Bezpečnost potravin

Mimořádná kontrolní akce „Alkohol, drogy a mládež 2022“ opět prokázala prodej alkoholu mladistvým

Vydáno: 9. 2. 2023
Autor: ČOI

Tisková zpráva České obchodní inspekce

Foto: Shutterstock

Česká obchodní inspekce vyhodnotila mimořádnou kontrolní akci „Alkohol, drogy a mládež 2022“. Ve spolupráci s některými orgány státní správy a samosprávy provedla celkem 134 kontrol a porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zjistila ve 38 případech. Ve 30 případech byl mladistvým podán nebo prodán alkohol.

Česká obchodní inspekce provedla ve spolupráci s některými orgány státní správy a samosprávy od 26. října do 30. října 2022 mimořádnou kontrolní akci „Alkohol, drogy a mládež 2022“. Kontroly byly zaměřené především na dodržování zákazu nabídky, prodeje nebo podávání alkoholu osobám mladším 18 let, včetně zákazu požívání alkoholických nápojů mladistvými osobami.

Kontroly probíhaly v pevných provozovnách, jako například v prodejnách potravin, smíšeného zboží, večerkách a v provozovnách veřejného stravování. V 68 případech se kontrol zúčastnily osoby mladší 18 let a z tohoto počtu jim byl ve 30 případech alkoholický nápoj prodán nebo podán, což v procentuálním vyjádření činí 44,1 %.

Celkem bylo provedeno 134 kontrol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno v 74 případech (tj. 55,2%). Z toho ve 38 případech byl porušen zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Konkrétně se jednalo:

  • ve 30 případech došlo k porušení zákazu prodání nebo podání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let (§ 11 odst. 5)
  • ve 3 případech prodejce alkoholických nápojů na místech jejich prodeje neumístil pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (§ 13 odst. 1)
  • ve 3 případech prodejce porušil zákaz prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety osobě mladší 18 let (§ 3 odst. 4)
  • v 1 případě byla osoba prodávající nebo podávající alkoholické nápoje mladší 18 let (§ 13 odst. 2)
  • v 1 případě prodejce neumístil na místech prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret viditelný text zákazu prodeje osobám mladším 18 let (§ 5 odst. 2)

 

Dále došlo k porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (ve 42 případech), nejčastěji se jednalo o:

  • 21 případů porušování zásad poctivosti prodeje (§ 3)
  • 12 případů nevydání dokladu o zakoupení, ačkoliv si o tento doklad spotřebitel zažádal, popř. vydání dokladu bez stanovených náležitostí (§ 16)
  • 9 případů neseznámení spotřebitele s cenou (§ 12)

V některých kontrolních případech bylo zjištěno porušení více ustanovení zákonů současně.

Česká obchodní inspekce spolupracovala u některých kontrol s orgány státní správy a samosprávy, kdy 99 kontrol bylo za účasti Policie ČR, 34 kontrol bylo provedeno v součinnosti s hygienickými stanicemi, 14 kontrol bylo provedeno ve spolupráci s Celní správou ČR, 13 kontrol bylo provedeno za účasti Hasičského záchranného sboru ČR, 12 kontrol bylo provedeno ve spolupráci s živnostenskými úřady a dalších 11 kontrol bylo provedeno ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování, s obecní nebo městskou policií, s městským nebo obecním úřadem a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Řada kontrol probíhala za účasti více správních orgánů.

Česká obchodní inspekce v rámci mimořádné kontrolní akce „Alkohol, drogy a mládež 2022“ zatím uložila ke dni vydání tiskové zprávy 39 pravomocných pokut za 284 000 Kč.

Mimořádná kontrolní akce „Alkohol, drogy a mládež 2022“ prokázala, že alkoholické nápoje, případně jiné návykové látky, jsou pro osoby mladší 18 let v tuzemské tržní síti snadno dostupné. Prevence a ochrana zdraví mladistvých je důležitou součástí boje proti škodlivým látkám. Proto takové kontrolní akce lze hodnotit jako prospěšné a užitečné.

 

Celá zpráva zde:

 

Zdroj: ČOI