Bezpečnost potravin

Náprava škod a prevence proti povodním

Vydáno: 24. 8. 2002
Autor:

Škody lze do značné míry přičíst nerespektování základních ekologických a environmentálních funkcí přírodních ekosystémů v kulturní krajině

Škody, které činí řádově desítky miliard, lze do značné míry přičíst nerespektování základních ekologických a environmentálních funkcí přírodních ekosystémů v kulturní krajině. AOPK proto navrhuje některá operativní a preventivní opatření. Je to: Urychlení realizace územních systémů ekologické stability jako minimum pro trvalou produkčnost krajiny a zvýšení její retence, provádění revitalizace říčních systémů, vybudování na středních a dolních tocích suchých poldrů tak, kde jsou pro to vhodné podmínky, obnovování vybraných mokřadů, zalesňování nebo zatravňování všech retenčně významných ploch, zlepšení druhové skladby lesů, nepřipuštění v zátopových oblastech výstavby sídelních a výrobních objektů, nepřipuštění realizace skládek v těchto oblastech s postupným vymisťováním zástavby z nich, nepřipuštění zornění půdy v údolních nivách, provádění změn kultur, dobudování a udržování podélné, od řeky maximálně osazené protipovodňové hráze v nivě, zajištění ochrany ohrožených sídel v nivě systémem hrází, řádné vykonávání vodohospodářského dozoru v průtočných profilech a zátopových územích, upuštění od další výstavby přehradních nádrží jako ochrany před povodněmi, jejichž celková retenční kapacita je prokazatelně nedostatečná proti katastrofálním povodním.

In.: Krajina a voda, Veselí n/Mor., MŽP, MZe, AOPK, 1998, s. 23 ÚZK C 34 849 (Šť)