Bezpečnost potravin

Nová legislativa EU týkající se enzymů

Vydáno: 28. 9. 2003
Autor:

Komise Evropských společenství uveřejnila pracovní verzi (z 28. srpna 2003) připravovaného nařízení o enzymech.

Komise Evropských společenství vyhlásila v Bílé knize o bezpečnosti potravin záměr novelizovat rámcovou směrnici 89/107/EEC o potravinářských aditivech tak, aby zahrnovala specifická opatření týkající se enzymů. Ve skutečnosti došlo k vypracování návrhu novelizace rámcové směrnice a specifického návrhu pro enzymy. V pracovním dokumentu Komise z 28. srpna 2003 je vysvětleno, proč dochází k přípravě nařízení o enzymech používaných nebo určených k použití v potravinách.
Směrnice 89/107/EEC se vztahuje pouze na enzymy používané jako potravinářská aditiva. V současné době to jsou dva enzymy. Ostatní enzymy se považují za pomocné prostředky a spadají pod legislativu členských států.
Současná situace ve členských státech týkající se autorizace enzymů jako pomocných prostředků je různá. Pouze některé státy mají povinný nebo dobrovolný postup autorizace , většina zemí však nemá žádný. Vzniká tak potřeba harmonizace na úrovni Společenství.
Aby se zajistila vysoká úroveň ochrany zdraví lidí, ochrana spotřebitelských zájmů i poctivých obchodních praktik, zahrnuje vypracovaný návrh všechny enzymy používané nebo určené k použití v potravinách, ať již se používají jako aditiva nebo jako pomocné prostředky. Cílem návrhu je stanovit postupy Společenství pro hodnocení rizika, schvalování a značení těchto potravinářských enzymů.
Enzymy, o nichž se během vyhodnocování zjistí, že jejich použití neohrožuje zdraví, budou zahrnuty do tzv. pozitivního seznamu výrobků (enzymů) povolených ve Společenství a vyčlení se od ostatních.
V návrhu se uvádí období 10 let, po kterém bude zapotřebí povolení obnovit. To zaručuje, že potravinářské enzymy budou pravidelně prověřovány podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků a zajistí se také, že povolené výrobky (enzymy), které se již nepoužívají, zmizí z pozitivního seznamu Společenství.
V žádosti o povolení určitého enzymu bude muset žadatel poskytnout podrobné informace o výrobní metodě, zamýšleném použití ve specifické potravině nebo kategoriích potravin, chemických specifikacích a toxikologických studiích. Vyhodnocení bude provádět transparentním postupem Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve stanoveném časovém limitu. Úřad bude muset informovat Komisi a členské státy o obdržení žádosti.
Poté, co EFSA dokončí vědecké posouzení, Komise navrhne rozhodnutí o managementu rizika, které bude schváleno legislativním postupem stanoveným rozhodnutím Rady 1999/468/EC (směrnice Rady 89/107/EEC).
Enzymy, které se budou vyrábět z geneticky modifikovaných organismů, budou muset být schváleny, před schvalováním podle tohoto nařízení, podle nařízení o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.
Protože na trhu ve Společenství je mnoho potravinářských enzymů, přechod na pozitivní seznam by měl být hladký a neměl by vést k nekorektním podmínkám u výrobců enzymů. Předpokládá se, že se nejprve během 18 měsíců budou zasílat do EFSA žádosti pro existující i nové výrobky (enzymy). Po vydání vyjádření EFSA bude jednorázově zaveden seznam schválených enzymů (tj. pozitivní seznam). Tento postup zajistí, že všechny společnosti budou vystaveny stejným podmínkám. Po počátečním zavedení seznamu se budou do tohoto seznamu přidávat nové výrobky poté, co budou vyhodnoceny EFSA.
Pokud jde o požadavky na značení enzymů, mělo by se odlišit, jestliže enzymy nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, tj. rozlišovat, jsou-li prodávány potravinářskému průmyslu nebo používány v potravinách. Pro enzymy prodávané jako takové, bude nařízení stanovovat požadavky na značení podobné těm, které jsou stanoveny pro potravinářská aditiva ve směrnici 89/107/EEC.
Pro účely značení by se měly enzymy používané v potravinách posuzovat jako aditiva podle směrnice 2000/13/EC, která se týká sbližování legislativ členských států pokud jde o značení, uvádění a prosazování potravin.
V zájmu srozumitelnosti a jednotnosti značení se navrhuje, aby se enzymy spíše než specifickým názvem označovaly názvem kategorie.
Pracovní verze návrhu nařízení o enzymech je pro registrované uživatele k dispozici v PK ČR.
www.ciaa.be