Bezpečnost potravin

Nová česká vyhláška o zakázaných látkách pro zvířata a o jejich monitoringu

Vydáno: 23. 9. 2003
Autor:

Nová vyhláška 291/2003 Sb. vymezuje zakázané látky, stanovuje způsob zacházení se zvířaty, jimž byly látky podány, stanovuje způsob monitoringu a způsob součinnosti zúčastněných osob.

Pod č. 291/2003 Sb. byla vydána vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí a o sledování přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat v jejich produktech.
Z obsahu
Nepovolené látky a přípravky a podmínky pro jejich výjimečné podávání hospodářským zvířatům
Bovinní somatotropin
Plán sledování a součinnost chovatelů a osob, které vyrábějí a zpracovávají živočišné produkty, při jeho plnění
Kontrolní opatření (Státní veterinární dozor)
PŘÍLOHY
1. Sledované látky (Látky s anabolickým účinkem, Veterinární léčivé přípravky a látky kontaminující)
2. Rezidua nebo skupiny látek zjišťované podle druhů zvířat, jejich krmiva včetně vody a primárních živočišných produktů
3. Plán sledování (odběr vzorků – postup, počet, četnost).

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení (5. 9. 2003).

Sbírka zákonů, částka 98, 5. 9. 2003, s. 4866–4883