Bezpečnost potravin

Na co si dát pozor při nákupu přes telefon?

Vydáno: 5. 4. 2024
Autor: SZPI

V poslední době bohužel přibývá případů nekalých obchodních praktik, které prodejci uplatňují vůči spotřebitelům při prodeji zboží prostřednictvím telefonu.

Společnosti, v důsledku velkého konkurenčního boje, vynakládají nemalé finance na precizně nastavenou nabídku zboží, její prezentaci, včetně právního ošetření, a dokážou tak zajistit komunikaci se zákazníkem často na samé hraně zákona.

Obchodní praktika se dle § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zákon“) stává nekalou, jedná-li podnikatel se spotřebitelem v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně tím ovlivňuje jeho rozhodování při koupi tak, že spotřebitel učiní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Je-li takováto praktika zaměřena na určitou skupinu spotřebitelů, posuzuje se podle průměrného člena této skupiny. Nekalé obchodní praktiky lze rozdělit na klamavé, spočívající v poskytnutí nepravdivé nebo pravdivé, ale zavádějící informace či naopak v opomenutí poskytnutí zásadní informace a agresivní, jejichž účel spočívá v přinucení spotřebitele ke koupi zboží.

Příkladem může být nabídka několikadenní kúry doplňků stravy dle vlastního výběru. Spotřebiteli zazvoní telefon, ozve se příjemný hlas s exkluzivní nabídkou, která se na první poslech jeví jako více než zajímavá. Během hovoru je spotřebitel informován o všech povinných údajích, které jsou požadovány platnou legislativou, ale často tyto údaje ani nepostřehne či si neuvědomí jejich závažnost. Dle zkušeností SZPI jde například o informaci, že pokud nebude spokojený, musí telefonicky nebo písemně zasílání zboží zrušit. Následně je mu sděleno, že pokud bude s vybraným doplňkem stravy spokojen, automaticky mu bude pravidelně zasíláno zboží za zvýhodněnou cenu.

Co by tedy mělo při takovéto telefonické nabídce zboží od prodávajícího zaznít?

Především by měl dotyčný (operátor, zástupce společnosti, samotný prodávající) sdělit základní údaje o své osobě nebo o společnosti, která produkty prodává a účel takového hovoru. Měl by poskytnout i informaci, že hovor je monitorován. Tady už by měl spotřebitel zbystřit!

Na co si dát obzvlášť pozor?

Při nevyžádaném telefonním hovoru je důležité pozorně poslouchat, na co jste dotazováni a k čemu dáváte svůj souhlas, k čemu se zavazujete. V případě, že nemáte o nabízené zboží touto formou zájem, můžete hovor s omluvou ukončit.

Důvodem nevyžádaných telefonních hovorů je snaha prodejce uzavřít se spotřebitelem tzv. distanční smlouvu. Ta se řídí požadavky občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.). Jedná se o každou smlouvu uzavřenou komunikačními prostředky na dálku, kdy smluvní strany nejsou ani v osobním, ani v bezprostředním kontaktu.

V každém případě platí následující zvláštní ustanovení o uzavírání smluv po telefonu uvedené v § 1825 zákona č. 89/2012 Sb:

  1. Kontaktuje-li podnikatel spotřebitele ústně prostřednictvím telefonu nebo obdobného zařízení, sdělí podnikatel spotřebiteli na začátku každého hovoru obchodní účel hovoru a údaje o své totožnosti a pokud telefonuje v zastoupení jiné osoby, rovněž údaje o její totožnosti.
  2. Nabídku učiněnou během hovoru podle odstavce 1 podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě. Spotřebitel je nabídkou vázán až poté, co projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině.

Mezi povinné náležitosti distanční smlouvy patří, mimo jiné:

  • informace o společnosti/prodávajícím;
  • náklady na prostředky komunikace na dálku;
  • možnost odstoupení od smlouvy spolu s podmínkami, lhůtě a postupy k uplatnění této možnosti.

V případě, že Vám tyto informace sděleny nejsou nebo jsou řečeny nesrozumitelným způsobem, nebojte se na ně znovu dotázat a ujistit se o nich.

Připomínáme, že jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí první zásilky zboží v rámci uzavřené smlouvy, a to bez udání důvodu. S ukončením smlouvy však neotálejte, vyhnete se tak nepříjemnostem plynoucím z případného prodlení. Vypovězení smlouvy je vhodné zasílat písemnou formou – doporučeně, popřípadě s dodejkou, čímž získáte jistotu jejího převzetí.

Důležité je případům nekalých obchodních praktik předcházet, a proto by měl být každý spotřebitel obeznámen jak se svými právy, tak i povinnostmi v oblasti prodeje a obchodu, neznalost zákona bohužel neomlouvá a ani se nevyplatí.

I zde tedy platí pořekadlo „dvakrát měř, jednou řež“, proto během telefonátu raději s ničím neposkytujte souhlas. Požádejte o informace písemně, anebo požádejte o to, aby Vám prodávající znovu zavolal za pár dní. Mezitím si společnost můžete v klidu prověřit, koupi probrat třeba se svými příbuznými a učinit tak odpovědné rozhodnutí o případném nákupu. Pokud by po takové Vaší žádosti společnost začala na uzavření smlouvy ještě více tlačit, anebo by Vám tvrdila, že se jedná o jedinečnou a neopakovatelnou nabídku, znovu pečlivě zvažte, zda právě vůči takové společnosti chcete mít jakékoli právní závazky.

Zdroj: SZPI

Foto: pixabay