Bezpečnost potravin

SZÚ: Monitoring dietární expozice člověka v ČR

Vydáno: 29. 8. 2023
Autor: Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ

Foto: Shutterstock

Pět monitorovacích projektů pro potraviny a zdraví.

V monitorovacím období roku 2022 probíhalo celkem pět dílčích projektů. Systém vzorkování potravin se opírá o metodické požadavky na hodnocení dietární expozice založené na principech tzv. Total Diet Study (TDS).

Projekt vzorkování potravin v ČR

Vzorkování je prováděno tak, že reprezentuje „obvyklou českou stravu“. Průběžně dochází k obměně míst odběru vzorků potravin. Pokrytí všech regionů v ČR. Během více než 2 let se v jednom běhu se posbírá více než 3000 různých základních druhů potravin v tržní síti.

Projekt monitoringu potravin na bázi geneticky modifikovaných organismů (GM)

Především jde o naplňování principů předběžné opatrnosti ve vztahu k možné přítomnosti neschválených zdravotně netestovaných GM produktů na trhu. Jde o kontrolu kvality, zda nedochází ke klamání spotřebitele. Přítomnost GMO musí být v ČR povinně značena.

Projekt toxinogenní plísně v potravinách

Pravidelně se opakuje i monitoring vybraných toxinogenních plísní v potravinách na trhu v ČR. Provádí se specializované mykologické vyšetření, které je zaměřeno na popis a charakterizaci nebezpečí výskytu toxinogenních plísní. V ČR nejsou prakticky žádná aktuální data o míře kvalitativní a kvantitativní kontaminace potravin plísněmi, ani data o výskytu producentů významných mykotoxinů v potravinách. Projekt se snaží popsat aktuální situaci související se změnami klimatu a dovozem potravin z různých částí světa.

Projekt dlouhodobé hodnocení vybrané škodlivé chemické látky

Rozsáhlou částí je dlouhodobý monitoring dietární expozice populace vybraným škodlivým chemickým látkám. Je legislativně pevně zakotvený v řadě předpisů ČR (např. zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění, vládní usnesení č. 323/2021) a samozřejmě i v předpisech EU. Využívá designu známého jako TDS („total diet study“), který je metodicky harmonizovaný v EU (EFSA). Je vhodný především pro surveillance pro chronickou opakovanou dietární expozici. Od běžné kontroly potravin se liší tím, že zahrnuje celý model chování spotřebitele, včetně kulinární úpravy potravin. Pracuje s celou paletou přes 200 významných konzumovaných potravin, nikoli pouze rizikových skupin. Systém je ekonomický způsob, jak provádět přesnější charakterizaci zdravotních rizik pro naši populaci. V roce 2022 probíhal první rok z dvouleté periody vzorkování (2022/2023). Výsledky budou kompletovány a publikovány v roce 2024.

Projekt hodnocení přívodu živin

Poslední část subsystému byla zaměřena na hodnocení přívodu živin (nutrientů). Tato část přináší informace z hlediska výživy populace a zaměřuje se na charakterizaci zdravotních rizik spojených s nedostatečným přívodem vybraných nutrientů. Všechny zmíněné dílčí projekty reagují na požadavky národní legislativy, legislativy Evropské unie, zájmů nevládních organizací, ale samozřejmě i široké spotřebitelské veřejnosti. Neustále roste zájem populace o vztah mezi potravinami, výživou a zdravím. Aktivity jsou chápány jako management zdravotně-hygienických nejistot. Základem jde o primární prevenci v oblasti veřejného zdraví.

Výsledky jsou shrnuty v abstraktu publikovaném v roce 2023 (viz příloha)
Monitoring dietární expozice funguje na SZÚ již 30 let. Přináší zajímavé výsledky pro kontrolní organizace pro potraviny v ČR (OOVZ, SZPI, SVS a aj.).

 Autor: prof. J. Ruprich

Soubor ke stažení

Zdroj: SZÚ