Bezpečnost potravin

Nová legislativa pro potraviny pro zvláštní výživu

Vydáno: 8. 7. 2013
Autor: sukova1

Nařízení 609/2013/EU zruší a nahradí od 20. července 2016 dosavadní směrnici 2009/39/ES a další související předpisy.

Bylo vydáno nařízení 609/2013/EU o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice 92/52/EHS, směrnic 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice 2009/39/ES a nařízení 41/2009/ES a 953/2009/ES.

Dosud platí směrnice 2009/39/ES o potravinách určených pro zvláštní výživu, která stanovuje obecná pravidla týkající se složení a přípravy potravin, která jsou navržena natolik specificky, aby vyhovovaly zvláštním výživovým požadavkům osob, kterým jsou určena. Tyto obecné požadavky jsou doplněny řadou dalších předpisů:
– směrnice 96/8/ES o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti,
– směrnice 1999/21/ES o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely,
– směrnice  2006/125/ES pro obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti,
– směrnice 2006/141/ES pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu,
– nařízení 41/2009/ES  pro složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku,
– směrnici  92/52/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě určené pro vývoz do třetích zemí,
– nařízení 953/2009/ES o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu.

Pro potraviny pro které nejsou stanovena zvláštní ustanovení v legislativě EU je na vnitrostátní úrovni zaveden obecný postup oznamování před jejich uvedením na trh v Unii s cílem usnadnit účinnou kontrolu těchto potravin členskými státy.

Zpráva ze studie ze dne 29. dubna 2009, kterou vypracovala Agra CEAS Consulting ohledně revize směrnice 2009/39/ES, potvrzuje zjištění obsažená ve zprávě Komise ze dne 27. června 2008 a ukazuje, že roste počet potravin označených a uváděných na trh jako pro potraviny vhodné pro zvláštní výživu, i když obdobné potraviny jsou uváděny na trh jako potraviny pro běžnou spotřebu. Navíc v jednotlivých členských státech se značně liší druhy potravin, které spadají do působnosti uvedené směrnice. Tato situace narušuje fungování vnitřního trhu a vytváří právní nejistotu, přičemž nelze vyloučit riziko zneužití uvedení na trh a narušení hospodářské soutěže. Je tudíž třeba odstranit rozdíly ve výkladu zjednodušením právního prostředí.

Potraviny a látky spadající pod nařízení 258/1997/ES budou nadále schvalovány podle ustanovení tohoto nařízení, i když mají být určeny pro zvláštní výživu.

Obecné požadavky na označování, které jsou stanoveny v nařízení 1169/2011/EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům se vztahují i na potraviny pro zvláštní výživu. I pro uvádění obsahu lepku a laktózy budou využitelná pravidla obsažená v obecném nařízení o označování.

Nové nařízení 609/2013/EU v případě potřeby doplňuje požadavky na označování týkající se potravin pro zvláštní výživu.

Potravinám pro zvláštní výživu se nemohou přisuzovat vlastnosti prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, i když potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou určeny pro dietní režim určitých pacientů. Odkaz na dietní režim v souvislosti s nemocemi, poruchami či zdravotním stavem, pro něž je potravina určena, není považován za přisuzování vlastností v oblasti prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění.

Obecně se na potraviny pro zvláštní výživu vztahuje i nařízení 1924/2006/ES o výživových a zdravotních tvrzeních, pouze v nutných případech jsou pro určité potraviny doplněny specifické požadavky. Komise má za úkol zpracovat zprávu týkající se určitých názvů a tvrzení používaných na výživě určené kojencům a dětem a posoudit jejich oprávněnost.

V novém nařízení nejsou zahrnuta pravidla pro osoby s diabetem, protože není k dispozici vědecký základ pro taková ustanovení. Pokud jde o potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, nebylo možno dospět k úspěšnému závěru ohledně vypracování zvláštních ustanovení kvůli velmi rozdílným názorům členských států a zúčastněných stran. Toto by mělo být řešeno pomocí tvrzení schvalovaných podle nařízení 1924/2006/ES. Přesto se Komise bude „potravinami pro sportovce“ dále hlouběji zabývat.

Aby se zamezilo možné záměně v rámci potravin pro regulaci hmotnosti uváděných na trh jako dílčí (nikoli celodenní) náhrada stravy, budou tvrzení používaná v tomto smyslu schvalovaná výlučně podle nařízení 1924/2006/ES.

Ustanovení některých směrnic mohou být zrušena, protože jsou obsažena v rámcovém nařízení 178/2002ES.

V příloze nového nařízení je uveden seznam výživových látek, jako jsou vitaminy, minerální látky, aminokyseliny, karnitin a taurin, nukleotidy, cholin a inositol, které mohou (ale nemusí) být přidávány do určitých kategorií potravin pro zvláštní výživu.

Komisi jsou svěřeny prováděcí pravomoci k rozhodování o tom, zda určitá potravina spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení a do které kategorie potravin patří. Tyto pravomoci mají být vykonávány v souladu s nařízením 182/2011/EU o obecných zásadách, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Nové nařízení 609/2013 se použije (s výjimkou několika ustanovení) ode dne 20. července 2016.

Úřední věstník EU, L 181, 29. 6. 2013, s. 35

Předcházející informace:
Projednávání nařízení EU o zvláštní výživě (2012)
Evropský parlamentní výbor požaduje zpřesnění pravidel pro PARNUTS (2012)
Návrh Komise na zrušení směrnice pro PARNUTS (2011)
Označování potravin pro zvláštní výživu bude nákladnější (2011)
Potraviny pro zvláštní výživové účely (2010)
V čem je rozdíl mezi potravinami pro zvláštní výživu a potravinami s určitým tvrzením? (2009)
Konec speciálních diabetických potravin i v Německu (2013)