Bezpečnost potravin

Národní referenční laboratoř ÚKZÚZ byla vybavena novým kvalitním přístrojem

Vydáno: 5. 1. 2015
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 30. 12. 2014.

V pátek 19. 12. 2014 byl za přítomnosti ředitele ÚKZÚZ a dalších představitelů vrcholového vedení ústavu slavnostně předán do užívání NRL nově zakoupený přístroj –  kapalinový chromatograf s vysokorozlišovacím hmotnostním detektorem (LC-HRMS).

V pátek 19. 12. 2014 byl za přítomnosti ředitele ÚKZÚZ a dalších představitelů vrcholového vedení ústavu slavnostně předán do užívání NRL nově zakoupený přístroj –  kapalinový chromatograf s vysokorozlišovacím hmotnostním detektorem (LC-HRMS). Toto typově nové zařízení s vysokým a nastavitelným rozlišením hmoty umožní významný posun ve stanovení reziduí pesticidů a dalších problematických látek (mykotoxinů, alkaloidů apod.). Tento nový přístroj je určen pro zvýšené potřeby analýz a bude důležitým prvkem pro plnění nových úkolů.

Přístroj byl zakoupen především pro splnění Národního akčního plánu k dosažení udržitelného používání pesticidů tak, jak je definováno směrnicí 2009/128/ES, jejíž ustanovení byla v roce 2012 transponována do novely Zákona č. 326/2004 Sb. 

Novinkou je především možnost využít necílený screening, který je nastupujícím trendem v oblasti reziduálních analýz. Postup spočívá v proměření extraktu vzorku, nasnímání hmotnostních spekter a v následné přesné identifikaci složek softwarovým prohledáním databáze spekter. U pozitivních a významných nálezů se pak provede následná konfirmace jinou analytickou technikou, která je již v NRL k dispozici.

Současně s tímto přístrojem byl zakoupen i nový plynový chromatograf s hmotnostně selektivní detekcí na bázi trojitého kvadrupólu (GC-MS/MS), který nahradí stávající vybavení – a samozřejmě díky technickému pokroku v této oblasti umožní i další významný rozvoj analytických metod. LC-HRMS a GC-MS/MS jsou techniky, které se vzájemně doplňují. V ÚKZÚZ budou přístroje využity zejména pro necílovou analýzu pesticidů a dalších kontaminantů na stopových koncentračních hladinách, pro odhalování přítomnosti „neznámých“ látek v rostlinném materiálu, krmivech, půdách a obdobných materiálech. Zařízení bude využitelné i pro potvrzení a kvantifikaci cíleně stanovovaných (známých) látek. Pořizované vybavení bude využíváno pro potřeby úřední kontroly, dodržování zásad ekologického zemědělství, aplikace pesticidů, integrované ochrany rostlin, zjišťování kontaminantů životního prostředí vyjmenovaných ve Stockholmské úmluvě a také pro získání podkladů o falšování přípravků na ochranu rostlin.

„Uvedení přístroje do života“ byl slavnostní akt, kde se všichni přítomní mohli seznámit s funkcí přístroje a prodebatovat možnosti jeho využití. Všichni věříme, že se zase brzy setkáme při podobné příležitosti.

Zdroj:  ÚKZÚZ