Bezpečnost potravin

Nařízení 608/2004/ES o označování fytosterolů

Vydáno: 24. 4. 2004
Autor:

Nové nařízení (platné od 21 4. 2004 stanovuje dlouho diskutované požadavky na označování rostlinných sterolů nebo stanolů přidávaných do potravin za účelem snižování cholesterolu. Cílem je omezit příjem těchto přidaných látek (u běžné populace na 3 g/den, u vyjmenovaných skupin ještě méně), aby se zabránilo negativním účinkům.

Nařízení EU 608/2004/ES o označování rostlinných sterolů bylo vydáno vzhledem k tomu, že fytosteroly, estery fytosterolu, fytostanoly a estery fytostanolu sice snižují hladinu sérového cholesterolu, ale mohou také snižovat hladinu karotenu v krevním séru, a protože mohou být přijímány z více zdrojů, mohou znamenat určité nebezpečí. Vzhledem k tomu, že podle Vědeckého výboru pro potraviny se příznivé účinky nezvyšují s přívodem fytosterolů nad 3 g denně, a že vysoký přívod může působit negativně, bylo stanoveno, že jednoporcový výrobek nesmí obsahovat více než 3 g fytosterolů, a u větších balení výrobku musí být vysvětleno, co znamená standardní porce, a musí být uvedeno množství fytosterolu v ní. Pro lepší srozumitelnost má být termín „fyto“ nahrazen slovem „rostlinný“.
Následující opatření stanovená v novém nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat:
1) V zorném poli, kde je název výrobku, musí být zřetelně uvedeno „s přidanými rostlinnými steroly/rostlinnými stanoly“.
2) V seznamu složek musí být uvedeno jejich množství vyjádřené v % nebo v g/100 g nebo 100 ml potraviny (množství esterů se přepočítává na množství volných sterolů nebo stanolů).
3) Musí být uvedeno, že výrobek je určen výlučně osobám, které chtějí snížit svou hladinu sérového cholesterolu.
4) Musí být uvedeno, že pacienti užívající léky na snižování cholesterolu mohou konzumovat tyto výrobky jen pod dohledem lékaře.
5) Zřetelně musí být uvedeno, že výrobky nejsou z výživového hlediska vhodné pro těhotné a kojící ženy a pro děti do pěti let.
6) Musí být uvedena rada, že výrobek má být užíván jako součást vyvážené pestré stravy zahrnující pravidelnou konzumaci ovoce a zeleniny, aby se zachovala potřebná hladina karotenoidů.
7) Ve stejném zorném poli jako informace o výlučné konzumaci osobami snižujícími cholesterol musí být uvedena i informace, ze nemá být konzumováno více než 3 g rostlinných fytosterolů nebo fytostanolů denně.
8) Musí být uvedena definice jedné porce potraviny nebo složky (nejlépe v g nebo ml) a současně množství rostlinného sterolu nebo stanolu v této porci obsažené.
Nařízení vstupuje v platnost 20 dní po zveřejnění ve Věstníku ES, tzn. 21. 4. 2001, a platí přímo ve všech členských státech.
Podle rozhodnutí 2000/500/ES zatím smějí být fytosteroly přidávány do žlutých pomazánkových tuků, které jsou schvalovány jako potraviny nového typu. Takto obohacené tuky, které jsou již na trhu, musí být označeny v souladu s tímto nařízením nejpozději do 6 měsíců od jeho účinnosti.
Ofiicial Journal of EC, L 97, 01.04.2004, s.44