Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2012

Vydáno: 3. 4. 2012
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2012&month=3

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení  282/2012/EU, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty
OJ L 92, 30.03.2012, s.4

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2012/132/EU ze dne 15. února 2012 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Itálii, Německu a Nizozemsku v roce 2011 (oznámeno pod číslem C(2012) 776)
OJ L 59, 01.03.2012, s.34
Prováděcí nařízení  176/2012/EU, kterým se mění přílohy B, C a D směrnice 90/429/EHS, pokud jde o veterinární požadavky v souvislosti s brucelózou a Aujeszkyho chorobou
OJ L 61, 02.03.2012, s.1
Nařízení  200/2012/EU o cíli Unie zaměřeném na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u hejn brojlerů, jak je stanoveno v nařízení  2160/2003/ES
OJ L 71, 09.03.2012, s.31
Prováděcí nařízení  201/2012/EU, kterým se mění příloha nařízení  37/2010/EU  o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku nitroxinil
OJ L 71, 09.03.2012, s.37
Prováděcí nařízení  202/2012/EU,  kterým se mění příloha nařízení  37/2010/EU  o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku pegylovaný bovinní faktor stimulující kolonie granulocytů
OJ L 71, 09.03.2012, s.40
Prováděcí rozhodnutí 2012/147/EU, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2012 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/807/EU, pokud jde o opatření způsobilá pro finanční příspěvek Unie na programy eradikace klusavky a vyplácení záloh ze strany Unie na programy eradikace vztekliny na rok 2012 (oznámeno pod číslem C(2012) 1406)
OJ L 73, 13.03.2012, s.6
Prováděcí nařízení  221/2012/EU,  kterým se mění příloha nařízení  37/2010/EU  o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku klosantel
OJ L 75, 15.03.2012, s.7
Prováděcí nařízení  222/2012/EU,  kterým se mění příloha nařízení  37/2010/EU  o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku triklabendazol
OJ L 75, 15.03.2012, s.10
Rozhodnutí  123/2011/EHP  ze dne 2. prosince 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 76, 15.03.2012, s.1
Rozhodnutí  124/2011/EHP  ze dne 2. prosince 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 76, 15.03.2012, s.3
Rozhodnutí  125/2011/EHP  ze dne 2. prosince 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 76, 15.03.2012, s.5
Směrnice  2012/5/EU, kterou se mění směrnice  2000/75/ES, pokud jde o očkování proti katarální horečce ovcí
OJ L 81, 21.03.2012, s.1

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí směrnice  2012/8/EU, kterou se mění směrnice 2003/90/ES,  kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin
OJ L 64, 03.03.2012, s.9
Nařízení  223/2012/EU, kterým se mění nařízení  2003/2003/ES  o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV technickému pokroku
OJ L 75, 15.03.2012, s.12
Nařízení  270/2012/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení  396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro amidosulfuron, azoxystrobin, bentazon, bixafen, cyprokonazol, fluopyram, imazapic, malathion, propikonazol a spinosad v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 89, 27.03.2012, s.5
Prováděcí rozhodnutí 2012/175/EU,  kterým se mění rozhodnutí 2006/133/ES,  kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (oznámeno pod číslem C(2012) 1844)
OJ L 89, 27.03.2012,  s.72
Prováděcí nařízení  287/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky triflusulfuron
OJ L 95, 31.03.2012, s.7

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Doporučení 2012/154/EU  o monitorování přítomnosti námelových alkaloidů v krmivech a potravinách
OJ L 77, 16.03.2012, s.20
Nařízení  252/2012/EU, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro úřední kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se ruší nařízení  1883/2006/ES
OJ L 84, 23.03.2012, s.1

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení  232/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení  1333/2008/ES, pokud jde o podmínky použití a úrovně použití u chinolinové žluti (E 104), žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) a Ponceau 4R, košenilové červeně A (E 124)
OJ L 78, 17.03.2012, s.1
Nařízení  231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení  1333/2008/ES
OJ L 83, 22.03.2012, s.1

6. KRMIVA
Nařízení  225/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení 183/2005/ES, pokud jde o schvalování provozů, které uvádějí na trh výrobky získané z rostlinných olejů a směsné tuky k použití v krmivech, a pokud jde o zvláštní požadavky na výrobu, skladování a přepravu olejů, tuků a výrobků z nich získaných a na zkoušení obsahu dioxinů v nich
OJ L 77, 16.03.2012, s.1
Prováděcí nařízení  226/2012/EU,  kterým se mění nařízení  1730/2006/ES, pokud jde o podmínky použití kyseliny benzoové (držitel povolení Emerald Kalama Chemical BV)
OJ L 77, 16.03.2012, s.6
Prováděcí nařízení  227/2012/EU  o povolení Lactococcus lactis (NCIMB 30117) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 77, 16.03.2012, s.8
Prováděcí nařízení  237/2012/EU o povolení přípravku z alfa-galaktosidázy (EC 3.2.1.22) ze Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) z Aspergillus niger (CBS 120604) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Kerry Ingredients and Flavours)
OJ L 80, 20.03.2012, s.1
Prováděcí nařízení  269/2012/EU o povolení chloridu-trihydroxidu diměďnatého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 89, 27.03.2012, s.3

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Prováděcí nařízení  274/2012/EU,  kterým mění nařízení  1152/2009/ES,  kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
OJ L 90, 28.03.2012, s.14
Nařízení  277/2012/EU, kterým se mění přílohy I a II směrnice  2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy a akční prahy dioxinů a polychlorovaných bifenylů
OJ L 91, 29.03.2012, s.1
Nařízení  278/2012/EU,  kterým se mění nařízení  152/2009/ES,  pokud jde o stanovení obsahu dioxinů a polychlorovaných bifenylů
OJ L 91, 29.03.2012, s.8

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí nařízení  250/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  961/2011/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
OJ L 82, 22.03.2012, s.3
Prováděcí nařízení  284/2012/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení  961/2011/EU
OJ L 92, 30.03.2012, s.16

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení  203/2012/EU, kterým se mění nařízení  889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení  834/2007/ES, pokud jde o prováděcí pravidla pro ekologickou produkci vína
OJ L 71, 09.03.2012,  s.42

15. GMO A „NOVEL FOODS“

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU a Švýcarska  1/2012, kterým se mění tabulka III a tabulka IV písm. b) protokolu č. 2 Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o zpracované zemědělské produkty
OJ L 85, 24.03.2012, s.35
Rozhodnutí  2012/164/EU ze dne 14. února 2012 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin
OJ L 93, 30.03.2012, s.1
Prováděcí nařízení  208/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  562/2011/EU, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2012 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Evropské unii a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení  807/2010/EU
OJ L 72, 10.03.2012, s.32

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení  195/2012/EU, kterým se na rybářský hospodářský rok 2012 stanoví prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení 104/2000/ES
OJ L 71, 09.03.2012, s.11

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení  261/2012/EU, kterým se mění nařízení   1234/2007/ES, pokud jde o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 94, 30.03.2012, s.38

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení  214/2012/EU, kterým se pro hospodářský rok 2011/12 stanoví odchylka od čl. 63 odst. 2 písm. a) nařízení  1234/2007/ES, pokud jde o termíny pro sdělení převodu přebytkového cukru
OJ L 74, 14.03.2012, s.3
Prováděcí nařízení  220/2012/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení  967/2006/ES, pokud jde o lhůty pro sdělení množství cukru převedených z hospodářského roku 2011/12
OJ L 75, 15.03.2012, s.6

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY
Směrnice 2012/9/EU,  kterou se mění příloha I směrnice 2001/37/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků
OJ L 69, 08.03.2012, s.15

Úřední věstník ES, 1. – 31. 3. 2012