Bezpečnost potravin

Nejčastější dotazy a odpovědi na téma nového tzv. protikuřáckého zákona

Vydáno: 14. 12. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví ke schválenému návrhu tzv. "protikuřáckého zákona".


Vzhledem k častým dotazům a nejasnostem ohledně nového tzv. protikuřáckého zákona přináší Ministerstvo zdravotnictví přehled nejčastějších dotazů s odpověďmi na ně.

•  Restauratéři si stěžují na to, jakým způsobem mají poznat, případně monitorovat, komu už dále nenalévat?

Nejedná se o novinku zaváděnou tímto zákonem, ale o věc platnou už 11 let (zákon číslo 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.  12 odst. 1 písm. c) stanoví: “Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou“). Problémy s aplikací tohoto ustanovení nebyly za oněch 11 let v praxi zaznamenány. Současnou kritiku lze tedy přičíst spíše lobbistickým snahám o podkopání celého návrhu zákona. Věříme, že naprostá většina hostinských nemá problém podnapilou osobu rozpoznat.

Novou právní úpravou je povinnost prodejce alkoholických nápojů – pokud zjistí, že se v prodejně, provozovně stravovacích služeb, provozovně výrobce vína, ubytovacím zařízení nebo dopravním prostředku, zdržuje osoba mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, je povinen tuto osobu vyzvat k opuštění tohoto prostoru. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.

Opatření bylo do návrhu zákona zapracováno vzhledem k časté důkazní nouzi kontrolních/dozorových orgánů u případů porušení zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Proto navrhla Mezirezortní pracovní skupina k Projektu ochrany dětí a mládeže před zneužíváním alkoholu zavést pro prodejce alkoholických nápojů povinnost, jejichž cílem bylo snížení důkazní nouze při prodeji a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

Způsob zajištění dodržování tohoto ustanovení je na samotném prodejci. Například lze zjevně podnapilého mladistvého do provozovny nevpustit, a pokud se zde již vyskytuje, lze jej vyzvat k opuštění provozovny nebo ho vyvést. To může učinit prodejce, zaměstnanec provozovny, popřípadě pracovník bezpečnostní služby, ostraha nebo pracovník dohlížející na bezpečnost. V případě, že takový mladistvý neuposlechne výzvy nebo pokud hrozí nebezpečí osobám, majetku či veřejnému pořádku, lze podle obecných ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, požádat o poskytnutí pomoci Policii ČR, případně obecní policii, a to podle zákona č. 553/1991 Sb.

Pojem „zjevně pod vlivem“ je obecně užívaný termín vyskytující se v několika právních předpisech, přičemž jeho bližší výklad obsahuje například stanovisko odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Z něho vyplývá, že zjevné ovlivnění návykovou látkou lze vyhodnotit pomocí vlastních vjemů. Jedná se například o takové ovlivnění, které je očividné a je zřejmé z pohybů, mluvy nebo jiného chování osoby. Zjevně ovlivněná osoba jeví na první pohled známky opilosti především v tom smyslu, že její ovládací a rozpoznávací schopnosti nejsou dostatečné. 

Od kdy bude nový zákon platit?

Účinnosti zákon nabyde 31. května 2017, tedy v poslední den, který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku.

Bude se ještě měnit?

Legislativní proces k tomuto návrhu zákona nebyl ještě dokončen. Nelze vyloučit, že Senát Parlamentu ČR navrhne ještě nějaké změny.

Jak zákon upravuje prodej alkoholu?

Opatření obsažená v návrhu zákona vztahující se k prodeji nebo podávání alkoholických nápojů obsahují/kopíruji v mnoha případech již současnou platnou právní úpravu jako např. zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů ve zdravotnických zařízeních nebo ve školách a školských zařízeních (nově je pouze výjimka pro školy a školské zařízení využívané v rámci soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii). Alkoholické nápoje dále nebude možné prodávat nebo podávat na akcích určených převážně pro osoby mladší 18 let (dětské dny apod.).

Oproti stávající právní úpravě nebude možné prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejních automatů.

Zároveň došlo ke změně prodeje a podávání alkoholických nápojů na sportovních akcích, kde v případě schválení navržené úpravy bude možné prodávat a podávat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3% objemového etanolu (tedy i v současné době možný prodej a podávání výčepního piva) a také víno.

Zákaz prodeje a podávání alkoholických nápojů již nově nebude platit ve veřejném dopravním prostředku železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy, stejně jako nebude platit pro zájezdovou dopravu, cestovní ruch anebo nostalgické či propagační jízdy.

Odpovědi na další dotazy –  webové stránky Ministerstva zdravotnictví
Více informací – „Poslanci schválili nový protikuřácký zákon

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví


Foto: Shutterstock