Bezpečnost potravin

Mezinárodní sympozium o inovativních toxikologických přístupech za účasti OECD, ECHA a EFSA

Vydáno: 17. 5. 2021
Autor: KM EFSA

Sympozium se bude konat online ve dnech 24.-25. května 2021.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenské republiky a Slovenská toxikologická společnost SETOX organizují ve dnech 24. – 25. května 2021 online vědecké sympozium, jehož cílem je odborná diskuse k implementaci inovativních a mezinárodně uznávaných přístupů k hodnocení toxicity látek, u kterých není potřeba provádět testy na zvířatech. 

Mezinárodní akce s názvem „Šíření a implementace in vitro a in silico metod OECD použitelných pro hodnocení bezpečnosti a rizik chemických látek, potravin a krmiv“ se uskuteční za účasti špičkových odborníků a vědců Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské chemické agentury (ECHA) a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Diskuse o používání alternativních metod ve střední a východní Evropě se dále zúčastní odborníci z výzkumných a vědeckých institucí Slovenska a okolních států. Cílem akce je zvýšit odbornou úroveň vědy a výzkumu v oblasti praktické implementace alternativních metod, schválených v oficiálních pokynech OECD.

„Dnesdokážeme mnohé testy, které se dlouhé roky prováděli na laboratorních zvířatech, nahradit inovativními metodami, u kterých se zvířata nepoužívají. Tyto metody jsou založené například na využití buněčných a tkáňových kultur (tzv. in vitro systémy), organoidech na mikrofluidních čipech, ale i na pokročilých počítačových simulacích a databázích. Nejčastěji se jedná o kombinaci těchto přístupů. V minulosti se jim říkalo i alternativní metody, ale tento pojem se používá stále méně. Inovativní strategie hodnocení toxicity látek totiž přispívají nejen k náhradě laboratorních zvířat, ale v konečném důsledku i k lepší ochraně lidí“, vysvětluje Dr.rer.nat. Ing. Helena Kanďárová, ERT, místopředsedkyně Slovenské toxikologické společnosti SETOX a současně odborný garant sympozia.  Dále dodává: „Vývoj v této oblasti běží obrovským tempem a proto musí být vědecko-výzkumná obec, stejně jako organizace činné v tvorbě a implementaci norem, kontinuálně informované o aktuálním dění. Sympozium takové informace poskytne.“

Slovenská toxikologická společnost SETOX je občanské sdružení toxikologů, registrované pod Slovenskou akademií věd. SETOX organizuje národní i mezinárodní akce v oblasti toxikologie, vede Slovenskou národní platformu (SNP 3Rs) pro propagaci alternativních metod a principů 3R a podílí se na rozvoji vzdělávání a zvyšování kvalifikace slovenských toxikologů.

„Uvědomujeme si, že teorie je velmi důležitá. Ale považujeme za mimořádně přínosné, pokud jsou teoretické poznatky provázané s praxí. Proto jsme se rozhodli druhý den sympozia  věnovat praktickým ukázkám. Účastníci tak uvidí, jak se pracuje se softwarem a databázemi OECD a EFSA. Ty je možné využít i při testování toxicity potravin a krmiv. Ukázka práce s validovanými in vitro metodami a praktické ukázky in silico modelování ulehčí správnou interpretaci výsledků. Všechny odborníky, kteří pracují v této oblasti anebo o ni mají zájem, srdečně zveme na sympozium“, dodává MUDr. Katarína Kromerová, pověřená vykonáváním funkce ředitelky Odboru bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy MPRV SK zabezpečuje výkon Národního kontaktního místa pro vědeckou a technickou spolupráci s úřadem EFSA a dalších 8 kontaktních míst s evropskou a mezinárodní působností. Vykonává také některé legislativou dané činnosti v oblasti úředních kontrol, uvádění GMO potravin a krmiv na trh a organizuje vybrané národní a mezinárodní odborné akce v oblasti bezpečnosti agropotravinového řetězce.

V rámci České republiky bylo toto kontaktní místo (Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA v ČR; EFSA Focal Point of the Czech Republic) ustanoveno na Odboru bezpečnosti potravin při Ministerstvu zemědělství.

Informace týkající se sympozia naleznete: 

 

Zájemci mohou do 24. dubna 2021 využít v rámci včasné registrace snížený účastnický poplatek ve výši 60 €; po tomto datu činí registrační poplatek již 80 €.

Přílohy:

 

Zdroj: mpsr.sk