Bezpečnost potravin

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2011

Vydáno: 25. 9. 2012
Autor: Ing. Kamila Grulichová

„Ministerstvo zemědělství - odbor bezpečnosti potravin vydává další závěrečnou Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu MZe v roce 2011.

Každoroční sledování cizorodých látek v potravních řetězcích přináší ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými kontaminanty. Monitorování je pro ČR závazné a vychází z každoročních doporučení Evropské komise k získání srovnatelných dat v daných oblastech, která slouží buď k tvorbě limitů u látek, u nichž limity stanoveny zatím nejsou, nebo k mapování výskytu určitých látek na území EU.

Na monitoringu cizorodých látek se v roce 2011 podílely následující organizace: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), Státní veterinární správa (SVS), Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP), Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM) a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV).

V roce 2011 bylo SZPI odebráno a analyzováno v rámci monitoringu cizorodých látek 2 592 vzorků. U 32 vzorků bylo zjištěno překročení maximálního limitu, což představuje z celkového počtu odebraných vzorků 1,21 % nevyhovujících. Prioritou SZPI je sledování kontaminantů cizorodých látek stanovených nařízením Komise (ES) č.1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách a reakce na momentální situaci na trhu.

V roce 2011 bylo prostřednictvím SVS v rámci monitoringu reziduí a kontaminantů provedeno celkem 70 479 vyšetření, z toho 69 635 vyšetření v rámci plánovaných odběrů, dále 527 jako cílená vyšetření suspektních vzorků a 317 vyšetření u vzorků dovážených komodit. V hodnoceném roce bylo celkové zastoupení nevyhovujících nálezů 0,26 %, což je více než v roce 2010 (0,17 %). Tento nárůst celkového počtu nevyhovujících vyšetření je způsoben převážně nárůstem počtu vzorků z důvodu vysoké koncentrace olova u lovné zvěře (důsledek kontaminace střelou) a reziduí nepovoleného léčiva (malachitové zeleně) u chovaných ryb. Dále i v důsledku cílených vyšetřování vzorků v rámci dosledování příčin kontaminace u krmiv a u porážených hospodářských zvířat. Významné je, že již druhý rok trvá nízké celkové zastoupení nevyhovujících vzorků potravin a surovin živočišného původu z hlediska obsahu reziduí a kontaminantů.

Inspektoři ÚKZÚZ v roce 2011 prováděli sledování cizorodých zakázaných a nežádoucích látek a produktů v krmivech na základě zjištění v předchozích letech, doporučení Komise k monitoringu a podle dalších právních předpisů. Vzorky odebírali pracovníci odboru zemědělské inspekce a analyzovány byly v akreditovaných laboratořích ústavu nebo smluvních laboratořích. Hlavní nedostatky byly v nedodržení limitů doplňkových látek, nesprávné použití doplňkových látek, překročení limitů nežádoucích látek a nedodržení deklarovaných jakostních znaků.

VÚMOP v roce 2011 pokračoval ve sledování stavu zátěže půd a rostlin rizikovými látkami v okrese Tachov, situovaném v Plzeňském kraji. Sledování geograficky navazuje na šetření předchozích let. Na celkem 35 lokalitách (+ 4 lokality pro odběr vzorků pro stanovení PCB a PCDD/F) byly odebrány vzorky půd z humusových nebo drnových horizontů, v nichž byl stanoven celkový obsah 11 rizikových prvků (As, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, V a Zn) a jejich obsah ve výluhu v 2M HNO3 (Hg stanovena metodou AMA). V 10 vzorcích byly analyzovány obsahy perzistentních organických polutantů (POP) ze skupiny monoaromatických, polyaromatických a chlorovaných uhlovodíků, reziduí pesticidů a ropných uhlovodíků. Na 10 lokalitách byl proveden také odběr vzorků rostlin, v nichž se následně stanovil obsah výše uvedených rizikových prvků. Ve 4 vzorcích rostlin byly analyzovány obsahy POP. VÚMOP začal v roce 2011 monitorovat koncentrace vybraných cizorodých látek v povrchových vodách drobných vodních toků (DVT) a malých vodních nádrží (MVN). Tento program navazuje na dlouhodobý monitoring dříve prováděný Zemědělskou vodohospodářskou správou (ZVHS).

VÚLHM prováděl monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech a byl zaměřen na zjišťování obsahu vybraných těžkých kovů (TK) v jedlých houbách a na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), organochlorových pesticidů (OCP) a polychlorovaných bifenylů (PCB). V průběhu letních měsíců 2011 bylo sebráno 48 vzorků jedlých hub, reprezentujících 12 druhů a 18 lesních oblastí (LO) a 15 vzorků lesních plodů reprezentujících 15 LO. Jednalo se o dva vzorky borůvky černé (Vaccinium myrtillus) a devět vzorků plodů bezu černého (Sambucus nigra), tři vzorky jeřábu obecného sladkoplodého (Sorbus aucuparia, var.Edulis) a 1 vzorku bezu červeného (Sambucus racemosa). V 15 vzorcích hub a pěti vzorcích lesních plodů byly analyzovány TK (Cd, Cu, Hg), PAU, PCB a OCP. Aktivita 137Cs  byla proměřena u všech sebraných vzorků.

VÚRV v roce 2011 zajistil provoz 15 imisních stanic pro přímé přístrojové měření ozonu v průběhu vegetačního období (květen – září) na základě metody Radiello. Pokračovalo se v  provedení cíleného biomonitoringu kontrastních území ČR dle zatížení ozonem za účelem stanovení vlivu ozonu na rostliny na 10 lokalitách. Pokračovalo sledování rostlin – bioindikátorů, na předmět příjmu rizikových látek ze znečištěného ovzduší na třech kontrolních lokalitách (dvě imisně zatížené a jedna pozaďová). Probíhal sběr a analýza planě rostoucích bioindikátorů (jílek vytrvalý a smetánka lékařská) na obsah 22 rizikových prvků (Ag, B, Ba, Tl, Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Se, V, Zn a Zr). Kromě rizikových prvků se sledoval obsah základních agrochemických prvků (P, K, Ca, Mg a Na), u půd navíc pH a obsah humusu. Mimo rostlin – bioindikátorů se sledovaly za účelem korelačního srovnání kumulace obsahu rizikových prvků základní zemědělské plodiny.

 Text zprávy naleznete: zde