Bezpečnost potravin

Nová vyhláška 342/2012 o zdraví zvířat

Vydáno: 9. 11. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Vyhláška 342/2012 Sb. s účinností od 1. listopadu 2012 ruší a nahrazuje dosavadní veterinární vyhlášku 296/2003 Sb. a její změnové vyhlášky.

Vyhláška 342/2012 Sb. o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, která byla přijata 8. října 2012, upravuje a nahrazuje mnohokrát změněnou vyhlášku 296/2003 Sb. a příslušné změnové vyhlášky. Nabývá účinnosti  1. listopadu 2012.

Vyhláška stanovuje:

a) veterinární požadavky na prostředí chovu, na ošetřování a ochranu před nákazami a přenosnými nemocemi a na uvádění zvířat na trh,

b) podmínky a náležitosti vydávání veterinárního osvědčení a zdravotního potvrzení k přemístění zvířete,

c) veterinární požadavky na umístění a držení zvířat v izolaci, včetně souvisejících veterinárních úkonů,

d) způsob a postupy čištění a dezinfekce dopravních prostředků k přepravě zvířat, a další požadavky na předcházení nákazám a jejich šíření při přepravě zvířat,

e) požadavky na shromažďovací střediska a na zvířata do nich přijímaná,

f) veterinární požadavky na budovy a jiná zařízení k držení nakoupených zvířat, náležitosti žádosti o schválení obchodníka, způsob ověřování jeho základních znalostí,

g) pravidla pro zařazování stád, hospodářství a osob za ně odpovědných do sítě sledování, pravidla schvalování veterinárních lékařů pro hospodářství,

h) náležitosti odborných kurzů pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu,

i) náležitosti žádosti o vydání povolení podle § 50 odst. 1 zákona a žádosti o vydání povolení podle § 51 odst. 1 zákona,

j) vzor služebního průkazu veterinárního inspektora a úředního veterinárního asistenta,

k) studijní předměty v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, a studijní obory, náležitosti, doklady o vzdělání a organizaci ověřování znalostí úředních veterinárních lékařů,

l) náležitosti žádosti o registraci podle § 64 odst. 1 veterinárního zákona, podrobnosti výkonu odborných veterinárních úkonů soukromými veterinárními techniky,

m) podrobnější postup při uplatňování náhrady podle § 67 zákona a náležitosti žádosti o její poskytnutí,

n) požadavky na specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře,

o) limity poklesu v příjmu potravy a vody, poklesu v produkci vajec nebo zvýšené úmrtnosti drůbeže, při jejichž překročení jsou chovatelé, kteří jako podnikatelé chovají drůbež pro účely podnikání, povinni hlásit tyto skutečnosti krajské veterinární správě,

p) požadavky na specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na vyšetřování zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel)

q) požadavky na specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na označování zvířat podle plemenářského zákona, a na ověřování získaných znalostí.

Sbírka zákonů, 19. října 2012, č. 126, 4266-4295