Bezpečnost potravin

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2022

Vydáno: 3. 10. 2023
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2022.

Monitorování cizorodých látek (reziduí a kontaminantů) v potravním řetězci zahrnuje sledování možné kontaminace potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě. Do této oblasti patří též biomonitoring, tzn. sledování kontaminace volně žijících organismů, které doplňují spotřební koš člověka. Zároveň jsou sledovány i složky prostředí, které tuto kontaminaci mohou způsobit nebo ovlivnit – patří sem půda, povrchová voda a vstupy do těchto složek prostředí. Sledování cizorodých látek v potravinách a krmivech, stejně jako návazné sledování kontaminantů v surovinách nutných pro jejich výrobu a ve složkách životního prostředí tyto suroviny ovlivňujících, plně přispívá ke snaze zajistit výrobu zdravotně nezávadných potravin, určených jak k domácí spotřebě, tak i na vývoz.

Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí bylo v roce 2022 odebráno a analyzováno v rámci monitoringu cizorodých látek 1 857 vzorků. U 25 vzorků bylo zjištěno překročení maximálního limitu, což představuje z celkového počtu odebraných vzorků 1,4 % nevyhovujících. Procento nevyhovujících vzorků cizorodých látek v roce 2022 je vyšší ve srovnání s rokem 2021 (0,75 %) a srovnatelné s roky 2018 až 2020 (1,1 %).

Státní veterinární správou bylo v rámci monitoringu v roce 2022 odebráno celkem 6 796 vzorků. V hodnoceném roce bylo celkové zastoupení nevyhovujících nálezů 0,5 % (37 vzorků), což je srovnatelná hodnota s rokem 2021. Za pozitivní zjištění lze považovat významné snížení počtu případů reziduí veterinárních léčiv – antimikrobik u hospodářských zvířat individuálně ošetřovaných (dojnice, prasnice). Naopak nepříznivé je zjištění reziduí nepovolené látky – malachitové zeleně (a její metabolické formy) k léčení nebo prevenci onemocnění u chovaných ryb, zvláště pstruhů.

V rámci cílené kontroly a monitoringu krmiv bylo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v roce 2022 odebráno a vyhodnoceno 634 vzorků krmiv, z toho nevyhovujících bylo 15 vzorků, což představuje 2,4 % hodnocených krmiv (v roce 2021 tomu bylo stejně). Z tohoto počtu byla 3 krmiva s ohroženou bezpečností, 2 krmiva se zjištěnou křížovou kontaminací a 10 závadných krmiv s nedodrženou deklarovanou jakostí (např. falšování). V roce 2022 byla zaznamenána setrvalá úroveň četnosti zjištění nevyhovujících vzorků a významný pokles závažnosti zjištěných porušení, zejména případů krmiv s ohroženou bezpečností.

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2022 (pdf, 5.23 MB)