Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2014

Vydáno: 4. 4. 2014
Autor: Mgr. Jana Beránková

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2014/03/direct-access.html?ojYear=2014 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 221/2014/EU, kterým se mění nařízení 288/2009/ES, pokud jde o stanovení orientačního přidělení podpory v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol
OJ L 69, 08.03.2014, s.102

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 200/2014/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU  o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku triptorelin-acetát
OJ L 62, 04.03.2014, s.8
Prováděcí nařízení 201/2014/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU  o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku tildipirosin
OJ L 62, 04.03.2014, s.10
Prováděcí nařízení 209/2014/EU, kterým se mění nařízení 605/2010/EU, pokud jde o veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz mleziva a výrobků z mleziva, které jsou určeny k lidské spotřebě, do Unie
OJ L 66, 06.03.2014, s.11
Nařízení 216/2014/EU, kterým se mění nařízení 2075/2005/ES, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase
OJ L 69, 08.03.2014, s.85
Nařízení 217/2014/EU, kterým se mění nařízení  2073/2005/ES, pokud jde o salmonelu u jatečně upravených těl prasat
OJ L 69, 08.03.2014, s.93
Nařízení 218/2014/EU, kterým se mění přílohy nařízení 853/2004/ES  a 854/2004/ES  a nařízení 2074/2005/ES 
OJ L 69, 08.03.2014, s.95
Nařízení 219/2014/EU, kterým se mění příloha I nařízení 854/2004/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na prohlídky po porážce prasat domácích
OJ L 69, 08.03.2014, s.99
Prováděcí rozhodnutí 2014/134/EU o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (oznámeno pod číslem C(2014) 1657)
OJ L 74, 14.03.2014, s.63
Prováděcí rozhodnutí 2014/160/EU, kterým se zrušují seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz určitých produktů živočišného původu, přijaté na základě rozhodnutí Rady 95/408/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 1742)
OJ L 87, 22.03.2014, s.104
Rozhodnutí 179/2013/EHP ze dne 8. listopadu 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 92, 27.03.2014, s.1
Rozhodnutí 180/2013/EHP ze dne 8. listopadu 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 92, 27.03.2014, s.3
Rozhodnutí 181/2013/EHP ze dne 8. listopadu 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 92, 27.03.2014, s.5
Rozhodnutí 182/2013/EHP ze dne 8. listopadu 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 92, 27.03.2014, s.6
Rozhodnutí 183/2013/EHP ze dne 8. listopadu 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 92, 27.03.2014, s.7
Rozhodnutí 184/2013/EHP ze dne 8. listopadu 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 92, 27.03.2014, s.9
Prováděcí rozhodnutí  2014/177/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Litvy za úředně prostou brucelózy (oznámeno pod číslem C(2014) 1940)
OJ L 95, 29.03.2014, s.45
Prováděcí rozhodnutí 2014/178/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2014) 1979)
OJ L 95, 29.03.2014, s.47

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 289/2014/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamokarb, bifenazát, chlorprofam a thiobenkarb v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 87, 22.03.2014, s.49
Nařízení 318/2014/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenarimol, metaflumizon a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 93, 28.03.2014, s.28
Prováděcí nařízení 323/2014/EU, kterým se mění přílohy I a II nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 95, 29.03.2014, s.12

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Doporučení 2014/118/EU o monitorování potravin z hlediska stopové přítomnosti bromovaných zpomalovačů hoření
OJ L 65, 05.03.2014, s.39
Prováděcí rozhodnutí 2014/175/EU o finančním příspěvku Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin na trh (oznámeno pod číslem C(2014) 1912)
OJ L 95, 29.03.2014, s.39
Doporučení 2014/180/EU o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin na trh
OJ L 95, 29.03.2014, s.64

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 246/2014/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie
OJ L 74, 14.3.2014, s.58
Nařízení 298/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES  a příloha nařízení  231/2012/EU, pokud jde o dihydrogendifosforečnan hořečnatý a jeho použití jako kypřicí látky a regulátoru kyselosti
OJ L 89, 25.03.2014, s.36

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 290/2014/EU týkající se povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 jako doplňkové látky pro drůbež, odstavená selata a výkrm prasat, kterým se mění nařízení 1259/2004/ES,  943/2005/ES, 1206/2005/ES  a 322/2009/ES  (držitel povolení Adisseo France S.A.S.)
OJ L 87, 22.03.2014, s.84
Prováděcí nařízení 291/2014/EU, kterým se mění nařízení 1289/2004/ES, pokud jde o ochrannou lhůtu a maximální limity reziduí doplňkové látky decoquinate
OJ L 87, 22.03.2014, s.87
Prováděcí nařízení 292/2014/EU o povolení přípravku 6-fytázy z Trichoderma reesei (CBS 126897) jako doplňkové látky pro drůbež, odstavená selata, výkrm prasat a prasnice (držitel povolení ROAL Oy)
OJ L 87, 22.03.2014, s.90
Prováděcí nařízení 302/2014/EU o povolení přípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (CBS 126896) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a odstavená selata (držitel povolení ROAL Oy)
OJ L 90, 26.03.2014, s.4
Prováděcí nařízení 304/2014/EU o povolení přípravků Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 a Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 90, 26.03.2014, s.8
Prováděcí nařízení 305/2014/EU o povolení kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat kromě přežvýkavců, prasat a drůbeže
OJ L 90, 26.03.2014, s.12
Prováděcí nařízení 323/2014/EU, kterým se mění přílohy I a II nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 95, 29.03.2014, s.12

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí nařízení 322/2014/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
OJ L 95, 29.03.2014, s.1

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 202/2014/EU, kterým se mění nařízení 10/2011/EU  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
OJ L 62, 04.03.2014, s.13

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 227/2014/EU, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Hořické trubičky (CHZO))
OJ L 70, 11.03.2014, s.14

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 212/2014/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity kontaminující látky citrininu v doplňcích stravy na bázi rýže fermentované červenými kvasnicemi Monascus purpureus
OJ L 67, 07.03.2014, s.3
Nařízení 264/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití kopolymeru polyvinylpyrrolidonu a vinyl-acetátu v doplňcích stravy v pevné formě, a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o jeho specifikace
OJ L 76, 15.03.2014, s.22

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2014/154/EU, kterým se povoluje uvedení na trh glukosaminové soli kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrolistové jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES  (oznámeno pod číslem C(2014) 1683)
OJ L 85, 21.03.2014, s.10
Prováděcí rozhodnutí 2014/155/EU, kterým se povoluje uvedení oleje ze semen koriandru na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES  (oznámeno pod číslem C(2014) 1689)
OJ L 85, 21.03.2014, s.13

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2014/143/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru pro zemědělství zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ke změně rozhodnutí uvedeného výboru č. 2/2003
OJ L 78, 17.03.2014, s.1
Rozhodnutí 2014/144/EU o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru pro zemědělství zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ke změně přílohy Dodatkové dohody mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím
OJ L 78, 17.03.2014, s.4

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 324/2014/EU, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem v Polsku
OJ L 95, 29.03.2004, s.24
Prováděcí rozhodnutí 2014/175/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o dovoz masných výrobků, opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev vyrobených z čerstvého masa domácí drůbeže, včetně masa pernaté zvěře ve farmovém chovu a volně žijící pernaté zvěře (oznámeno pod číslem C(2014) 1904)
OJ L 95, 29.03.2014, s.31

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Doporučení 2014/117/EU o vytvoření a provádění plánů produkce a uvádění na trh podle nařízení 1379/2013/EU  o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury
OJ L 65, 05.03.2014, s.31
Rozhodnutí 2014/146/EU o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou
OJ L 79, 18.03.2014, s.2
Nařízení 249/2014/EU, kterým se ruší nařízení 827/2004/ES, kterým se zakazuje dovoz atlantického tuňáka velkookého (Thunnus obesus) pocházejícího z Bolívie Kambodže Rovníkové Guineje, Gruzie a Sierry Leone a kterým se zrušuje nařízení 1036/2001/ES
OJ L 84, 20.03.2014, s.4
Prováděcí rozhodnutí 2014/156/EU, kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program pro rybolov populací tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mečouna obecného ve Středozemním moři a pro rybolov populací sardinky obecné a sardele obecné v severní oblasti Jaderského moře (oznámeno pod číslem C(2014) 1717)
OJ L 85, 21.03.2014, s.15

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 266/2014/EU o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2013/2014 v příloze IX nařízení 1234/2007/ES  na dodávky a přímý prodej
OJ L 76, 15.03.2014, s.31

21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 255/2014/EU, kterým se mění nařízení 2008/97/ES, 779/98/ES  a 1506/98/ES  v oblasti dovozu olivového oleje a jiných zemědělských produktů pocházejících z Turecka, pokud jde o přenesené a prováděcí pravomoci, které mají být svěřeny Komisi
OJ L 84, 20.03.2014, s.57

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 265/2014/EU, kterým se mění nařízení 642/2010/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
OJ L 76, 15.03.2014, s.26
Prováděcí rozhodnutí 2014/150/EU o uspořádání časově omezeného testu umožňujícího určité odchylky při uvádění populací rostlinných druhů pšenice, ječmene, ovsa a kukuřice na trh podle směrnice 66/402/EHS (oznámeno pod číslem C(2014) 1681)
OJ L 82, 20.03.2014, s.29
Prováděcí nařízení 307/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  875/2013/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 3 nařízení 1225/2009/ES
OJ L 91, 27.03.2014, s. 1

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 251/2014/EU o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení 1601/91/EHS
OJ L 84, 20.03.2014, s.14
Rozhodnutí 211/2013/EHP ze dne 8. listopadu 2013, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP
OJ L 92, 27.03.2014, s.37
Rozhodnutí 212/2013/EHP ze dne 8. listopadu 2013, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP
OJ L 92, 27.03.2014, s.38

Úřední věstník EU,  1. – 31. 3. 2014