Bezpečnost potravin

Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů

Vydáno: 9. 4. 2015
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 9. 4. 2015.

Ministr zemědělství Jurečka informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů v České republice

Vláda vzala na vědomí informaci ministra zemědělství o plnění Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v České republice (NAP) v roce 2014. Jde o soubor opatření, díky kterým se snižuje nepříznivý vliv přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí a na životní prostředí.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) začal v roce 2014 cíleně kontrolovat dodržování specifických omezení při používání přípravků v oblasti uvádění nepovolených přípravků na trh, při nakládání s obaly od přípravků nebo používání přípravků v odvětvích mimo zemědělství. Tyto kontroly pokračují.

„Významné bylo zejména spuštění internetového rostlinolékařského portálu na webu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, aby ti, kteří přípravky na ochranu rostlin používají, našli na jednom místě informace o účinné a ekologicky příznivé metodě ochrany rostlin. Také jsme si nechali zpracovat řadu dílčích analýz, jak řešit bezpečnější používání přípravků na ochranu rostlin, včetně legislativních úprav. Při přípravě těchto analýz jsme hodně spolupracovali s nevládními profesními organizacemi,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Letos se NAP zaměří například na zlepšení odborného poradenství v oblasti integrované ochrany rostlin nebo na zvýšení povědomí uživatelů přípravků o omezení jejich použití v rámci ochrany tzv. necílových organismů. V rámci NAP budou letos také připraveny zásady pro minimalizaci rizik na zdraví lidí při aplikaci ochranných přípravků, a to v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel (mateřské školy nebo areály škol, nemocnice). V roce 2015 bude rovněž novelizován zákon o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů.

Internetový rostlinolékařský portál ÚKZÚZ naleznete zde: http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#ior

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství