Bezpečnost potravin

Nové nařízení ES o hygieně potravin

Vydáno: 29. 10. 2004
Autor:

Nařízení 852/2004, které je součástí balíčku nově koncipovaných předpisů nahradí po 1. lednu 2006 dosavadní směrnici 93/43. Je uvedeno členění předpisu a odkaz na plné znění (zatím jen v angličtině).

Nové nařízení ES o hygieně potravin 852/2003 z 29. 4. 2004 zcela nově a v souladu s nařízením 178/2004 zpracovává problematiku hygieny potravin, která byla dosud řešena směrnicí 93/43 (stále je v platnosti).
Znění tohoto nařízení (ani dalších níže uvedených) dosud není k dispozici v češtině. Dokonce teprve 25. 6. 2004 byla vydána oprava (Corrigendum 01), kde byly doplněny některé zásadní údaje (čísla nařízení vydaných později než nařízení 852/2004, která ale jsou s tímto nařízením zásadně provázána). Znění nařízení 852/2004 v upravené formě najdete zatím v angličtině zde.
Toto nařízení sice nabylo účinnosti 20. května, avšak k jeho aplikaci dojde až 18 měsíců ode dne, kdy nabudou účinnosti nařízení 853/2004, 854/2004 a směrnice 2004/41, (avšak nejdříve 1. 1. 2006).

Směrnice 93/43 o hygieně tedy bude zrušena od data zavedení nařízení 852/2004 (viz výše). Odkazy na tuto směrnici v jiných předpisech budou považovány za odkazy na nařízení 852/2004. Avšak rozhodnutí přijatá podle čl. 3 a 10 směrnice 93/43 zůstávají v platnosti dokud nebudou nahrazena rozhodnutími podle nařízení 178/2002. A dále, dokud nebudou stanovena kriteria podle článku 4 odst. 3 nařízení 852/2004, mohou si členské státy zachovat národní pravidla, která přijaly k této záležitosti podle směrnice 93/43.

Členění nařízení 852/2004
ČÁST I – OBECNÁ USTANOVENÍ
– rozsah použití,
– definice.
ČÁST II – POVINNOSTI PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÉHO PODNIKU
– všeobecné povinnosti,
– všeobecné a specifické hygienické požadavky,
– HACCP,
– úřední dozor, registerace, schvalování,.
ČÁST III – SMĚRNICE SPRÁVNÉ PRAXE
– zpracování, rozšiřování a používání směrnic,
– národní směrnice,
– směrnice ES.
ČÁST IV – DOVOZ A VÝVOZ
– dovoz,
– vývoz.
ČÁST V – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
– zaváděcí a přechodná opatření,
– úprava a přizpůsobování příloh I a II,
– postup činnosti Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
– konzultace EFSA,
– zpráva pro Evropský parlament a Radu,
– zrušovací ustanovení,
– účinnost.

Souhrnou informaci o souboru nových předpisů týkajících se hygieny, kontroly a požadavků na živočišné potraviny najdete po registraci v Potravinářských aktualitách v článku: Balíček předpisů ES o hygieně potravin.

Další informace týkající se uvedené problematiky najdete v článku:
Nová hygienická pravidla v EU od krmiv po potraviny
Official Journal L 226, 25/06/2004, s. 3 – 21