Bezpečnost potravin

Nová legislativa přinesla změny v oblasti aplikační techniky

Vydáno: 29. 6. 2012
Autor: SRS

Tisková zpráva SRS ze dne 29. 6. 2012.

Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) upozorňuje na změnu v legislativě, kterou přináší novela zákona o rostlinolékařské péči, týkající se aplikační techniky.

1. července 2012 nabývá účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jenž byl zveřejněn ve Sbírce zákonů, částka 68 a vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků (dále jen „vyhláška“), jenž byla zveřejněna ve Sbírce zákonů, částka 72 a lze jejich znění stáhnout na portále veřejné správy a na webových stránkách SRS.

Oba předpisy zavádějí novou úpravu požadavků v oblasti aplikační techniky nebo naopak některé povinnosti byly novelami předpisů vypuštěny. Zatímco zákon č. 199/2012 Sb. novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., vyhláška č. 207/2012 Sb., zcela ruší původní vyhlášku č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin včetně jejích pozdějších změn.

Nejviditelnější změnou je zřejmě změna názvosloví, kdy se pro aplikační techniku nově zavádí termín „profesionální zařízení pro aplikaci přípravků“. Již z názvu vyplývá, že požadavky zákona se vztahují pouze na zařízení, která jsou používána k aplikaci přípravků v rámci podnikání, což neznamená pouze obor zemědělství, ale např. i komunální sféru. Profesionálním zařízením pro aplikaci přípravků (dále jen „ZAP“) se dle definice rozumí zařízení konkrétně určená pro aplikaci přípravků zejména samojízdná, návěsná, tažená, namontovaná na vlaku, letadle, jakož i stacionární zařízení určená k aplikaci přípravků, přenosná motorem poháněná nebo přenosná ručně ovládaná zařízení a ruční zařízení s tlakovou komorou, včetně příslušenství nezbytného pro účinný provoz takového zařízení, jako zejména trysky, tlakoměry, filtry, sítka a čistící zařízení pro nádrže.

Základní povinnost provozovatelů ZAP, a to přistavovat jej k pravidelnému kontrolnímu testování (dále jen „KT“), zůstává prakticky nezměněna (ustanovení § 61 odst. 1 zákona v návaznosti na § 64 odst. 4 písm. a) zákona). Novela zákona však nově upravuje i používání ZAP a to jak z hlediska jejich pravidelné údržby, tak z hlediska dodržování podmínek při přípravě postřiku a aplikaci přípravků. Dále se zabývá klasifikací protiúletových zařízení do tříd omezení úletu a možnostmi aplikace přípravků při jejich použití. Dle novely zákona již není od 1. 7. 2012 povinnost uvádět na trh v ČR a používat v rámci podnikání typy ZAP (mechanizační prostředky) zapsané v úředním registru mechanizačních prostředků. Požadavky na nová ZAP řeší tzv. strojní směrnice.

Podrobována KT podle zákona musí být od 1. 7. 2012 všechna ZAP, s výjimkou ručních a zádových ZAP. Nezáleží tedy již na počtu trysek, případně na způsobu pohonu a používání.

Doba mezi dvěma KT nebo mezi uvedením ZAP do provozu (uvedením do provozu se rozumí den pořízení ZAP – datum na faktuře) a prvním KT nesmí přesáhnout 5 let.

Po 1. 1. 2020 tato doba nesmí překročit 3 roky. Stále platí povinnost přistavit ZAP ke KT uvedeného do provozu po opravách nebo úpravách, které mohou ovlivnit aplikaci přípravků, a to před jejich prvním použitím po této opravě nebo úpravě.

Konkrétní požadavky na pravidelnou údržbu a kalibraci ZAP a podmínky pro přípravu postřikové kapaliny, aplikaci a čištění ZAP uvádí vyhláška ve svých přílohách. Vzhledem k délce lhůt KT je pravidelná údržba a kalibrace ZAP provozovatelem nutná. Vyhláška také konkretizuje požadavky na zařízení omezující úlet přípravků a způsob jejich klasifikace jako nezbytnou podmínku pro zkracování ochranných vzdáleností od necílových oblastí, které mají stanoveny některé přípravky.

Vyhláška také obsahuje v přílohách předepsaný postup pravidelného KT a požadavky, které musí splňovat subjekty provádějící KT. V neposlední řadě jsou zde stanoveny náležitosti a vzor „Kontrolní nálepky“ a „Osvědčení o funkční způsobilosti“ vydávané provozovnou KT. Kontrolní nálepka bude nově mimo jiné obsahovat i identifikaci subjektu, který KT provedl, a změní se i její tvar. Nutno podotknout, že se starou formou nálepky (zelenobílý šestiúhelník) se budeme na ZAP díky dlouhým intervalům KT setkávat ještě několik let.

Osvědčení o provedení kontrolního testování vydaná v jiných členských státech Evropské unie se dle § 64 odst. 3 zákona považují za osvědčení podle § 64 odstavce 2 zákona,neuplyne-li od posledního kontrolního testování provedeného v jiném členském státě Evropské unie lhůta delší, než je lhůta pro kontrolní testování stanovená podle tohoto zákona a prováděcí vyhlášky č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků.

Odborný garant: Ing. Tomáš Jedlička, tel. 545 110 453, mob. 602 472 248, tomas.jedlicka@srs.cz.

Zbyněk Škodáček, tiskový mluvčí SRS

Zdroj:  eAGRI