Bezpečnost potravin

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2018

Vydáno: 19. 9. 2019
Autor: Ministerstvo zemědělství

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2018.

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2018. 

Každoroční sledování cizorodých látek v potravních řetězcích poskytuje ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými kontaminanty. Navíc, dlouhodobé provádění monitoringu cizorodých látek v celé šíři komodit má preventivní účinek u provozovatelů potravinářských podniků při výrobě a prodeji nezávadných potravin a krmiv.

Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí bylo v roce 2018 odebráno a analyzováno v rámci monitoringu cizorodých látek 2 007 vzorků. U 22 vzorků bylo zjištěno překročení maximálního limitu, což představuje z celkového počtu odebraných vzorků 1,1 % nevyhovujících.

Státní veterinární správou bylo v rámci monitoringu v roce 2018 provedeno celkem 90 341 vyšetření.  V hodnoceném roce bylo celkové zastoupení nevyhovujících nálezů 0,16 %, což představuje mírné zvýšení oproti roku 2017 (0,11 %).

Vzhledem k relativně nízkému procentu záchytu nevyhovujících výsledků lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu z pohledu obsahu cizorodých látek nadále za příznivou. Za podstatná zjištění je však nutné považovat průkazy nadlimitních koncentrací reziduí veterinárních léčivých přípravků u hospodářských zvířat a důkazy používání nepovolených látek (malachitová zeleň) k léčení nebo prevenci onemocnění u chovaných ryb, zvláště pstruhů.

V rámci cílené kontroly prováděné Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským bylo v roce 2018 odebráno a vyhodnoceno 771 vzorků krmiv, nevyhovujících bylo 20 vzorků (2,6 % hodnocených krmiv). Z tohoto počtu bylo 7 krmiv nejakostních, 3 krmiva se závažnou nejakostí více deklarovaných parametrů, 1 krmivo falšované, 3 krmiva s nevyhovujícím obsahem reziduí, vyžadující nutnost úpravy systému dekontaminace výrobního zařízení po medikacích a rovněž bylo zjištěno 6 vzorků krmiv s ohroženou bezpečností, které byly neprodleně staženy z trhu. 

 

Příloha:
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2018 (pdf, 14 MB)