Bezpečnost potravin

Na Slovensku zaznamenali druhý případ afrického moru prasat

Vydáno: 5. 8. 2019
Autor: ŠVPS SR

Informace Státní veterinární a potravinářské správy Slovenské republiky

Aktuálna situácia

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných nasledovne:

Druhý prípad – Uhynutá ošípaná v obci Veľký Kamenec- vzorka zaslaná na laboratórne vyšetrenie do národného referenčného laboratória pre AMO na veterinárnom ústave vo Zvolene v rámci programu  systému dohľadu a monitorovania afrického moru ošípaných.  Ošípaná uhynula počas víkendu, 30.7.2019 potvrdené že príčinou úhynu bolo  infikovanie vírusom afrického moru ošípaných.  Pred úhynom ošípaná prejavovala zmeny zdravotného stavu  ako zvýšená teplota, poruchy pohybového aparátu a kožné zmeny. V danom chove sa v čase úhynu nenachádzala žiadna iná ošípaná.  Vzdialenosť od prvého miesta výskytu   je cca 5,5 km, od spoločnej slovensko /maďarskej hranice cca 4 km.  Realizované sú opatrenia na zabránenie šírenia nákazy . Ošípané v obci Veľký Kamenec, podobne ako v obci Strážne budú utratené a neškodne odstránené vo veterinárnom asanačnom ústave.  Cenzus ošípaných v obci prebieha Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný,  v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie. Opatrenia zákazu chovu ošípaných podobne ako v obci Strážne budú vydané aj pre obec Veľký Kamenec.

Prvý prípad  – Ohnisko v obci Strážne, okr. Trebišov  ( prvý výskyt AMO na území SR potvrdený 25.7.2019), depopulované ( 4 ošípané), v rámci opatrení za zabránenie šírenia nákazy  boli utratené a neškodne odstránené všetky ošípané v obci  dňa 30.7.2019. Od ošípaných boli odobraté vzorky krvi na zistenie či boli resp. neboli nakazené vírusom AMO.  Na základe rokovania expertnej skupiny pre AMO boli odporúčané RVPS Trebišov vydať pre obec Strážne dodatočné opatrenia, vrátane zákazu chovu ošípaných v obci

Ochranné pásma a pásma dohľadu v súvislosti s výskytom AMO

Do ochranného pásma sú zaradené obce: Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Strážne

Do pásma pozorovania sú zaradené obce: Viničky, Ladmovce, Zemplín, Streda n./B., Svätá Mária, Svinice, Rad časť Hrušov, Svätuše, Somotor,  V. Horeš, M. Horeš, Pribeník + nové:  Borša, Bara, Klin nad Bodrogom, Černochov

Informácia pre verejnosť


Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť ( chovateľov, poľovníkov atď.)  o nebezpečenstve tejto nákazy

Mimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy !

V prípade akejkoľvek zmeny správania  resp. narušení zdravotného stavu  alebo v  prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Chovatelia sú  povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR !
  

Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR

 

Mapa

Mapa AMO

MAP AMO SR