Bezpečnost potravin

Nová legislativa pro vinaře, pekaře i konzumenty pečiva

Vydáno: 25. 7. 2012
Autor: MZe

Dva nové předpisy týkající se resortu zemědělství, které nabydou platnosti 1. 8. 2012.

Ve středu 1. srpna nabydou účinnosti dva předpisy týkající se resortu zemědělství. První z nich se týká vinařů, druhý pak především pekařů a obchodníků s pečivem, ale v konečném důsledku všech spotřebitelů.

Nařízení vlády č. 258/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem

Vláda na návrh Ministerstva zemědělství upravila své dřívější nařízení, konkrétně některé administrativní a kontrolní mechanismy týkající se opatření na restrukturalizaci a přeměnu vinic a na investice v rámci společné organizace trhu s vínem. Velká část těchto změn je vedena snahou, aby tato administrace byla prováděna v souladu s evropskými předpisy, ale aby současně vyvolávala co možná nejmenší administrativní zátěž žadatelů. Některé dílčí změny pak upravují – na základě poznatků z praxe – proces administrace tak, aby mohlo dojít k maximálnímu využití dotačních prostředků poskytovaných Evropskou unií na tato opatření v sektoru vína.

Vyhláška č. 182/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

Tento poměrně složitý název skrývá úpravu vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 337/1997 Sb., která pro vyjmenované druhy výrobků upřesňuje a vysvětluje ustanovení zákona o potravinách. Veřejnost o tomto novém předpisu byla informována již před časem, kdy byl vydán ve Sbírce zákonů, protože přináší pro občany poměrně zásadní novinku – definici čerstvého pečiva. Ta podle vyhlášky říká, že „čerstvým chlebem nebalený chléb, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení či obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení do oběhu, nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a který je zároveň nabízen k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě.“ Prakticky týmiž slovy je definováno čerstvé běžné pečivo a čerstvé jemné pečivo.

Vedle toho vyhláška např. stanoví pro prodejce podmínky týkající se pečiva, které není prodáváno jako čerstvé. Nově platí ustanovení:

–    u nebaleného pekařského výrobku, který byl v hotovém stavu zmrazen a spotřebiteli je nabízen v rozmrazeném stavu, se tam, kde je výrobek přímo nabízen k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti názvu výrobku údaj „rozmrazeno“,

–    u nebaleného pekařského výrobku, který byl dokončen ze zmrazeného polotovaru, se tam, kde je výrobek přímo nabízen k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti názvu výrobku údaj „ze zmrazeného polotovaru“.

Ministerstvo vyhláškou reaguje na negativní zkušenosti řady spotřebitelů s dosud častými záměnami čerstvého a tzv.“dopékaného“ pečiva.

Zdroj:  eAGRI