Bezpečnost potravin

Možnosti omezení prodeje tvrdého alkoholu (pouze v případě dalšího růstu výskytu otrav)

Vydáno: 14. 9. 2012
Autor: MZ ČR

Materiál předložený ministrem zdravotnictví na zasedání vlády dne 12. 9. 2012 v souvislosti s krizovým řešením případů otrav metylalkoholem

 

Možnosti omezení prodeje tvrdého alkoholu

(pouze v případě dalšího růstu výskytu otrav)

 


Varianta I. – postup podle § 95 zákona č. 258/2000 Sb. (mimo správní řád)

Je-li v důsledku výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků nebo jiné mimořádné události bezprostředně ohroženo zdraví fyzických osob, může zástupce Ministerstva zdravotnictví vyhlásit shora uvedené mimořádné opatření (zákaz nalévání lihovin) v celoplošném rozhlasovém a televizním vysílání.

K závaznosti opatření je třeba, aby provozovatel televizního vysílání zajistil souběžné vysílání zprávy v titulkové podobě.

Okamžikem vyhlášení je takové mimořádné opatření závazné pro všechny dotčené osoby (provozovatele služeb) a ty jsou povinny se mu podrobit.

Stejným způsobem se oznamuje i odvolání mimořádného opatření.

Mimořádné opatření zveřejní Ministerstvo zdravotnictví vyvěšením na úřední desce a zpřístupní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Doporučuje se současně je zveřejnit i na úředních deskách KHS se současným dálkovým přístupem.

 

Varianta II. – postup podle správního řádu

Podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. Ministerstvo zdravotnictví k ochraně veřejného zdraví, tedy zdraví populace, nařizuje mimořádná opatření při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně a rozhoduje o jejich ukončení.

Toto opatření s ohledem na okruh adresátů vymezených obecnými znaky, individuálně neurčitě (jako osoby provozující služby včetně potravinářských prodejen)  a konkrétnost opatření (jehož předmětem je zákaz nalévání lihovin) by mělo být vydáno s ohledem na judikaturu soudů jako opatření obecné povahy podle § 171 a násl. správního řádu.

Procesní postup není zcela jednoduchý, protože zákon č. 258/2000 Sb. dosud nebyl uveden do souladu se správním řádem, ani neupravil potřebné procesní odchylky. Aplikuje se tak plně správní řád, který předpokládá projednání návrhu opatření s dotčenými orgány. Pak musí být uveřejněn, a to i v dotčených obcích, na dobu 15 dnů k připomínkám a námitkám dotčených osob. Námitky lze podat až do 30 dnů od uveřejnění opatření. Po vypořádání připomínek a námitek se opatření s odůvodněním oznámí veřejnou vyhláškou, přičemž správní řád připouští nabytí účinnosti dnem vyvěšení. Zákonnost opatření se posuzuje v přezkumném řízení, které lze zahájit do tří let od účinnosti opatření.

 

Zdroj: MZ ČR