Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2013

Vydáno: 2. 4. 2013
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2013&month=3 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 207/2013/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 73/2009/ES, pokud jde o lhůtu pro přezkum rozhodnutí o zvláštní podpoře pro rok 2013, a od nařízení 1120/2009/ES, pokud jde o oznamování tohoto přezkumu
OJ L 68, 12.03.2013, s.14
Prováděcí nařízení 286/2013/EU  o přechodných opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty při příležitosti přistoupení Chorvatska
OJ L 86, 26.03.2013, s.7
Prováděcí nařízení 287/2013/EU, kterým se mění přílohy IV a VIII nařízení 73/2009/ES, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky
OJ L 86, 26.03.2013, s.12   

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 191/2013/EU, kterým se mění nařízení 798/2008/ES,  119/2009/ES,  206/2010/EU a rozhodnutí 2000/572/ES, pokud jde o potvrzení o dobrých životních podmínkách zvířat ve vzorech veterinárních osvědčení
OJ L 62, 06.03.2013, s.22
Rozhodnutí  205/2012/EHP  ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 81, 21.03.2013, s.1
Rozhodnutí 206/2012/EHP  ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 81, 21.03.2013, s.3
Rozhodnutí 207/2012/EHP  ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 81, 21.03.2013, s.6
Prováděcí rozhodnutí 2013/161/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 1279)
OJ L 90, 28.03.2013, s.99

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 187/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky ethylen
OJ L 62, 06.03.2013, s.10
Prováděcí nařízení 188/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka mandipropamid a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 62, 06.03.2013, s.13
Prováděcí nařízení 190/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky chlornan sodný
OJ L 62, 06.03.2013, s.19
Prováděcí nařízení  200/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením  1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka ametoctradin a mění příloha prováděcího nařízení  540/2011/EU
OJ L 67, 09.03.2013, s.1
Prováděcí nařízení  201/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 788/2011/EU  a prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o rozšíření použití, pro která byla účinná látka fluazifop-P schválena
OJ L 67, 09.03.2013, s.6
Nařízení 212/2013/EU, kterým se nahrazuje příloha I nařízení  396/2005/ES, pokud jde o doplnění a změny ohledně produktů uvedených v této příloze
OJ L 68, 12.03.2013, s.30
Nařízení 241/2013/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení  396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol, fludioxonil a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 75, 19.03.2013, s.1
Nařízení 251/2013/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, bifenazát, kaptan, fluazinam, fluopikolid, folpet, kresoxim-methyl, penthiopyrad, proquinazid, pyridát a tembotrion v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 88, 27.03.2013, s.1

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení  270/2013/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 82, 22.03.2013, s.47
Prováděcí rozhodnutí 2013/155/EU  o finanční podpoře Unie na rok 2013 pro referenční laboratoře Evropské unie (oznámeno pod číslem C(2013) 1628)
OJ L 86, 26.03.2013, s.28

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 230/2013/EU  týkající se stažení některých doplňkových látek patřících do funkční skupiny zchutňujících a dochucujících látek z trhu
OJ L 80, 21.03.2013, s.1
Prováděcí nařízení  288/2013/EU o pozastavení platnosti povolení přípravku Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) stanovených v nařízeních 256/2002/ES, 1453/2004/ES, 255/2005/ES, 1200/2005/ES, 166/2008/ES  a  378/2009/ES
OJ L 86, 26.03.2013, s.15

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení  244/2013/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii)) v živinných přípravcích určených pro použití v potravinách pro kojence a malé děti
OJ L 77, 20.03.2013, s.3
Nařízení 256/2013/EU, kterým se mění příloha III nařízení  1333/2008/ES, pokud jde o používání askorbanu sodného (E 301) v přípravcích vitaminu D určených k použití v potravinách pro kojence a malé děti
OJ L 79, 21.03.2013, s.24

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2013/147/EU Smíšeného výboru EU a Švýcarska č. 1/2013, kterým se mění tabulka III a tabulka IV písm. b) protokolu č. 2 dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o zpracované zemědělské produkty
OJ L 82, 22.03.2013, s.60

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 196/2013/EU, kterým se mění příloha II nařízení  206/2010/EU, pokud jde o novou položku týkající se Japonska v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz některých druhů čerstvého masa do Evropské unie
OJ L 65, 08.03.2013, s.13
Prováděcí nařízení  238/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 481/2012/EU, pokud jde o platnost osvědčení o pravosti pro vysoce jakostní hovězí maso
OJ L 74, 16.03.2013, s.24

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Nařízení  209/2013/EU, kterým se mění nařízení 2073/2005/ES, pokud jde o mikrobiologická kritéria pro klíčky a pravidla pro odběr vzorků z jatečně upravených těl drůbeže a čerstvého drůbežího masa
OJ L 68, 12.03.2013, s.19
Prováděcí nařízení 302/2013/EU, kterým se mění nařízení 616/2007/ES  o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí
OJ L 90, 28.03.2013, s.86

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení  300/2013/EU, kterým se mění nařízení  605/2010/EU, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie
OJ L 90, 28.03.2013, s.71

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení  299/2013/EU, kterým se mění nařízení  2568/91/EHS  o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
OJ L 90, 28.03.2013, s.52

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení  208/2013/EU o požadavcích na sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků
OJ L 68, 12.03.2013, s.16
Nařízení 210/2013/EU  o schvalování provozů produkujících klíčky podle nařízení  852/2004/ES
OJ L 68, 12.03.2013, s.24
Nařízení 211/2013/EU o požadavcích na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie
OJ L 68, 12.03.2013, s.24
Rozhodnutí 2013/138/EU  o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995
OJ L 77, 20.03.2013, s.1

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2013/139/EU  o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
OJ L 77, 20.03.2013, s.2
Prováděcí nařízení 281/2013/EU, kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2012/13
OJ L 84, 23.03.2013, s.19

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení  202/2013/EU, kterým se mění nařízení  555/2008/ES, pokud jde o předkládání programů podpory v odvětví vína a obchod se třetími zeměmi
OJ L 67, 09.03.2013, s.10

Úřední věstník EU,  1. –  28. 3. 2013