Bezpečnost potravin

Neonikotinoidy: EFSA hodnotil nouzové použití neonikotinoidů u cukrové řepy

Vydáno: 26. 11. 2021
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA posoudil mimořádná povolení použití neonikotinoidů členskými státy.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dokončil hodnocení mimořádných povolení udělených 11 členskými státy pro použití insekticidů na bázi neonikotinoidů na cukrovou řepu v letech 2020/2021

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) rozhodl dne 18. 11. 2021, že 11 členských států EU, které udělily mimořádná povolení pěstitelům cukrové řepy pro použití produktů obsahujících čtyři neonikotinoidní insekticidy, tak učinilo oprávněně. Celkem 17 mimořádných povolení udělených v Belgii, Chorvatsku, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Litvě, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Španělsku v letech 2020 a 2021 bylo uznáno vzhledem ke stále chybějícím alternativám. Úřad EFSA dospěl k závěru, že ve všech případech byla udělení na výjimku oprávněná, z důvodu, že neexistovala jiná alternativa.  Vývoj nových účinných látek je běh na dlouhou trať a stávající látky pro ochranu řepy jsou velice drahé, používají se jen v nezbytné míře a zásadně cílenou formou. 

Od těchto jedenácti členských států EFSA požadoval, aby u každého posuzovaného škodlivého organismu uvedly všechny dostupné přípravky na ochranu rostlin povolené v rámci jejich území. Na základě sběru informací od členských států byl vypracován hodnotící protokol, který by měl být představen na informační schůzce EFSA, která se bude konat 30. 11. 2021. EFSA využije této příležitosti k získání zpětné vazby od zúčastněných stran, zda je potřeba vyvinout specializovaný nástroj pro všechny členské státy pro posuzování udělování výjimek pro použití neonikotinoidů (dále jen „NNI“) u  cukrové řepy. Tyto výjimky se povolují  v  souladu s ustanovením čl. 53 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. 

  • Zájemci o účast na informační schůzce EFSA dne 30. 11. 2021 se mohou přihlásit zde

 

Hodnocení EFSA se však setkalo se silnou kritikou nevládní organizace Pesticides Action Network EU (PAN), která se domnívá, že EFSA rozhodnutím umožnil i nadále používání již zakázaných toxických látek. Organizace poukazuje především na to, že přípravky na ochranu rostlin z řady NNI mají negativní dopad na populace včel a opylovačů, zvláště pak na jejich nervovou soustavu. Tyto účinné látky se řadí mezi tzv. endokrinní disruptory, což jsou chemické sloučeniny, které zasahují do endokrinního systému a dalších regulačních mechanizmů organismu a mají nepříznivé účinky na reprodukci, vývoj, neurologické, metabolické a imunitní funkce vyšších organismů.

Omezení použití čtyř účinných látek z řady neonikotinoidů: clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam a thiacloprid bylo odhlasováno v Bruselu dne 27. 4. 2018, a to na použití výhradně do uzavřených prostor (např. skleníky), čímž by se možný kontakt s opylovači do značné míry potlačil.

Bohužel se ale zákaz NNI dotknul také insekticidního moření osiva, které hraje nezastupitelnou roli v pěstební technologii cukrovky a dosud nemá dostatečně účinnou alternativu. Zákaz NNI tak nevyhnutelně vedl ke zvýšenému výskytu některých škůdců (mšic, drátovců, maločlenců a dřepčíků). Zásadním nebezpečím pro pěstování cukrové řepy je konkrétně přenos virové žloutenky řepy mšicí broskvoňovou a makovou, která vede ke snížení výnosu.

Z výše uvedených důvodů úřad EFSA rozhodl, že mimořádná povolení použití insekticidů na bázi neonikotinoidů, vztahující se hlavně k insekticidnímu moření, byla nezbytná.

 

Hodnocení mimořádných povolení členských států pro insekticidní přípravky na bázi neonikotinoidů na ochranu rostlin: 

 

Zdroj: EFSA


Foto: Shutterstock