Bezpečnost potravin

Návrh směrnice EU o výživových a zdravotních tvrzeních

Vydáno: 4. 10. 2003
Autor:

V červenci vydala Komise upravený návrh dlouho projednávaného nařízení, které musí být odsouhlaseno Evropským parlamentem a Radou, přičemž se počítá, že vstoupí v platnost do r. 2005.

V polovině července 2003 vydala Komise EU dlouho projednávaný návrh nařízení o údajích týkajících se výživové hodnoty a zdraví u potravin a doplňků stravy. Dosavadní předpisy EU o označování (směrnice 2000/13) a označování výživové hodnoty (směrnice 90/496), které nestanovují žádné podmínky pro tvrzení týkající se výživové hodnoty a zcela zakazují tvrzení týkající se zdraví, nebyly často dodržovány. Tak mohl být spotřebitel uváděn v omyl tvrzeními, která nebyla vědecky prověřena. Je nutné, aby existovala legální možnost používání výživových a zdravotních tvrzení, na základě kterých se spotřebiteli, který má v dnešní době o výživové informace stále větší zájem, umožní fundovaně rozhodnout o vlastní výživě. Informace tohoto typu musí být jasná, smysluplná a přesná. Navrhované nařízení by mělo poskytnout větší právní jistotu a stanovit pro používaná tvrzení jistá pravidla.

Výživová tvrzení
Byly stanoveny definice potravin, na nichž se použijí údaje týkající se výživové hodnoty (viz tabulka). Tvrzení mohou být formulována, jak je uvedeno v tabulce, nebo způsobem, který má pro spotřebitele stejný význam.
Tabulka: Formulace výživových tvrzení a související požadavky na potravinu

Tvrzení vztahující se ke zdraví
Údaje týkající se zdraví popisují, co určitá složka v těle způsobuje. Zatím existuje zákaz zavádějících zdravotních tvrzení. Mnohá tvrzení tohoto typu jsou nesporná a jsou všeobecně známa (např. „vápník hraje důležitou roli při posilování zubů a kostí“). Během 3 let po vstoupení nařízení v platnost, sestaví Komise seznam vědecky odůvodněných a proto přípustných tvrzení. Bude rozlišováno mezi přirozeně uznávanými a novými tvrzeními (např. „celozrnná strava může udržet vaše srdce zdravé/může snížit riziko srdečního onemocnění“). V této druhé skupině tvrzení je třeba mít schválení před uvedením výrobku do oběhu v každém jednotlivém případě. Schvalování bude provádět úřad EFSA, a povolována budou jen tvrzení, která lze vědecky ověřit.

Zakázaná tvrzení
Nejsou přípustné jakékoli informace o potravině a její výživové hodnotě použité při označování, uvádění do oběhu a reklamě, které nejsou jasné, výstižné, přesvědčivé a ověřitelné. Takovým příkladem jsou vágní tvrzení poukazující na všeobecný dobrý pocit („pomáhá vašemu tělu vypořádat se se stresem“, „udržuje mládí“) nebo vztahující se k  funkcím psychiky a chování („zlepšuje myšlení“, „snižuje stres a dodává optimismus“). Nepřipouštějí se tvrzení týkající se hubnutí a hlídání hmotnosti („snižuje na polovinu příjem kalorií“). Tvrzení o stanoviscích lékařů nebo jiných zdravotních odborníků se nepřipouštějí proto, že by mohla budit dojem, že neužívání takové potraviny může ovlivnit zdraví. Je zakázáno používání zdravotních tvrzení u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 %, protože alkohol může způsobovat zdravotní i sociální problémy. Přípustná jsou jen tvrzení týkající se snížení obsahu alkoholu nebo energie.

Profil výživové hodnoty: „Správná“ a „nesprávná“ výživa
Ve vědě o výživě zásadně platí, že neexistují „dobré“ a „špatné“ potraviny, ale „dobrá“ nebo „špatná“ výživa. Ve vyvážené výživě mohou být zastoupeny jakékoli potraviny. Avšak potraviny, které ponesou určité tvrzení budou automaticky považovány za „dobré“. Poukazování na přednosti jedné potraviny mohou způsobit, že spotřebitel bude v mnohem větší míře konzumovat určitou potravinu, jejíž podíl by ve vyvážené výživě byl jen nepatrný. Proto bude u některých potravin nutné omezit používání tvrzení v závislosti na profilu výživové hodnoty.
Podíl celkového tuku, nasycených mastných kyselin, cukru nebo soli jsou kritéria profilu výživové hodnoty výrobku, pro něž existuje vědecky prokázaný vztah mezi nadměrným příjmem a chronickým onemocněním (Zpráva WHO, březen 2003). Během 18 měsíců po vydání nařízení vyhodnotí Komise EU profily výživové hodnoty, a sice po konzultaci se zainteresovanými skupinami a na základě dobrozdání úřadu EFSA ve spolupráci se členskými státy ve Stálém výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Může se stát, že pro některé údaje o potravinách mohou být zapotřebí výjimky, což záleží na jejich roli a významu v celkové výživě obyvatel.

Návrh nařízení musí být odsouhlasen Evropským parlamentem a Radou, přičemž se počítá, že vstoupí v platnost do r. 2005.

Fleischwirtschaft, 83, 2003, s. 64–66