Bezpečnost potravin

Nové nařízení ES o úřední kontrole potravin živočišného původu

Vydáno: 29. 10. 2004
Autor:

Nařízení 854/2004, které je součástí balíčku nově koncipovaných předpisů nahradí po 1. lednu 2006 řadu dosavadních předpisů. Je uvedeno členění předpisu a odkaz na plné znění (zatím jen v angličtině).

Nařízení ES 854/2004 o úřední kontrole výrobků živočišného původu určených pro lidskou spotřebu (jeho znění je k dispozici jako Corrigendum 01; zatím v angličtině – zde)
je jednak součástí balíčku předpisů s požadavky na hygienu potravin jednak doplňuje nařízení 882/2004 o dozoru nad potravinami.
Bude obdobně jako nařízení 853/2004 zčásti nahrazovat ustanovení řady předpisů týkajících se potravin živočišného původu zrušených směrnicí 2004/41, přičemž k jeho aplikaci dojde až 18 měsíců ode dne, kdy nabudou účinnosti i tato souvisejícínařízení (852/2004, 853/2004 a směrnice 2004/41, avšak nejdříve 1. 1. 2006).

Členění nařízení 854/2004
ČÁST I – OBECNÁ USTANOVENÍ (rozsah použití, definice)
ČÁST II – ÚŘEDNÍ KONTROLA TÝKAJÍCÍ SE PODNIKŮ VE SPOLEČENSTVÍ
– schvalování podniků,
– obecné principy úřední kontroly z hlediska živočišných produktů spadajících pod toto nařízení,
– čerstvé maso,
– dvojskořápkoví měkkýši, živí ostnoskožci, pláštěnci a mořští plži
– produkty rybolovu,
– syrové mléko a mléčné výrobky,
– postup v případě nesouladu s předpisy.
ČÁST III – POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE DOVOZU
– obecné principy a podmínky,
– sestavení seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz specifikovaných produktů živočišného původu,
– sestavení seznamu podniků třetích zemí, z nichž je povolen dovoz specifikovaných produktů živočišného původu,
– ustanovení týkající se živých dvojskořápkových měkkýšů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů
– dokumenty, osvědčení,
– zvláštní ustanovení pro produkty rybolovu,
ČÁST IV – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
– zaváděcí a přechodná opatření,
– úpravy a přizpůsobování příloh,
– témata specifických rozhodnutí,
– postup činnosti Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
– spolupráce s EFSA,
– zpráva pro Evropský parlament a Radu,
– účinnost a počátek používání.

PŘÍLOHA I – ČERSTVÉ MASO
Úkoly úředních veterinářů
– úkoly auditu,
– úkoly inspekce,
– zdravotní značkování.
Činnosti následující po kontrole
– komunikace o výsledcích kontroly,
– rozhodnutí týkající se přenosu informací v potravinovém řetězci (od farmy na jatka, ke zpracovateli atd.),
– rozhodnutí týkající se živých zvířat,
– rozhodnutí týkající se welfare zvířat,
– rozhodnutí týkající se masa.
Odpovědnosti a frekvence kontrol
– úřední pomocníci,
– četnost kontrol,¨
– zapojení personálu jatek
– profesní kvalifikace úředních veterinářů, a úředních pomocníků.
Specifické požadavky
– domácí hovězí dobytek,
– domácí ovce a kozy,
– domácí koně,
– domácí prasata,
– drůbež,
– farmově chovaní králíci hlodavci,
– farmově chovaná zvěř,
– divoká zvěř,
Specifická rizika -TSE, cysticerkóza (hlavnička), trichinóza, vozhřivka, tuberkulóza, brucelóza
Vzory zdravotních certifikátů (živá zvířata, jatečná těla)

PŘÍLOHA II – ŽIVÍ DVOJSKOŘÁPKOVÍ MĚKKÝŠI, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži
Rozsah použití
Úřední kontrola týkající se možských živočichů z klasifikovaných produkčních míst

– klasifikace produkčních a ukládacích míst,
– monitoring klasifikovaných produkčních a ukládacích míst,
– rozhodnutí po monitoringu,
– dodatkové požadavky na monitoring,
– zaznamenávané a poskytované informace,
– vlastní podniková kontrola.
Úřední kontrola týkající se hřebenatkovitých lovených mimo klasifikovaných produkčních oblastí

PŘÍLOHA III – PRODUKTY RYBOLOVU
Úřední kontrola produkce a uvádění na trh
Úřední kontrola produktů rybolovu

– senzorické zkoušení,
– indikátory čerstvosti,
– histamin,
– rezidua a kontaminanty,
– mikrobiologické testy,
– parazité,
– jedovaté produkty rybolovu,
Rozhodnutí po kontrole

PŘÍLOHA IV – SYROVÉ MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Kontrola nádrží na mléčnou produkci
Kontrola syrového mléka z hlediska jeho sběru

PŘÍLOHA V – Kontrola podniků nezahrnutých při sestavování seznamů podle čl. 12

PŘÍLOHA VI – Požadavky na certifikáty doprovázející dovoz

Souhrnou informaci o souboru nových předpisů týkajících se hygieny, kontroly a požadavků na živočišné potraviny najdete po registraci v Potravinářských aktualitách v článku: Balíček předpisů ES o hygieně potravin.

Další informace týkající se uvedené problematiky najdete v článku:
Nová hygienická pravidla v EU od krmiv po potraviny

Official Journal L 226, 25/06/2004, s. 83 – 127