399/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,4-dimethylnaftalen, benfurakarb, karbofuran, karbosulfan, ethefon, fenamidon, fenvalerát, fenhexamid, furathiokarb, imazapyr, malathion, pikoxystrobin, spirotetramat, tepraloxydim a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 71, 14.03.2015, s.1
Nařízení 2015/400/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro kostní olej, oxid uhelnatý, cyprodinil, dodemorf, iprodion, metaldehyd, metazachlor, parafinový olej (CAS 64742-54-7), ropné oleje (CAS 92062-35-6) a propargit v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 71, 14.03.2015, s.56
Nařízení 2015/401/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, dikambu, difenokonazol, fenpyrazamin, fluazinam, formetanát, chromafenozid, kyazofamid, nikotin, penkonazol, pymetrozin, pyraklostrobin, tau-fluvalinát a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 71, 14.03.2015, s.114

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2015/525/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 84, 28.03.2015, s.23

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2015/463/EU, kterým se mění příloha nařízení 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o specifikace pro polyvinylalkohol (E 1203)
OJ L 76, 20.03.2015, s.42

6. KRMIVA
Nařízení 2015/327/EU, kterým se mění nařízení 1831/2003/ES, pokud jde o požadavky pro uvádění na trh a podmínky použití doplňkových látek skládajících se z přípravků
OJ L 58, 03.03.2015, s.46
Prováděcí nařízení 2015/489/EU o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 78, 24.03.2015, s.5
Prováděcí nařízení 2015/502/EU o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako doplňkové látky pro dojnice (držitel povolení Micro Bio-System Ltd)
OJ L 79, 25.03.2015, s.57
Prováděcí nařízení 2015/518/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice, výkrm menšinových druhů drůbeže a odchov menšinových druhů drůbeže a o změně prováděcího nařízení 361/2011/EU, pokud jde o slučitelnost s kokcidiostatiky (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional products Sp. Z o.o)
OJ L 82, 27.03.2015, s.75

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2015/391/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin týkajících se vývoje a zdraví dětí
OJ L 65, 10.03.2015, s.15
Nařízení 2015/402/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 67, 12.03.2015, s.1

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2015/403/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1925/2006/ES, pokud jde o chvojník (Ephedra spp.) a bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille)
OJ L 67, 12.03.2015, s.4
Nařízení 2015/414/EU, kterým se mění směrnice 2002/46/ES, pokud jde o glukosaminovou sůl kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrolistové používanou při výrobě doplňků stravy
OJ L 68, 13.03.2015, s.26

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Směrnice 2015/412/EU, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území
OJ L 68, 13.03.2015, s.1

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2015/428/EU, kterým se mění nařízení 2454/93/EHS a nařízení 1063/2010/EU, pokud jde o pravidla původu v souvislosti se systémem všeobecných celních preferencí a preferenčními celními opatřeními pro určité země a území
OJ L 70, 14.03.2015, s.12
Nařízení 2015/478/EU o společných pravidlech dovozu
OJ L 83, 27.03.2015, s.16
Nařízení 2015/479/EU o společných pravidlech vývozu
OJ L 83, 27.03.2015, s.34

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2015/360/EU o zahájení soukromého skladování vepřového masa a stanovení výše podpory předem
OJ L 62, 06.03.2015, s.16

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2015/515/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 82, 27.03.2015, s.12

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2015/531/EU  ze dne 24. listopadu 2014, kterým se doplňuje nařízení 508/2014/EU určením nákladů způsobilých pro podporu z Evropského námořního a rybářského fondu za účelem zlepšení hygienických, zdravotních, bezpečnostních a pracovních podmínek rybářů, ochrany a obnovy mořské biologické rozmanitosti a ekosystémů, zmírnění změny klimatu a zvýšení energetické účinnosti rybářských plavidel
OJ L 86, 31.03.2015, s.1

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2015/447/EU o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2014/2015 v příloze IX nařízení 1234/2007/ES  na dodávky a přímý prodej
OJ L 74, 18.03.2015, s.21
Prováděcí nařízení 2015/517/EU, kterým se mění nařízení 595/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1788/2003/ES, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 82, 27.03.2015, s.73

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 31. 3. 2015