Bezpečnost potravin

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2020

Vydáno: 24. 9. 2021
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2020.


Foto: Shutterstock

Monitorování cizorodých látek (reziduí a kontaminantů) v potravním řetězci zahrnuje sledování možné kontaminace potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě. Do této oblasti patří též biomonitoring, tzn. sledování kontaminace volně žijících organismů, které doplňují spotřební koš člověka. Zároveň jsou sledovány i složky prostředí, které tuto kontaminaci mohou způsobit nebo ovlivnit – patří sem půda, povrchová voda a vstupy do těchto složek prostředí. Sledování cizorodých látek v potravinách a krmivech, stejně jako návazné sledování kontaminantů v surovinách nutných pro jejich výrobu a ve složkách životního prostředí tyto suroviny ovlivňujících, plně přispívá ke snaze zajistit výrobu zdravotně nezávadných potravin, určených jak k domácí spotřebě, tak i na vývoz. 

Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí bylo v roce 2020 odebráno a analyzováno v rámci monitoringu cizorodých látek 1 524 vzorků. U 16 vzorků bylo zjištěno překročení maximálního limitu, což představuje z celkového počtu odebraných vzorků 1,1 % nevyhovujících. Procento vzorků se zjištěným nadlimitním nálezem cizorodé látky v roce 2020 je shodné s rokem 2019. 

Státní veterinární správou bylo v rámci monitoringu v roce 2020 provedeno celkem 92 961 vyšetření. V hodnoceném roce bylo celkové zastoupení nevyhovujících nálezů 0,05 %, což představuje snížení oproti roku 2019 (0,06 %). Nižší celkové procento v porovnání s výsledky roku 2019 bylo v důsledku nižšího počtu nevyhovujících vyšetření u lovné zvěře, farmové zvěře a sladkovodních ryb. Za podstatná zjištění lze považovat významné snížení počtu případů reziduí veterinárních léčiv – antimikrobik u hospodářských zvířat individuálně ošetřovaných a důkazy používání nepovolených látek (malachitová zeleň) k léčení nebo prevenci onemocnění u chovaných ryb, zvláště pstruhů. 

V rámci cílené kontroly a monitoringu krmiv bylo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v roce 2020 odebráno a vyhodnoceno 534 vzorků krmiv, z toho nevyhovujících bylo 11 vzorků, což představuje 2,1 % hodnocených krmiv (v roce 2019 tomu bylo 2,6 %). Z tohoto počtu bylo 1 krmivo nejakostní, 4 krmiva se závažnou nejakostí více deklarovaných parametrů, 2 krmiva falšovaná, 2 krmiva s nevyhovujícím obsahem reziduí, vyžadující nutnost úpravy systému dekontaminace výrobního zařízení po medikacích, a rovněž byly zjištěny 2 vzorky krmiv s ohroženou bezpečností, které byly neprodleně staženy z trhu.