Bezpečnost potravin

Nelegální používání nitrofuranů na drůbežích farmách v Portugalsku. Další postup Komise

Vydáno: 19. 3. 2003
Autor:

V Portugalsku zablokováno 47 drůbežích farem, další kontrola se provádí na 227 drůbežích farmách, ve 155 závodech na výrobu krmiv, dále při distribuci veterinárních léčiv a premixů. Komise požaduje hlášení o monitorování reziduí nitrofuranů ze všech členských států nejpozději do 31. 3. 2003.

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat uveřejnil dne 11. března 2003 zprávu ze schůze, která se konala 10. března 2003 a týkala se nitrofuranů zjištěných na farmách v Portugalsku. Na této schůzce portugalské úřady seznámily se situací v Portugalsku po zjištění nelegálního používání nitrofuranů na drůbežích farmách.
Portugalské úřady vypracovaly akční plán a předaly ho Komisi a všem ostatním členským státům. V důsledku pozitivních výsledků kontrol na rezidua nitrofuranů bylo 47 drůbežích farem zablokováno. Ve druhém kole se bude na těchto farmách provádět testování pitné vody, krmiva a zvířat. Pokud se pozitivní výsledky potvrdí, drůbež bude utracena a zlikvidována a již prodané kusy budou staženy z prodeje. Portugalské úřady okamžitě zveřejní jména těchto farem.
Kromě výše uvedeného se provede rozsáhlé monitorování drůbežích farem. Jako první krok se odeberou a otestují vzorky z 227 drůbežích farem, což představuje 70 % celkové produkce v Portugalsku. Vzhledem k tomu, že některé oficiální laboratoře v Evropě poskytnou Portugalsku pomoc, výsledky z těchto farem budou k dispozici během jednoho týdne. Pokud se některá z těchto farem zjistí jako pozitivní, bude následovat postup výše uvedený.
Aby se zjistil zdroj kontaminace, provedou portugalské úřady odběry vzorků a testování ve 155 závodech na výrobku živočišných krmiv, dále kontrolu distribuce veterinárních léčiv a premixů.
Portugalské úřady budou o výsledcích informovat prostřednictvím systému rychlého varování (RAS) pro potraviny a krmiva. Na schůzi Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat 18. března 2003 se situace opět vyhodnotí. Komise bude po celou dobu v kontaktu s portugalskými kompetentními úřady, aby měla situaci pod kontrolou.

Komise znovu připomíná svůj požadavek, aby všechny členské státy zajistily v rámci plánovaného monitorování reziduí také kontrolu nitrofuranů u drůbeže, vepřů, králíků a vodních živočichů, a to pomocí metody, která má minimální limit stanovení 1 µg.kg-1 pro nitrofuranové metabolity. Výsledky plánovaného monitorování reziduí by se měly zaslat Komisi (podle směrnice 96/23/EC) ve stanovené lhůtě, tj. nejpozději do 31. března 2003.

europa.eu.int